15. B-sag: Kommende sager

Oversigt over planlagte sager på kommende møder i Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager oversigten til efterretning.

Problemstilling

Det bemærkes, at der på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Løsning

Punkter til Folkeoplysningsudvalgets næste møde:

  • Budget 2020.
  • Udviklingspuljen for børn og unge.
  • Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler.
  • Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger.

  • Godkendelse af foreninger der søger lokaler.

 

Mads Kamp Hansen

                                            /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.