10. Retningslinjer for afgrænsning af folkeoplysende foreninger, hobbyforeninger (2012-22088)

På baggrund af retningslinjerne for afgrænsning af folkeoplysende foreninger skal det afklares, hvilke emner der falder uden for afgrænsningsbestemmelserne, og hvilke foreninger der følgelig mister godkendelse som folkeoplysende forening.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
  1. at Folkeoplysningsudvalget fastsætter, hvilke aktiviteter/emner der betegnes som værende i kategorien hobby, og
  2. at foreninger, hvis hovedformål herefter defineres som værende hobby, mister godkendelsen som folkeoplysende forening pr. 1. januar 2013.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning den 2. juni 2012 gennemgået de godkendte tilskuds- og/eller lokaleforeninger for at efterse, om foreningerne opfylder betingelserne for godkendelse, jf. ændrede retningslinjer.

Der er fremfundet 20 foreninger, der kan kategoriseres som værende hobbyforeninger.

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, om de fremfundne foreninger ud fra aktiviteten fremover kan godkendes.

Løsning

Definitionen på et hobbybetonet hovedformål er typisk at samle og udveksle ting uden instruktion eller planlagte forløb. Aktiviteten er målet i sig selv og det bærende i fællesskabet. Aktiviteten forudsætter ikke medlemsdemokrati med demokratiske processer og er uden kobling til lovens hovedsigte. Typiske hobbybetonede hovedformål findes f.eks. hos frimærkeklubber og klubber for modeljernbaner, akvariefisk og motorcykler. I foreningsoversigten indgår aktiviteter som f.eks. skak, lystfiskeri, frimærker, knivmagere, mad og motorcykler.

Ud fra de nævnte hovedaktiviteter er der fremfundet 20 foreninger, som muligvis kan defineres som værende hobbyforeninger.

De fremfundne foreninger kan grupperes sådan:
  • 5 skakforeninger, der alle har børn og unge medlemmer under 25 år. De modtager alle aktivitetstilskud i 2012. Tre modtager ligeledes driftstilskud , mens to også får stillet kommunale lokaler til rådighed.
  • 2 motorcykelklubber, der begge får 100 % tilskud til husleje og øvrige driftsudgifter.Den ene har et medlem under 25 år, mens den anden ikke har indsendt ønskede oplysninger om aldersfordeling af medlemmer.
  • 1 fiskeri-forening, der modtager både aktivitets-og driftstilskud i 2012. Foreningen har 22 medlemmer under 25 år.
  • 3 frimærkeforeninger, hvoraf den ene har gratis tider i kulturhus, mens de to øvrige ikke har søgt lokaler for sæson 2012-2013. Den første forening har 8 medlemmer under 19 år, mens de to sidste ikke har oplyst medlemstal.
  • 6 foreninger, der alle har madlavning som hovedformål. Tre af disse har fået tildelt skolelokaler i sæson 2012 - 2013, mens de øvrige tre ikke har søgt. Tre foreninger har indsendt ønskede oplysninger om medlemstal, aktivitetsbeskrivelse og vedtægter.
  • 3 foreninger, der alle har bygning/samling som hovedaktivitet. Der er tale om møbelpolstring, knive og plastikmodelbyggere.

Opsummering:

Aktivitet

Antal

Medl. u/25

Tilskud

Komm. lokaler

Skak

5

Ja

Akt., drift, og hytte

Ja

Motorcykler

2

Ja

100 %

Nej

Frimærker

3

Ja

Nej

Ja

Madlavning

6

Nej

Nej

Ja

Bygn./samling

2

Nej

Nej

Ja


Der er vedlagt bilag, hvor de 20 foreninger er nærmere beskrevet.

Økonomi

Der vil være besparelser i tilskud til aktiviteter og lokaler, hvis foreningerne ikke længere kan godkendes.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreninger, der ikke længere kan godkendes som folkeoplysende, at de pr. 1. januar 2013 ikke er berettiget til tilskud og/eller tildeling af offentlige lokaler.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer om foreninger, der ikke længere kan godkendes som folkeoplysende, i stedet kan godkendes som frivillig eller social forening og dermed kan benytte lokaler.


Mads Kamp Hansen
                                                                /Anders Christensen

Beslutning

Efter en diskussion af de enkelte typer af foreninger, blev der begæret afstemning for hver enkelt type.

Med stemmerne 14 for og 3, der undlod at stemme, blev det besluttet, at skak som aktivitet ikke anses for at være hobbybetonet.

Med stemmerne 14 for, 1 imod og 2, der undlod at stemme, blev det besluttet, at motorcykelforeninger som aktivitet fremover skal anses som værende hobbybetonet.

Med stemmerne 10 for, 3 imod og 4, der undlod at stemme, blev det besluttet, at frimærkeklubber som aktivitet fremover skal som værende hobbybetonet.

Med stemmerne 7 for, 6 imod og 4, der undlod at stemme, blev det besluttet, at madlavning som aktivitet fremover skal anses som værende hobbybetonet.

Med stemmerne 13 for, 1 imod og 3, der undlod at stemme, blev det besluttet, at modelsamling og -bygning som aktivitet fremover skal anses som værende hobbybetonet.

Med stemmerne 9 for, 3 imod og 5, der undlod at stemme, blev det besluttet, at lystfiskeri som aktivitet fremover skal anses som værende hobbybetonet.

Med stemmerne 10 for, 2 imod og 5, der undlod at stemme, blev det besluttet, at knivmageri som aktivitet fremover skal anses som værende hobbybetonet.

Indstillingens 2. at-punkt blev tiltrådt.