4. Kontingentstøtteordning - status og høring (2018-0007985)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om status på kontingentstøtteordningen og overfor Kultur- og Fritidsudvalget afgive høringssvar vedrørende justering af retningslinjerne for ordningen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget tager status for kontingentstøtteordningen til efterretning, og

 2. at Folkeoplysningsudvalget overfor Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler justeringer af retningslinjerne for ordningen.

Problemstilling

Med Budget 2018 er der afsat 5,6 mio.kr. i 2018-2021 til en kontingentstøtteordning til udsatte børn og unge. Ordningen, der er tilknyttet Idrætsudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen, kan - på vegne af navngivne børn og unge i alderen 6-17 år - søges af folkeoplysende foreninger for børn og unge under 25 år i Københavns Kommune, kulturtilbud på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner og af de frivillige FritidsGuider. Børnene skal være bosat i Københavns Kommune. Ordningen giver årligt op til 1.000 kr. i tilskud til kontingent og op til 500 kr. til udstyr og stævnedeltagelse. Midlerne udbetales direkte til foreningerne/kulturtilbuddene.

Løsning

I 2018 var der afsat 0,5 mio. kr. til uddeling af kontingent- og udstyrsstøtte. Beløbet er i de efterfølgende år i bevillingsperioden stigende med yderligere 0,5 mio. kr. årligt, således at de allerede kontingentstøttede børn kan fortsætte på ordningen, mens nye børn kommer til.

Status i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018

 • 499.000 kr. er uddelt. Heraf 356.000 til kontingentstøtte og 143.000 kr. til udstyrs- og stævnestøtte.

 • 447 børn har fået støtte til en fast fritidsaktivitet.

 • 62 forskellige foreninger har fået tilskud til kontingenter fra ordningen.

 • Frivillige FritidsGuider har ansøgt på vegne af 20 børn. Resten er ansøgt af foreningerne selv.

 • Ét kulturtilbud under forvaltningens institutioner har søgt ordningen.

 • Der er givet 29 afslag.15 af disse er givet, fordi barnet ikke var inden for den aldersmæssige ramme. Heraf var de fleste i alderen 4-5 år. De øvrige afslag er begrundet med, at den ansøgende forening enten har ligget uden for Københavns Kommune eller ikke har været godkendt som folkeoplysende forening. Enkelte af ansøgerne, der har fået afslag, har været forældre eller sagsbehandlere, som ikke kan søge ordningen.

 • Foreningerne har i januar-februar 2019 indberettet til forvaltningen, hvilke børn der skal fortsætte på ordningen i 2019. Af de 447 støttede børn i 2018 fortsætter 277 børn på ordningen i 2019. Det vil sige, at 62 % af de i 2018 kontingentstøttede børn fortsætter på ordningen i 2019.

Evaluering

Der er stor tilfredshed med ordningen fra foreningernes side. 34 foreninger har svaret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget i december 2018 - januar 2019. Her angiver 98 % af foreningerne, at de er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med ordningen. Ingen angiver at være utilfredse. 94 % af foreningerne, angiver, at ordningen har bidraget til, at børnene er blevet fastholdt i foreningen. En forening skriver:

Det er absolut en god ordning til udsatte og sårbare familier, hvor midlerne ikke er store, men hvor der er behov for at deres børn kan deltage aktivt i foreningens aktiviteter. Det, vi ser, er ikke blot, at det fastholder børnene i muligheden for at deltage i aktiviteter; det giver også børnene mulighed for at fastholde sociale relationer i og udenfor foreningen.

Flere foreninger angiver, at der er børn, der ikke længere får kontingentstøtte, men som fortsat er medlem af foreningen. I 2019 vil forvaltningen for at belyse den egentlige fastholdelsesprocent indhente yderligere data om de børn, som stopper på ordningen.

Et par foreninger har ytret ønske om, at fordelingen mellem kontingent og udstyr/stævner gøres mere fleksibel. Disse foreninger har et lavt kontingent, men udgifter til ture og lejre, der overstiger  500 kr. Forvaltningen vurderer dog, at dispensationsmuligheder vil bryde med ordningens princip om enkelthed og hurtig sagsbehandling.

Justeringer

Forvaltningen anbefaler, at der foretages enkelte justeringer og præciseringer i retningslinjerne for ordningen, således at den i endnu højere grad tilgodeser målgruppen af udsatte børn og unge samt gøres endnu mere enkel for foreningerne (se også bilag 3: Justerede retningslinjer for kontingentstøtteordningen):

 • På baggrund af Kultur- og Fritidsforvaltningens løbende dialog med foreningerne og de afslag, der er givet, ser forvaltningen et behov for, at aldersgruppen ændres til at omfatte børn fra 3 år til og med 17 år. Dette indikerer en tendens til, at foreningerne er blevet mere interesserede i målgruppen af førskolebørn, og at der bredt set er et øget fokus på den tidlige start i foreningslivet.  

 • Udgangspunktet er, at kontingentstøtten skal gå til foreninger i Københavns Kommune, men i særlige tilfælde kan børnenes ønsker til en fritidsaktivitet bedre imødekommes uden for kommunegrænsen ud fra et nærhedsprincip, som kan være afgørende for fastholdelsen i aktiviteten. Forvaltningen vil i sådanne tilfælde foretage en skønsmæssig vurdering og bevilge tilskud til foreninger uden for Københavns Kommune. Som ordningen er nu, bruger forvaltningen en del ressourcer på at søge eksterne ordninger til de børn, der ikke kan få deres ønsker til fritidsaktiviteter imødekommet i nærheden af bopælen og inden for kommunegrænsen. I Frederiksberg Kommune udbetales der kontingentstøtte til foreninger, der er hjemmehørende i Københavns Kommune, og i Gentofte Kommune bevilges der ligeledes tilskud til foreninger uden for kommunegrænsen.

 • Det præciseres i retningslinjerne, at barnet skal være aktivt i foreningen eller kulturtilbuddet minimum tre aktivitetsgange, for at foreningen/kulturtilbuddet kan beholde det fulde beløb, der er bevilget pr. barn. Hvis barnet har været aktivt færre gange, tilbagebetales støtten i januar året efter.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets anbefaling vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på dets møde den 2. maj 2019.

 

Thomas Bach

                                           /Rikke Thielcke

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. april 2019:

Anders Berner påpegede, at "barn" i de justerede retningslinjer bør konsekvensrettes til "barn og ung".

Med denne tilføjelse blev indstillingen godkendt.