6. Folkeoplysningspolitik (2011-120862)

Folkeoplysningsudvalget har på baggrund af revisionen af folkeoplysningsloven nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til Københavns Kommunes folkeoplysningspolitik.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at folkeoplysningspolitikken godkendes,

 2. at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der fra den 1. januar 2012 nedsættes et nyt folkeoplysningsudvalg bestående af de nuværende medlemmer samt muligheden for yderligere en tilforordnet udpeget af Folkeoplysningsudvalget til at repræsentere de selvorganiserede aktiviteter,

 3. at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at alle Borgerrepræsentationens opgaver i henhold til folkeoplysningsloven delegeres til Folkeoplysningsudvalget, og

 4. at Folkeoplysningsudvalget beslutter, at udvalget i begyndelsen af 2012 indbyder de folkeoplysende foreninger og andre relevante parter til en debat om politikken og dens udmøntning.

Problemstilling

Med ændringen af folkeoplysningsloven er alle kommuner forpligtet til inden 31. december 2011 at formulere en folkeoplysningspolitik i samarbejde med brugerne på folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsudvalget nedsatte på mødet den 29. august en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra aftenskolerne og børne- og ungeforeningerne samt forvaltningen til at formulere et forslag til en folkeoplysningspolitik.

Løsning

En række af de emner, folkeoplysningsloven angiver som obligatorisk stof i folkeoplysningspolitikken, indgår i de nuværende retningslinjer for tilskud til folkeoplysning i Københavns Kommune og i retningslinjerne for udviklingspuljerne. Disse integreres derfor i Københavns Kommunes folkeoplysningspolitik, og dispositionen ser således ud:  

 • Folkeoplysningspolitik (bilag 1)
 • Retningslinjer for tilskud til folkeoplysning i Københavns Kommune (bilag 2)
 • Retningslinjer for Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler (bilag 3)
 • Retningslinjer for Udviklingspuljen for børn og unge (bilag 4)

Folkeoplysningspolitik (bilag 1)
Arbejdsgruppen foreslår, at politikken fokuserer på fire indsatsområder, samt at der opstilles et resultatmål for hvert af disse. De fire indsatsområder er:

 • Fritidsliv i København
  Københavns Kommune vil understøtte både det folkeoplysende foreningslivs brede vifte af tilbud og den nytænkning, der udspringer fra de selvorganiserede grupper.
 • De fysiske rammer
  Faciliteterne er en forudsætning for, at de folkeoplysende aktiviteter kan finde sted. Københavns Kommune vil arbejde for flere og tidssvarende faciliteter.
 • Partnerskaber og kommunalt samarbejde
  Københavns Kommune vil understøtte, at der kan udvikles partnerskaber mellem folkeoplysende foreninger og de københavnske forvaltninger om løsning af velfærdsopgaver.
 • Kvalitet i de folkeoplysende foreninger
  De folkeoplysende foreninger og Kultur- og Fritidsforvaltningen skal sammen skabe rammerne for en fortsat kvalitetsudvikling af foreningernes aktiviteter og administration.

Det anbefales, at politikken revideres i efteråret 2013, samt at det inden da undersøges, om de fire resultatmål er blevet nået.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysning i Københavns Kommune (bilag 2)
Med revisionen af loven bliver det obligatorisk for alle kommuner at nedsætte et udvalg med repræsentanter fra de folkeoplysende områder (§ 35). Det bliver samtidig muligt at delegere alle eller nogle af kommunalbestyrelsens - i København Borgerrepræsentationens - opgaver til dette udvalg (§ 35, stk. 2). Arbejdsgruppen foreslår, at Københavns Kommune med virkning fra 1. januar 2012 nedsætter et nyt folkeoplysningsudvalg bestående af de nuværende medlemmer samt mulighed for en tilforordnet udpeget af Folkeoplysningsudvalget til at repræsentere de selvorganiserede aktiviteter. Derudover foreslår arbejdsgruppen, at alle Borgerrepræsentationens opgaver i henhold til folkeoplysningsloven delegeres til Folkeoplysningsudvalget.

Derudover bortfalder lovens tidligere paragraf om klageadgang. Som en konsekvens heraf er beskrivelsen af klageadgang slettet i retningslinjerne.

I bilag 2 er der en oversigt over de anbefalede ændringer af retningslinjerne for tilskud til folkeoplysning i Københavns Kommune. Størstedelen af ændringsforslagene omhandler enten delegering eller er konsekvenser af lovændringen. Derudover er der enkelte andre forslag til ændring af retningslinierne. De vigtigste af disse er:

·         Afgrænsning af ansøgere (nyt afsnit 3.2.1)
Der foreslås en afgrænsning af, hvilke foreninger der kan godkendes som folkeoplysende.

·         Lederkurser (afsnit 4.4)
Det foreslås, at der kun dækkes udgifter til forplejning under kursets afholdelse.

Retningslinjer for udviklingspuljerne (bilag 3 og 4)
Med ændringen af loven bliver det muligt for kommunalbestyrelsen at yde særligt tilskud til indgåelse af partnerskaber (§ 8a). Arbejdsgruppen foreslår, at Københavns Kommune udnytter den mulighed, og de to sæt retningslinjer er derfor revideret, så der kan søges støtte til udvikling af partnerskaber.

Med lovændringen er det blevet obligatorisk for kommunerne at afsætte midler til en udviklingspulje, som kan søges af både de godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper (§ 6). Udviklingspuljen for børn og unge kan allerede nu søges af begge kategorier af ansøgere.  Der foreslås en revision af retningslinjerne for Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler, så de lever op til lovens krav om også at kunne søges af uorganiserede grupper.

Endelig er beskrivelsen af klageadgang slettet i begge sæt retningslinjer som en konsekvens af ovenfor nævnte ændring af loven.

Ikrafttræden
Folkeoplysningsloven stiller krav om, at folkeoplysningspolitikken skal være vedtaget og gældende fra 1. januar 2012. Hvis ikke det sker, vil kommunen stå uden såvel et folkeoplysningsudvalg til at uddele tilskud mv. som retningslinjer til at uddele tilskud efter. Det betyder, at der ikke er tid til at foretage en høring i processen efter vanlig standard (mindst otte uger). Det foreslås derfor, at Folkeoplysningsudvalget i begyndelsen af 2012 indbyder foreningerne på området til et møde om politikken og udmøntningen af den.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Under forudsætning af Folkeoplysningsudvalgets godkendelse vil indstillingen blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse. Folkeoplysningspolitikken vil være gældende fra 1. januar 2012. Det "nye" folkeoplysningsudvalg vil være udpeget fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens godkendelse primo december, og de nye retningslinjer vil være gældende fra samme tidspunkt.

Beslutning

Torben Schipper uddelte et ændringsforslag for så vidt angår formuleringen af politikkens afsnit om mission og vision.

Ændringsforslaget blev delvist godkendt, idet udvalget tiltrådte følgende formulering:

"Ad vision

Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere et engagerende, varieret og mangfoldigt fritidstilbud.

Aktiviteter af høj kvalitet resulterer i flere medlemmer og frivillige i foreningslivet og flere kursister i den folkeoplysende voksenundervisning.

Ad mission

Det folkeoplysende arbejdes mission er at bidrage til de københavnske borgeres aktive deltagelse, frivilligindsats, livslange læring og kompetenceudvikling for herigennem at fremme dekmokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Københavns Kommune vil sikre de bedst mulige rammer for og en fortsat udvikling af den folkeoplysende voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen."

Med denne ændring blev indstillingen tiltrådt.