. Medlemsforslag om bevilling til leje og drift af varmtvandsbassin på Amager Hospital (2015-0086047)

Folkeoplysningsudvalget skal behandle medlemsforslaget.

Tidligere beslutninger

Folkeoplysningsudvalget besluttede i februar 2015 at omlægge midlerne til varmtvandsbassiner på Amager, herunder at Københavns Ejendomme indgår lejekontrakt med Region Hovedstaden om leje af varmtvandsbassin på Amager Hospital.

Indstilling og beslutning

John Kalo har anmodet om, at følgende medlemsforslag optages på dagsordenen for Folkeoplysningsudvalgets seminar den 11.-12. april 2015:

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, om der fra vokseundervisningsområdet kan afsættes midler til leje og drift af varmtvandsbassin på Amager Hospital. I  2015 skal der afsættes 530.250 kr. til leje af bassin. Fra og med 2016 skal der årligt afsættes 909.000 kr. til leje og drift af varmtvandsbassin på Amager Hospital
  2. at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, om der fra vokseundervisningsområdet kan afsættes engangsbevilling på 105.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med ibrugtagning af varmtvandsbassin på Amager Hospital

Problemstilling

Motivering:

Bevillingen foreslås for at give mulighed for, at Københavns Kommune kan afholde udgifter til leje og drift af varmtvandsbassin på Amager Hospital.

Region Hovedstaden har meddelt, at den ikke længere selv gør brug af varmtvandsbassinet på Amager Hospital, og at den derfor agter at lukke bassinet, medmindre der indgås lejeaftale med Københavns Kommune.

På baggrund af Forvaltningens kendskab til drift og driftsomkostningerne på daværende tidspunkt, forventede Forvaltningen, at udgifterne til leje og drift af bassinet kunne finansieres af Folkeoplysningsudvalgets ramme gennem de midler, der hidtil er anvendt til leje af bassin på Sundbyvang og Amager Hospital.
Efter en nærmere gennemgang af lejemålet, de tekniske installationer og organisering af driften, står det dog klart, at der er behov for investeringer i form af engangstilskud, samt at de løbende driftsomkostninger ikke kan afholdes inden for den nuværende ramme og det beløb, der realiseres ved at opsige de førnævnte lejeaftaler.

Der anvises finansiering fra voksenundervisningsområdet.

Løsning

På baggrund af ovenstående foreslår John Kalo, at Folkeoplysningsudvalget giver en årlig driftsbevilling på 909.000 kr., samt en engangsbevilling på 105.000 kr. til udgifter i forbindelse med ibrugtagning af bassinet.

Engangsomkostninger i forbindelse med ibrugtagning af bassinet fremgår af tabel 1. For Team Bades vedkommende er der tale om udgifter forbundet med udskiftning af pumper, dysser og deslige til de typer, Team Bade anvender i resten af kommunens svømmehaller.
Da stedet ikke er bemandet, skal der etableres ADK for at brugerne kan få adgang til bassinet.
Hertil kommer udgifter til indkøb af rengøringsmaskiner og andet rengøringsmateriel.

Faste og løbende omkostninger fremgår af tabel 2. Disse er dels baseret på, hvilke kendte udgifter Region Hovedstaden har haft til bassinet og, hvad Københavns Ejendomme og Team Bade skønner vil være aktuelt.
Hertil kommer forventede udgifter til løbende vedligehold af både bassinet og dets tekniske installationer.
Team Bade vil varetage den daglige drift af bassinet, herunder rengøring og indsamling af vandprøver og tests, hvor en medarbejder vil køre til og fra hospitalet for at udføre dette. KEjd vil varetage drift af bassinets tekniske installationer.

Økonomi

Engangsomkostninger

Tabel 1

 Udgift

Pris i kroner

 
 Startpakke - Team Bade

 25.000

 Automatisk DørKontrol (ADK)

 40.000

 Skilte til P-pladser

 15.000

 Startpakke - Rengøring

 25.000

 Samlet

 105.000

                

Faste omkostninger

Tabel 2


 Udgift

Pris i kroner

 
 Årlig leje

 342.500

 Team Bade - drift

 400.000

 KEjd -drift

 125.000

 Prøver og tests (salt-, syre-, og vandprøver)

 35.000

 Reservedele

 35.000

 Skønnede a conto udgifter (vand, varme, el)

 500.000

 Rammebesparelse til ØKF-deponering

 50.000

 Samlet

 1.487.500


Til rådighed

Ved opsigelse af lejeaftaler på Amager Hospital og Sundbyvang vil der blive 578.500 kr. til rådighed (hhv. 311.500 kr. og 267.000 kr.).

Samlede udgifter

Tabel 3

 Samlede udgifter Pris i kroner 
 Resultat af tabel 1+2

 1.487.500

 Beløb realiseret v. opsigelse af nuværende lejeaftaler af Amager Hospital og Sundbyvang

 578.500

 Difference

-909.000

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med at etablere en lejeaftale med KEjd og en driftsaftale med Gigtskolen.


Mads Kamp Hansen


                                    /Marianne Kruckow

Beslutning

Repræsentanterne for aftenskoleområdet fremsatte følgende ændringsforslag:

"På sidste møde vedtog udvalget en plan for overtagelse af varmtvandsbassin på Amager Hospital.

Økonomien har ændret sig, men aftenskolerne vil gerne fastholde beslutningen om at KEjd overtager bassinet, at Team Bade varetager driften af det, og at bassinet stilles til rådighed med brugsret for aftenskolerne.

Aftenskolerne ønsker at finde en løsning på merudgifterne i samarbejde med forvaltningen."

Udvalget godkendte, at aftenskolerne i samarbejde med forvaltningen arbejder videre med at finde en løsning på finansieringsspørgsmålet.