8. Udviklingspuljen for børn og unge (2012-113835)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger til Udviklingspuljen for børn og unge samt orienteres om administrative bevillinger fra puljen. 

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender de indstillede ansøgninger under pkt. 1 - 4 (bilag 1 - 4), og
  2. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative bevillinger til efterretning (bilag 5).

Problemstilling

Fire foreninger har søgt Folkeoplysningsudvalget om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge (ansøger om mere end 75.000 kr.). Udvalget skal tage stilling til ansøgningerne.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har administrativt bevilget tre projekter midler fra Udviklingspuljen for børn og unge. Forvaltningen orienterer herom.

Alle ansøgningerne ligger inden for retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge.

Løsning

Aktivitetsudvikling.
1. Rockets Cheerleaders er indstillet til en bevilling på 146.200 kr. som støtte til projekt "Aktivitetsudvikling Rockets Cheerleaders". Der søges støtte til instruktør-/trænerløn (46.200 kr.), rullemåtter og Air-tracks (90.000 kr.) og information/PR (10.000 kr.).

Formål og målgruppe.
Rockets Cheerleaders blev etableret i 2009 og har nu ca. 140 medlemmer under 25 år. Foreningens aktiviteter er hjemmehørende i Brønshøj, Husum og Tingbjerg, hvor der trænes alle dage på EnergiCenter Voldparken. Herudover trænes der på Brønshøj skole og Husum skole.
Foreningen oplever stor interesse for cheerleading, der er en forholdsvis ny idrætsgren. Aktiviteterne indeholder bl. a. pyramidestrukturer, kast, springgymnastik, akrobatik, cheers, dans og specielle motions. I foreningens nærområde er der mange børn og unge, der ikke har tradition for at dyrke idræt. Det har vist sig, at cheerleading er populært blandt denne gruppe af inaktive unge, hvorfor en målrettet indsats vil kunne gøre en forskel.  
Projektet vil videreuddanne de nuværende trænere og rekruttere nye frivillige trænere til de hold, der oprettes i løbet af projektperioden. Samtidig vil foreningens aktiviteter blive udvidet med specielle spring o.lign, der skal udføres på Air-tracks (en særlig type træningsmåtte, velegnet til springgymnastik).

Målgruppen er piger og drenge i alderen 4-24 år.

Varighed.
Projektperioden er fra 15. september 2012 - 30. juni 2013.

Succeskriterier.
Projektet forventer at rekruttere nye frivillige trænere til de hold, der oprettes i løbet af projektperioden. Herudover skal de nuværende trænere gennemgå videreuddannelse. Samtidig vil foreningens aktiviteter blive udvidet med specielle spring o.lign, der skal udføres på Air-tracks.
Foreningen forventer via projektet at få 80 nye medlemmer under 25 år.

Metode.
Foreningens hjemmeside opdateres løbende, og der gøres brug af Youtube og Facebook m.fl. Foreningen har et godt samarbejde med EnergiCenter Voldparken, Klar Parat Husum og 2700Kultur, hvorigennem projektet vil blive kendt. Herudover vil der blive uddelt flyers og foldere på skoler og institutioner i området.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 146.200 kr.

Aktivitetsudvikling.
2. IF Stadion er indstillet til en bevilling på 113.125 kr. som støtte til projekt "Opstart af Street håndbold og rollemodeller/ungdomstrænere". Der søges støtte til projektlederløn (78.750 kr.), udstyr/rekvisitter (30.000 kr.) og informationsmateriale/PR (4.375 kr.).

Formål og målgruppe.
Tidligere havde IF Stadion træning i Tingbjerg skolehal, men har nu fået stillet træningstider til rådighed på EnergiCenter Voldparken og ønsker med dette projekt at genopbygge et stærkt ungdomshold.
Målgruppen er drenge i alderen 8-18 år både med dansk og anden etnisk baggrund.

Varighed.
Projektperioden er fra 1. september 2012 - 31. august 2013.

Succeskriterier.
Projektet forventer at få oprettet mindst 2 hold for drenge i alderen 8 - 12 år, hvilket svarer til ca. 25 spillere. At 8 - 10 unge i alderen 15 - 18 år vil blive uddannet som hjælpetrænere/rollemodeller. Herudover startes aktiviteten Street håndbold, der kræver meget begrænset udendørs plads, hvor der spilles på små mål med bløde bolde. Det er en ny aktivitet, og der vil i projektperioden blive afholdt 6 arrangementer, som forventes at give ca. 10 nye medlemmer til klubbens almindelige håndbold afdeling.
Samtidig skal der udvikles og afholdes årlige tilbagevendende skolehåndboldturneringer for børn fra 3. og 4. klassetrin fra områdets skoler.
Det forventes desuden, at klubben vil få ressourcestærke forældre til at støtte op om aktiviteterne.
 
Metode.
De unge hjælpetrænere vil blive rekrutteret i samarbejde med Klar, Parat, Husum og DGI samt skolerne i Husum / Tingbjerg. Ved skolehåndboldturneringerne og Street håndbolden forventer projektet at kunne rekruttere børn til nye hold. Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til uddeling m.v.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 113.125 kr.

Integration.
3. Livsbanen er indstillet til en bevilling på 98.300 kr. som støtte til projektet "Multimedieværksted i Livsbanen". Der søges støtte til instruktørløn (52.500 kr.), kamera (27.000 kr.), redigeringsprogram (1.800 kr.) og PC (17.000 kr.).

Formål og målgruppe.
Projektet retter sig mod drenge med anden etnisk baggrund end dansk i alderen 12-17 år, hovedsageligt fra Husum. Det forventes at kunne rekruttere drengene ved at udvide foreningens aktiviteter, så der udover et rapstudie, hvor de unge komponerer og indspiller musik, fremover også skal tilbydes aktiviteter i et multiemedieværksted, hvor der kan produceres webbaseret tv- og avisproduktion.
Formålet er, at drengene via projektet skal få oparbejdet et selvværd, der holder dem fra kriminalitet og gør dem i stand til at klare sig socialt og komme videre i tilværelsen.
Foreningen holder til i EnergiCenter Voldparkens lokaler, og aktiviteten foregår hver eftermiddag. Foruden de nævnte aktiviteter vil drengene også blive tilbudt lektiehjælp.
Målgruppen har koncentrationsvanskeligheder og er urolige, hvorfor det er nødvendigt med et fast korps af frivillige i opstartsfasen.

Varighed.
Projektperioden er fra 1. august 2012 - 31. juli 2013.

Succeskriterier.
Projektet forventer at få et funktionsdygtigt multimediaværksted, og at det vil give 25 nye medlemmer til foreningen. Samtidig forventes det, at projektet kan fastholde yderligere 25 medlemmer under 25 år.
Herudover er der forventning om, at der vil være minimum 1 frivillig voksen i værkstedet pr. dag.

Metode.
Foreningen vil omdele flyers og hænge plakater op i de omkringliggende institutioner, og gadeplansmedarbejdere vil ligeledes omdele materialet i området. Foreningen vil herudover gøre opmærksom på projektet ved arrangementer i bydelen, netværke med bydelsmødre, forældrenetværk m.m.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 98.300 kr.

Integration.
4. FDC09 er indstillet til en bevilling på 100.000 kr. som støtte til projektet "Footvolley Cph". Der søges om støtte til projektleder/instruktørløn (78.750 kr.), informationsmateriale og PR (10.000 kr.) samt sand til afvikling af 2 københavnermesterskaber (11.250 kr.).

Formål og målgruppe.
FDC09 er stiftet af 25 unge rollemodeller under 25 år, der tidligere har haft tilknytning til forening Decalle og den socialøkonomiske FDC+. Herigennem er de nu godt rustede til at drive den folkeoplysende forening, der p.t. har aktiviteter som futsal og gadefodbold. Foreningen ønsker nu at udvide deres aktiviteter med footvolley og herigennem rekruttere børn over 15 år med anden etnisk baggrund end dansk.
FDC09 vil i projektperioden etablere lokale partnerskaber på tværs af bydelsgrænserne, og aktiviteterne vil bl.a. bestå af promotionsstævner på Islands Brygge samt ugentlige træningssessions på Islands Brygge, Ryparken, Fælledparken og på Refshaleøen.
Projektet vil danne en "liga" på tværs af kommunens bydele og afvikle et årligt Københavnermesterskab i footvolley.
Målgruppen er piger og drenge over 15 år med anden etnisk baggrund end dansk.

Varighed.
Projektperioden er fra 1. september 2012 - 31. august 2013.

Succeskriterier.
Projektet forventer 275 nye medlemmer i foreningen, og at der afholdes 4 promotion stævner på Islands Brygge samt ugentlige lokale træningssessions på Islands Brygge, Ryparken, Refshaleøen og Fælledparken.
At der bliver nedsat et "liga-udvalg" på tværs af bydelene, og at der afholdes Københavnermesterskab ved Copenhagen Street Festival 2012 og igen ved Kulturhavn 2013.

Metode.
Foreningen vil rekruttere børnene via eget netværk, boligforeninger, skoler, væresteder, DBU Street Cph, Facebook m.fl. Herudover vil der blive omdelt flyers og ophængt plakater hvor det findes relevant.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 100.000 kr.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har et budget på ialt 5.562.000 kr. i 2012.

Der indstilles til dette møde fire projekter på i alt 457.625 kr., og der er meddelt tre administrative bevillinger med et forbrug på i alt 207.000 kr.

For 2012 fordeler bevillingerne sig således:

 Resterende midler i Udviklingspuljen efter FOU 2. juni 2012      4.551.931 kr. 
 Indstillet til dette møde         457.625 kr.
 Administrative bevillinger     207.000 kr.
 Amager Skaterpark     280.000 kr.
 Rest på budget 2012      3.607.306 kr.
   


Mads Kamp Hansen
                                                            /Anders Christensen

Beslutning

Indledningsvist bemærkede Anders Christensen, at der på grund af en fejl administrativt er uddelt 85.000 kr. til et projekt.

Indstillingen blev tiltrådt.