. Anmodning fra AOF København om dispensation for fristen for aflevering af tilskudsregnskab 2014 (2015-0082677)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en anmodning om dispensation for fristen for aflevering af tilskudsregnskab 2014.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag til AOF København på anmodning om dispensation for fristen for aflevering af tilskudsregnskab 2014.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget en anmodning fra AOF København om dispensation for aflevering af tilskudsregnskab 2014 (se bilag 1). Fristen var d.1. april 2015 kl. 14.00.

Løsning

AOF København anmoder om udsættelse af fristen for aflevering af deres tilskudsregnskab med den begrundelse, at der er konstateret en fejl i det tilskudsregnskab, som aftenskolen har været i færd med at udarbejde. Anmodningen blev sendt til forvaltningen d. 28. marts 2015. Fejlen i tallene medfører i følge AOF København, at tilskudsregnskabet skal forelægges et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal tage stilling til de nye tal. Der påregnes også yderligere forsinkelse i forbindelse med en ny revision og andre interne procedurer. AOF København anmoder om udsættelse for afleveringen af deres tilskudsregnskab til fire uger efter fristen, så fristen udsættes til d. 29. april 2015.

Hvis aftenskolen ikke afleverer regnskab rettidigt, mister aftenskolen to måneders tilskud i det kommende år jf. Retningslinjer for støtte til folkeoplysning pkt. 2.19.2. Retningslinjerne omtaler ikke nogen mulighed for at dispensere for fristerne. Folkeoplysningsudvalget er dog efter folkeoplysningsloven ikke afskåret fra at dispensere, men det bemærkes, at retningslinjerne bl.a. er indført for at sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår. Fristerne er i denne forbindelse at betragte som en ordensforskrift, der skal sikre rettidig aflevering, og alle foreninger bør behandles lige i forhold hertil.

Det bemærkes endvidere, at Folkeoplysningsudvalget ved vedtagelsen af retningslinjerne har fundet, at tabet af 2/12 af et års tilskud kan anses som værende en proportionel sanktion i forhold til at sikre overholdelsen af fristerne.

Der indstilles til afslag på anmodningen om dispensation for fristen, da AOF København ikke har været forhindret i at aflevere deres tilskudsregnskab til fristen.

Økonomi

Det kan ikke siges hvor stor sanktionen vil blive, da der ikke foreligger et tilskudsregnskab for 2014 i forhold til hvilket, sanktionen udmåles.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler AOF København, at der modregnes 2/12 af deres tilskud i 2015.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.