5. Regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning 2011 (2012-112528)

Folkeoplysningsudvalget orienteres om gennemgangen af tilskudsregnskaberne for aftenskolerne for 2011.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller;

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender redegørelsen vedrørende regnskabsaflæggelse 2011 (bilag 1), 
  2. at Folkeoplysningsudvalget godkender redegørelsen vedrørende regnskabsaflæggelsen for den aftenskole, der har fået tilskud til børn- og ungeaktiviteter i 2011 (bilag 2),
  3. at Folkeoplysningsudvalget godkender redegørelsen for det skærpede tilsyn med Den folkeoplysende forening Natha Yogacenter (bilag 3), og
  4. at Folkeoplysningsudvalget godkender redegørelsen for FOF/HOF Københavns undervisningsaktiviteter i Vestre Fængsel i 2011 (bilag 4).

 

 

Problemstilling

I henhold til gældende retningslinjer skal foreningerne aflægge regnskab for tilskud i 2011 senest den 2. april 2012, og foreninger, der modtager tilskud på mere end 1 mio. kr., skal indsende det samlede virksomhedsregnskab for 2011 senest den 2. maj 2012. Formålet med tilskudsregnskabet er primært at få afklaret, om foreningen har brugt tilskuddet i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, samt om foreningen skal tilbagebetale tilskud eller eventuelt have et yderligere tilskud til pensionister, arbejdsledige, studerende m.fl. (PEA-tilskud).

Aftenskoler, der udover at udbyde aktiviteter for voksne, også ønsker at udbyde aktiviteter for børn og unge, bruger det, der kaldes visitkortmodellen. Dette tilskud beregnes efter reglerne for tilskud til børn og unge, mens tilskudsbeløbet finansieres af rammen til voksenundervisning.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit møde d. 15. juni 2010, at der skulle føres et skærpet tilsyn med Den folkeoplysende forening Natha Yogacenter. Der foreligger en redegørelse for tilsynet i 2011 i bilag 3.

Folkeoplysningsudvalget vedtog den 7. december 2010 proceduren for undervisningen i Vestre Fængsel. I forbindelse med tilskudsregnskabsaflæggelsen for 2011 skal FOF/HOF København særskilt oplyse omfanget af de aktiviteter, der har anvendt dispensationen for åbenhedskriteriet Vestre Fængsel. Der foreligger en redegørelse for tilsynet i 2011 i bilag 4.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har indhentet tilskudsregnskaber fra de 90 aktive foreninger, der fik tilskud i 2011. En forening har endnu ikke afleveret tilskudsregnskab for 2011. Der er indhentet virksomhedsregnskaber fra 13 foreninger.

Det er Sundby Dataskole, der ikke har indleveret tilskudsregnskab 2011. Foreningen er blevet informeret om tilskudsregnskabsrunden som alle andre foreninger. Efterfølgende er Sundby Dataskole blevet rykket to gange, hvor den sidste blev sendt som anbefalet brev. Kultur- og Fritidsfiorvaltningen har siden kontaktet flere personer, der har tilknytning til foreningen, men det har endnu ikke medført, at tilskudsregnskabet er blevet indleveret. Hvis tilskudsregnskabet ikke indleveres inden fristen den 1. september 2012, kl. 14.00, skal sidste års tilskud tilbagebetales sammen med det, der er udbetalt af indeværende års tilskud. Samtidigt udelukkes skolen for tilskud i resten af 2012 samt i 2013 i henhold til ”Retningslinjer for støtte folkeoplysning”.

Regnskabsaflæggelsen bruges til at udlede årets regnskabstal, samt vise udviklingen inden for bl.a. deltagertimer, undervisningstimer, egenbetaling, PEA etc. Udviklingen på de enkelte områder er vist i tabellerne i det vedlagte bilag 1, hvor også tallene for 2011 er udspecificeret, og regnskabstallene sammenlignes med tal fra tidligere år.

Gennemgangen af aftenskolernes regnskaber for 2011 har ikke givet anledning til overvejelser om større justeringer på området.

Der er ført et skærpet tilsyn med Den folkeoplysende forening Natha Yogacenter i forbindelse med foreningens regnskabsaflæggelse for 2011, jf. bilag 3. Forvaltningen har indhentet og gennemgået holdlister med oplysninger om hver enkelt deltager og har ikke fundet noget at bemærke. Samtidigt er foreningens annonceringsmateriale blevet gennemgået, og heller ikke her er der fundet noget at bemærke. Endeligt er Den folkeoplysende forening Natha Yogacenters virksomhedsregnskab blevet kontrolleret i sin helhed og særligt i forhold til foreningens tilskudsregnskab. Heller ikke her har der været noget at bemærke.

FOF/HOF København er blevet bedt om at redegøre for deres aktiviteter i Vestre Fængsel for 2011. Det gælder antal hold, undervisningsemner og antal undervisningstimer. Redegørelsen findes i bilag 4. Redegørelsens konklusion medfører ikke økonomiske konsekvenser.


Økonomi

Foreningernes samlede nettotilbagebetaling udgør 3.071.061 kr., der i henhold til budgetbemærkningerne kan uddeles til området.

Der er en nettotilbagebetaling på 18.848 fra foreninger, der benytter sig af visitkortmodellen.

Provenuet indgår i omfordelingen.


Mads Kamp Hansen
                                                        /Anders Christensen

Beslutning

Torben Schipper efterlyste i tabel 6 i bilag 1 statistik på deltagere til foredrag samt historik på tallene for de seneste år til sammenligning, hvilket ville være meget nyttigt.

Indstillingen blev tiltrådt.