11. Revurdering af tilskudsmodeller for aktivitetstilskud og driftstilskud (2012-110992)

På Folkeoplysningsudvalgets seminar den 1. - 2. juni 2012 blev Kultur- og Fritidsforvaltningen bedt om konsekvensberegning af andre tilskudsmodeller. Disse fremlægges til drøftelse. 

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget drøfter de forskellige tilskudsmodeller.

Problemstilling

På seminaret blev diskuteret en revurdering af de nuværende tilskudsmodeller. 

Der er udarbejdet konsekvensberegninger af 2 aktivitetstilskudsmodeller. Den første, hvor tilskud til holdtimer ikke indgår, og den anden, hvor tilskud til holdtimer heller ikke indgår, samt hvor aldersgruppen 0-19 år modtager 2 x grundtilskud. 

Endelig er der udarbejdet en driftstilskudsmodel, hvor der ikke indgår aldersreduktion i tilskuddet.

Af vedlagte bilag fremgår konsekvenserne for de enkelte foreninger.

 

Løsning

I konsekvensberegningerne er der taget udgangspunkt  i medlemstal, kontingentstørrelse, holdtimetal og udgifter til lokaler for 2012.

Der er ikke foretaget konsekvensberegning af tilskud til hytteleje og leje af DGI-Byen / Idrætsfabrikken, da hytteleje primært er til spejderforeninger uden aldersreduktion, og DGI-Byen / Idrætsfabrikken udgør en mindre andel af driftstilskuddet.

I beregning af driftstilskuddet indgår, at tilskudsprocenten er 70, at driftstilskud som udgangspunkt ikke kan overstige 1.400 kr. pr. medlem under 25 år, og endelig at de tilskudsberettigede udgifter ikke kan overstige aktivitetstimetal x timesats på 120,75 kr. 

Aktivitetstilskudsramme på 20,4 mio kr.
 • Model 1. Den eksisterende model, hvor der i 2012 ydes grundtilskud på 169 kr. pr. medlem under 25 år, og et holdtimetilskud på 17 kr. til aktiviteter, hvor mindst halvdelen er deltagerne er under 20 år.
  • Grundtilskuddet udgør for perioden 1. marts - 31. december 141 kr., for perioden 1. maj - 31. december 113 kr. og 56 kr. for perioden 1. september -31. december. 
 • Model 2. Tilskudsmodel, hvor tilskud til holdtimer er fjernet, og der kun ydes grundtilskud til medlemmer under 25 år. 
  • Taksten bliver her 316 kr. pr. medlem for hele året, 263 kr. for perioden 1. marts - 31. december, 210 kr. for perioden 1. maj - 31. december.  
 • Model 3. Tilskuddet til holdtimer er også her fjernet. Aldersgruppen 0-19 år modtager 2 x grundtilskud, mens aldersgruppen 20 - 24 år modtager 1 x grundtilskud.
  • Grundtilskuddet er på 173 kr. for hele året, 144 kr. for perioden 1. marts - 31. december, 115 kr. for perioden 1. maj - 31. december og 58 kr. for perioden 1. september - 31. december.

Driftstilskud.

 • Model 1. Den nuværende tilskudsmodel, hvor det samlede tilskud udgør 17.092 mio kr.
  • Der foretages aldersreduktion, hvis aldersgruppen 25 -59 år udgør mere end 10 % af det samlede medlemstal.
 • Model 2. Den samme model, men aldersreduktion for medlemmer i aldersgruppen 25 - 59 år er fjernet. Det samlede tilskud udgør 20.333 kr., d.v.s en forøgelse af udgiften med 3,241 mio. kr.

 

Økonomi

En fjernelse af aldersreduktion ved beregning af driftstilskud vil medføre en øget udgift på 3,.2 mio kr.


Mads Kamp Hansen
                                                                    /Anders Christensen

Beslutning

Der var i udvalget enighed om, at begrænsning af foreningernes administration er ønskeligt.

Udvalgsmedlemmerne fra de frivillige folkeoplysende foreninger blev nedsat som arbejdsgruppe, der skal vende tilbage med en anbefaling til næste møde. Forvaltningen yder sekretariatsbistand til mødeaktivitet.