7. Indretning og brug af musiklokaler (2011-133446)

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte konklusionerne fra Musikudvalgets og Folkeoplysningsudvalgets fælles arbejdsgruppe om faciliteter for større kor og orkestre.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller
  1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter Musikudvalgets og Folkeoplysningsudvalgets fælles arbejdsgruppes anbefalinger, og
  2. at Folkeoplysningsudvalget tager til efterretning, at sagen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på tilvejebringelse af finansiering af tiltagene, såfremt projektet efter den endelige afklaring viser sig at kunne medføre besparelser.

Problemstilling

I august 2009 afleverede styregruppen nedsat af Københavns Kommunes Musikudvalg og Folkeoplysningsudvalget situationsrapporten "Amatørmusiklivet i København". En arbejdsgruppe fra de to udvalg har arbejdet videre med rapportens konklusioner, bl.a. etablering af flere lokaler, herunder nærmere undersøgelse og vurdering af fem udvalgte faciliteter, etablering af pulje for støtte til banddoktorer, dirigenter m.v. samt manual vedr. musiklokalers kendetegn. 

Arbejdsgruppens indledende anbefalinger fremgår af notat udleveret til Folkeoplysningsudvalget på mødet august 2011.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har besigtiget et større antal, potentielle musiklokaler. I denne mødesag er alene de 5 faciliteter, som arbejdsgruppen har anbefalet, blevet nærmere vurderet. I vurderingerne indgår: areal, akustiske forhold, lysforhold, depoter, handicapforhold, musikinventar samt omkostninger ved bygningsmæssige ændringer og supplerende inventar. 

Kulturhuset Indre By (teatersal)
Valby Kulturhus (teatersal + atelier)
Krudttønden (teatersal + musiksal)
Lundehusskolen (aula + musiksal)
Lykkeboskolen (aula + musik/koncertsal)

Kulturhusene er umiddelbart mest velegnede p.g.a. kvaliteten af de primære lokaler, men også vurderet i forhold til tilgængelighed, tilbud om cafe og teknisk service. Husene lægger selv vægt på at kunne servicere lokale brugere og ser faste og længerevarende brugsaftaler som en begrænsning af deres udlejningsmuligheder. Kulturhusene er afhængige af indtjening ved markedsmæssig udlejning, som reduceres i det omfang, de udlejes til folkeoplysende formål uden økonomisk kompensation.

Der eksisterer allerede aftale om brugen af Kulturhuset Indre By til folkeoplysende formål, og det kan derfor og på grund af sin indretning umiddelbart benyttes.

Valby Kulturhus har ingen aftale om benyttelse til folkeoplysende formål og ønsker derfor en økonomisk kompensation, hvis kulturhuset skal benyttes til folkeoplysende formål. Anvendelse til dette formål vil også kræve investeringer til forbedring af lysforhold og etablering af depot. Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale om benyttelse af Valby Kulturhus til folkeoplysende formål.

Krudttønden har begrænset egnethed som øvelokale og er fuldt booket med korttidsarrangemanter. Krudttønden inddrages ikke.

Skolerne vurderes som velegnede, forudsat at der gennemføres de nødvendige ændringer af adgangsforhold, tekniske installationer og depotplads. Lundehusskolens aula er ikke egnet og vil teknisk set kræve store investeringer til varmeisolering, lydregulering af rummet og støjdæmpning af hensyn til naboer. Den inddrages derfor ikke.

Lundehusskolens musiksal kræver investeringer til etablering af depot. Lykkeboskolens aula kræver ændring i tekniske installationer vedr. lys og alarmer. Lykkeboskolens koncertsal kræver etablering af depoter og forbedring af lysforholdene.

Udgifterne til de nødvendige forbedringer er skønsmæssigt samlet beregnet til 250.000 kr. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil anbefale at inddrage enkelte andre potentielle øvelokaler, bl.a. Osramhuset og Østerbrohuset. Disse steder skal i givet fald vurderes nærmere.   

Overflytningen af store kor og orkestre til nye lokaliteter bør ske i respekt for de foreninger, der har allerede fået tildelt de pågældende lokaler.

Såfremt der kan skaffes finansiering til forbedring af de nævnte lokaler skal de prioriteres større kor og orkestre med minimum 25 deltagere. På forvaltningens hjemmeside tydeliggøres i givet fald oplysningerne om de større musiklokaler som anbefalet i strategirapporten.  

Processen med overflytning af de relevante kor og orkestre sker i givet fald i samarbejde med musikarbejdsgruppen og vil følge administrativt den almindelige praksis. Omflytningen betyder flytning af kor og orkestre fra private lokaler til kommunale lokaler og indbyrdes mellem kommunale lokaler. Flytteprocessen rummer således potentiale for driftsbesparelser og  væsentlige forbedringer for brugerne af lokalerne.   

Økonomi

Udvalgets anbefalinger forudsætter, at der anvises finansiering til investeringer på 250.000 kr. Der forventes ikke forøgede driftsudgifter.  

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen færdiggør vurderingen af lokaler og forslag til omflytning. Såfremt der viser sig at være et besparelsespotentiale, indstilles sagen til behandling for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på finansiering af de nødvendige tiltag.  


Mads Kamp Hansen                                                /Anders Christensen 

                                                                                       

Beslutning

Peter Mark Lundberg redegjorde for arbejdsgruppens og forvaltningens arbejde og motiverede sit ændringsforslag til indstillingens andet at-punkt. Ændringsforslaget lyder som følger:

at Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget frigiver 250.000 kr. fra Klubhuspuljen til nødvendige bygningsmæssige ændringer og inventar. De nye lokaler skal prioriteres større kor og orkestre med minimum 25 deltagere. På forvaltningens hjemmeside tydeliggøres oplysningerne om de større musiklokaler som anbefalet i strategirapporten. Processen med overflytning sker i samarbejde med musikarbejdsgruppen og følger administrativt den almindelige praksis.

Indstillingen blev tiltrådt i henhold til ændringsforslaget, således at det oprindelige andet at-punkt udgår og erstattes af ovenstående.