4. Regnskab for voksenundervisning 2010 (2011-116013)

Folkeoplysningsudvalget orienteres om gennemgangen af tilskudsregnskaberne for aftenskolerne for 2010.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender redegørelsen vedrørende regnskabsaflæggelse 2010 (bilag 1), 
  2. at Folkeoplysningsudvalget godkender redegørelsen vedrørende regnskabsaflæggelsen for den aftenskole, der har fået tilskud til børn- og ungeaktiviteter i 2010, og der afregnes uforbrugte midler (bilag 2),
  3. at Folkeoplysningsudvalget tager notatet om lukningen af Yoga Skolens Oplysnings Forbund til efterretning (bilag 3),
  4. at Folkeoplysningsudvalget tager til efterretning, at et krav på 222.843 kr. mod Yoga Skolens Oplysnings Forbund søges afskrevet i indeværende års ramme, og
  5. at Folkeoplysningsudvalget godkender redegørelsen for det skærpede tilsyn med Den folkeoplysende forening Natha Yogacenter

Problemstilling

I henhold til gældende retningslinjer skal foreningerne aflægge regnskab for tilskud i 2010 senest den 15. april 2011, og foreninger, der modtager tilskud på mere end 1 mio. kr., skal indsende det samlede virksomhedsregnskab for 2010 senest den 2. maj 2011.

Formålet med tilskudsregnskabet er primært at få afklaret, om foreningen har brugt tilskuddet i overensstemmelse med de gældende retningsliner, samt om foreningen skal tilbagebetale tilskud eller eventuelt have et yderligere tilskud til pensionister, arbejdsledige, studerende m.fl. (PEA-tilskud).

Aftenskoler, der udover at udbyde aktiviteter for voksne, også ønsker at udbyde aktiviteter for børn og unge, bruger det, der kaldes visitkortmodellen. Dette tilskud beregnes efter reglerne for tilskud til børn og unge, mens tilskudsbeløbet finansieres af rammen til voksenundervisning.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit møde d. 15. juni 2010, at der skulle føres et skærpet tilsyn med Den folkeoplysende forening Natha Yogacenter.

I forbindelse med lukning af Yoga Skolens Oplysnings Forbund fremlægges et notat om afskrivning af foreningens tilskudsmidler. Afskrivning skyldes at Yoga Skolens Oplysnings Forbund lukkede med en gæld til Københavns Kommune på 222.843 kr.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har indhentet tilskudsregnskaber fra de 92 aktive foreninger, der fik tilskud i 2010. Der er indhentet virksomhedsregnskaber fra 12 foreninger.

Tilskudsregnskabet består af et tilskudsafregningsskema, der indeholder et 10 %-pulje afregningsskema. Ved denne tilskudsregnskabsaflæggelse er statistik indberettet i en særskilt  forespørgsel.

Regnskabsaflæggelsen bruges til at udlede årets regnskabstal samt vise udviklingen inden for bl.a. deltagertimer, undervisningstimer, egenbetaling, PEA etc. Udviklingen på de enkelte områder er vist i tabellerne i det vedlagte bilag 1, hvor også tallene for 2010 er udspecificeret, og regnskabstallene sammenlignes med tal fra tidligere år.

Gennemgangen af aftenskolernes regnskaber for 2010 har ikke givet anledning til overvejelser om større justeringer på området.

Der er ført et skærpet tilsyn med Den folkeoplysende forening Natha Yogacenter i forbindelse med foreningens regnskabsaflæggelse for 2010. Forvaltningen har indhentet og gennemgået holdlister med oplysninger om hver enkelt deltager og har ikke fundet noget at bemærke. Samtidigt er foreningens annonceringsmateriale blevet gennemgået, og heller ikke her er der fundet noget at bemærke. Endeligt er Den folkeoplysende forening Natha Yogacenters virksomhedsregnskab blevet kontrolleret i sin helhed og særligt i forhold til foreningens tilskudsregnskab. Heller ikke her har der været noget at bemærke.

Særskilt statusnotat for lukningen af Yoga Skolens Oplysnings Forbund er vedlagt som bilag 3. Heri er en opsummering af foreningens redegørelse for, hvorfor foreningen er lukket med en stor gæld til Københavns Kommune. Underskuddet blev primært genereret i 2007, men blev ikke opfanget i tide på grund af en bogføringsfejl. Efterfølgende forsøgte foreningens ledelse at nedbringe den negative egenkapital, hvilket kun i mindre grad lykkedes. Det er ikke forvaltningens opfattelse, at der er tale om svig. 

Forvaltningen udbad sig i juni måned tro- og loverklæringer fra deltagerne i Gigtskolens undervisning i 2010. Gigtskolen svarede, at de ikke havde indhentet disse erklæringer siden andet halvår 2007. I henhold til Retningslinjer for støtte til folkeoplysning pkt. 2.10.2 skal en aftenskole, der ønsker det forhøjede tilskud til handicapundervisningen, indhente tro- og loveerklæringer, der skal bevidne, at deltagerne er handicappet i forhold til undervisningsemnet. Gigtskolen vil som følge af, at de ikke har indhentet tro- og loveerklæringer, få ændret deres tilskud i perioden 2007 - 2010 til tilskud til almen undervisning, der støttes med 1/3 af lærerlønsudgiften, hvor handicapundervisning støttes med 7/9. Gigtskolens tilskud 2007 - 2010 reduceres samlet set med 4.802.920 kr (se bilag 4)

Økonomi

Foreningernes samlede nettotilbagebetaling udgør 4.931.486 kr., der i henhold til budgetbemærkningerne kan uddeles til området.

Der udbetales afregningsbeløbet på 9.453 kr. til foreningen, der benytter sig af visitkortmodellen.

På grund af budgetusikkerhed vedrørende de mellemkommunale betalinger indstilles det, at eventuel omfordeling til foreningerne udskydes til december 2011.

Der rejses et krav over for Gigtskolen om tilbagebetaling 2.966.356 kr.i forhold til nedreguleringen af skolens tilskud for 2007-2009 udover det, der skal afregnes i forhold til 2010.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller en eventuel omfordeling af overskydende midler på aftenskoleområdet til december 2011.

Beslutning

Birthe Skaarup forlod mødet under behandlingen af indstillingens første at-punkt, idet hun var inhabil.

Første at-punkt blev tiltrådt.

Efter Birthe Skaarups tilbagevenden til mødet blev resten af indstillingen tiltrådt.