15. Evaluering af reviderede retningslinjer for Udviklingspuljen for børn og unge (2012-97905)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til et forslag om ændring af beløbsgrænsen for administrative afgørelser om tilskud fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget hæver beløbsgrænsen for administrative afgørelser om tilskud fra Udviklingspuljen for børn og unge for ansøgninger fra 75.000 kr. til 100.000 kr.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 5. maj 2011 en revision af retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge. Det blev samtidig besluttet at nedsætte beløbsgrænsen for administrative afgørelser fra 100.000 kr. til 75.000 kr. I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets indledende godkendelse af retningslinjerne, besluttede udvalget, at beløbsgrænsen for delegering skulle evalueres efter et år.

 

Løsning

Bag de reviderede retningslinjer for Udviklingspuljen for børn og unge stod en arbejdsgruppe bestående af en udvalgt gruppe udvalgsmedlemmer bistået af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Arbejdsgruppen lagde i sit arbejde især vægt på, at puljen skulle tilskynde til, at der bliver gennemført flere projekter i det københavnske foreningsliv samt på, at puljens midler i højere grad skal anvendes til gennemførelse af aktiviteter frem for lønudgifter.

Evaluering af beløbsgrænse for delegering af ansøgninger
Der har pr. august 2012 været 7 ansøgninger over 75.000 i indeværende år. I rådgivningen giver foreningerne udtryk for, at de foretrækker at gøre deres projekter mindre for til gengæld at kunne påregne en mere fleksibel sagsbehandlingstid. For nogle projekter er det forvaltningens vurdering, at deres effekt og forankringsmuligheder kunne øges med en større bevilling.

Generel evaluering af puljen
De reviderede retningslinjer har nu været gældende i halvandet år, og det har vist sig, at der i denne periode har været en markant mindre søgning på puljen end tidligere. Bilag 1 viser en sammenligning mellem forbruget på puljen i 2010 (det sidste hele kalenderår med de tidligere retningslinjer) og 2012 til dato, (som bliver det første hele kalenderår med de reviderede retningslinier). Tallene viser, at hvor puljen i 2010 var tom i juni med et samlet forbrug på 5.544.000 kr., har der, såfremt de ansøgninger, der er indstillet på dette møde, imødekommes, indtil nu i 2012 været et samlet træk på puljen på 1.774.694 kr. Antallet af projekter er gået fra 60 til 28.

Erfaringerne fra rådgivningssamtaler i forvaltningen og ProjektVærkstedet peger på, at det især skyldes, at de reviderede retningslinjer er blevet strammere. Man har i ProjektVærkstedet og i noget omfang også i forvaltningens rådgivning oplevet, at flere projekter end tidligere falder uden for retningslinjerne. 
 
De ændringer, der har slået stærkest igennem, er følgende:

 • Medfinansieringen
  I modsætning til tidligere kan foreningerne ikke i dag finansiere hele eller dele af medfinansieringen gennem en værdisætning af den frivillige arbejdskraft. Foreningerne har haft en tendens til at reagere på det ved at forsøge at slanke projekterne, så medfinansieringen kommer til at udgøre det mindst mulige beløb. I rådgivningen bliver det vurderet, at det til tider kan betyde, at kvaliteten af projekterne bliver ringere end først tiltænkt.
 • Øvre grænse for tilskud til lønudgifter
  Der er blevet indført en øvre grænse for tilskuddet til lønudgifter således, at der højst gives tilskud til løn i ti timer om ugen i 42 uger for projekter inden for områderne, (a) etablering af nye folkeoplysende foreninger, (b) rekruttering og (c) administrative lettelser. Inden for områderne (a) aktivitetsudvikling og (b) partnerskaber kan der gives til 15 timer om ugen i 42 uger. Begrænsningerne sikrer på effektiv vis, at der ikke afsættes overflødige midler til administration, men i rådgivningen har oplevelsen samtidig været, at det især har ramt projekter, hvor målgruppen kræver en stor og vedholdende indsats i forhold til det opsøgende arbejde, for eksempel integrationsprojekter.
 • Begrænset projektperiode
  Med de reviderede retningslinjer blev der som noget nyt introduceret en maksimal projektperiode for alle typer af projekter. Rekrutteringsprojekter kan ikke have en projektperiode på over ½ år. For alle øvrige projekter er den maksimale projektperiode på et år, men undtaget herfra er dog projekter, der sigter mod (a) at etablere folkeoplysende foreninger i nye byområder og (b) partnerskabsprojekter. De kan vare op til to år, og integrationsprojekter kan have en projektperiode på op til tre år.
  Erfaringen fra rådgivningen er, at projektperioden er for kort tid for mange projekter. Det gælder især projekter, hvor målgruppen er foreningsuvante (for eksempel overvægtige, økonomisk udsatte eller børn og unge, der ikke er kulturelt skolede i foreningsdeltagelse). Sådanne målgrupper forudsætter ofte en længere periode end et år til at få skabt den indledende kontakt og tillid, som siden hen kan føre til rekruttering.
 • Events
  Hvor der ikke tidligere var nogen beløbsgrænse for events, er der i dag en øvre grænse på 25.000 kr. Af bilag 1 fremgår det, at det har betydet ikke kun en reduktion i antallet af events fra otte til to, men også at den samlede bevilling til events er faldet fra 488.000 kr. til 29.251 kr. Nogle foreninger giver udtryk for, at arbejdet med at søge puljen er det samme, men beløbene er mindre, hvorfor de enten undlader at lave events eller søger midlerne andetsteds.

Samlet set er der søgt færre midler til færre projekter. For at imødegå det har forvaltningen iværksat en formidlingskampagne hen over sommeren for at øge kendskabet til puljen.

 

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Videre proces

Retningslinjerne for Udviklings- og aktivitetspuljen ændres i overensstemmelse med Folkeoplysningsudvalgets beslutning.


Mads Kamp Hansen
                                                                    /Anders Christensen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt med stemmerne 9 for og 5 imod. Der var 2, der undlod at stemme.

Forvaltningen blev anmodet om at komme med et forslag til en bredere formulering af retningslinjerne, der vil gøre det muligt, at flere projekter kan være flerårige.