3. Høring om Kultur- og Fritidsudvalgets investerings- og effektiviseringsforslag (2019-0073258)

Folkeoplysningsudvalget skal afgive svar vedrørende effektiviseringsforslag fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget afgiver svar på Kultur- og Fritidsudvalgets høring.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 13. marts at sende fire investerings- og effektiviseringsforslag i høring hos Folkeoplysningsudvalget, jf. bilag 1 og 2.

Løsning

Forslagene vedrører:

  • Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyeren.
  • Flytning af aktiviteter fra kulturhuset Tomsgårdsvej til biblioteket på Rentemestervej, flytning af Borgerservice til Nørrebrohallen og overdragelse af kulturhuset Tomsgårdsvej til aftenskolerne.
  • Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i mindre benyttede tidsrum.
  • Øget åbningstid i weekenden i Grøndal MultiCenter.

Folkeoplysningsudvalget drøfter investerings- og effektiviseringsforslagene og afgiver svar til Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder høringssvar på baggrund af udvalgets drøftelser. Høringssvaret fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Mads Kamp Hansen

                                            /Marianne Kruckow

Beslutning

Forvaltningen orienterede om proces og status for forhandlingerne om Budget 2020.

Repræsentanterne for foreningsområdet ønskede, at bevillingen på 4 mio. kr., der blev afsat i Budget 2016 til medlemstilskud og rammen for lokaletilskud i perioden 2016-2019, forlænges og pointerede, at foreningernes medlemstal er øget i perioden.

Repræsentanterne for foreningsområdet fremsender deres samlede budgetkommentarer og -ønsker til forvaltningen.

Repræsentanterne for voksenundervisningsområdet var glade for særligt muligheden for et aftenskolernes hus. Det blev også foreslået, at for eksempel det gamle bymuseum kunne anvendes til et "Ordets Hus" frem til, det får sin nye funktion.

Man ønskede, at lokaletilskud til særligt udstyrede lokaler på sigt indføres igen.

Repræsentanterne for voksenundervisningsområdet ønskede fortsat offentlige lokaler, der kan bruges til holdundervisning i dagtimerne.

Forvaltningen afgiver høringssvar for udvalget, når alle bemærkninger foreligger.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. april 2019:

Med ovenstående bemærkninger blev indstillingen godkendt.