13. Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0010025)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til to ansøgninger om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget giver tilsagn til ansøgningerne beskrevet nedenfor under pkt. 1 og 2.

Problemstilling

En forening søger midler til 1. år af et 2-årigt projekt, og en forening søger midler til 2. år af et 2-årigt projekt.

Løsning

1. Rollespilsfabrikken

Rollespilsfabrikken søger en bevilling på 32.500 kr. som støtte til 1. år af projektet "Ungdomsprojekt Invictus - af de unge, for de unge". Til projektets 2. år vil foreningen søge en bevilling på 32.500 kr.

Formål og målgruppe

Foreningen har  medlemmer i alderen 8 år og opefter, men aldersgruppen 14 - 24 år er svagt repræsenteret. Dette vil foreningen ændre med projektet, der henvender sig til børn og unge i alderen 14 - 24 år med hovedvægt på unge fra socialt udsatte områder. 
Projektets formål er at skabe et tilbud til unge rollespillere, hvor de lærer at indgå i et socialt og demokratisk miljø og lærer at være sammen om at tage beslutninger.
Projektet vil rekruttere de unge rollespillere, blandt andet via et samarbejde med "Ny Start" og vil derudover reklamere for projektet.
Rollespilsaktiviteterne vil foregå minimum 4 gange månedligt: Én månedlig workshop, hvor deltagerne skaber deres egne rekvisitter, udstyr m.v., to ture til rollespil i Storkøbenhavn og et basisdemokratisk møde, hvor de unge får indflydelse på projektet. Herudover vil der være en række årlige aktiviteter, hvis formål er at få de nye unge spillere integreret i foreningens rollespils- og ungdomsmiljø.
Foreningen forventer at få 50 nye medlemmer i alderen 14 - 24 år via projektet.

Varighed

Projektperioden er 1. marts 2018 - 28. februar 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 32.500 kr.

2. Girlz United

Girlz United søger en bevilling på 94.750 kr. som støtte til 2. år af projektet "Girlz United starter Kreativt Værksted på Indre Nørrebro". Til projektets 1. år bevilgede Folkeoplysningsudvalget 92.750 kr.
Foreningen vil søge en bevilling på 94.750 kr. til projektets 3. år.

Formål og målgruppe

Projektet har til formål at skabe et kreativt værksted for piger på Indre Nørrebro. Den primære målgruppe er etniske minoritetspiger i alderen 6 - 11 år. Den sekundære målgruppe er etnisk danske piger samt frivillige.
Der er efter projektets første 9 måneder etableret et kreativt værksted på Blågårds Skolen, hvortil der er rekrutteret 8 nye medlemmer. Foreningens delmål for 2017 var 15 nye medlemmer og for hele den 3-årige projektperiode, forventer foreningen at kunne rekruttere 80 nye medlemmer. Herudover har projektet rekrutteret 5 frivillige instruktører, der driver holdet på ugentlig basis.
Foreningen forventer medlemstilgang i takt med at der arbejdes yderligere med synliggørelse af projektet.
Girlz United har fra 2012 til 2017 haft en medlemstilgang på ca. 100 børn og unge under 25 år, hvilket indikerer, at foreningen kan nå projektets mål helt eller delvist.

Varighed

Projektperioden er 1. april 2017 - 31. marts 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 94.750 kr.

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2018 et budget på 4.867.000 kr.

På Folkeoplysningsudvalgets møde 4. december 2017, blev der fra puljens budget 2018 afsat midler til følgende formål:
Projekt "Mere Badminton i København" 422.500 kr., DUI LEG og VIRKE 2. rate af et projekt 27.451 kr., Kultur KBH 300.000 kr., Lederuddannelse 183.750 kr. og Naturpark Amager 200.000 kr.

Der er til dette møde to projekter med et samlet forbrug på 127.250 kr., og der er meddelt to administrative bevillinger med et samlet forbrug på 100.200 kr.

Herudover er der reserveret 2. års-bevillinger til 9 forhåndsgodkendte projekter. 

Budget 2018                                    4.867.000 kr. 
Forbrug afsat i 2017                                     1.133.701 kr. 
Indstillet til dette møde                                         127.250 kr. 
Administrative bevillinger                                        100.200 kr.
Forhåndsgodkendte bevillinger                                     1.410.735 kr.
Rest på budget                                     2.095.114 kr.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler ansøgerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                   /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 6. marts 2018:

Indstillingen vedrørende bevillingen til Rollespilsfabrikken blev godkendt.

Caroline Stage Olsen stillede procedureforslag om at udskyde godkendelsen af tilskuddet til Girlz United, indtil der foreligger mere information om, hvordan foreningen forventer at rette op på medlemstilgangen, og hvorfor foreningen ikke har formået at opnå de resultater, de selv havde sat sig for at opnå (15 medlemmer). Forslaget blev sat til afstemning. Tre medlemmer stemte for, 15 medlemmer stemte mod.

Indstillingen vedrørende bevillingen til Girlz United blev godkendt med 16 stemmer for - to medlemmer undlod at stemme.