13. B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0005991)

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrative afslag til efterretning.

Problemstilling

1. CPH Outdoor

CPH Outdoor har søgt om 92.500 kr. i tilskud til projekt "CPH Outdoor - natur, friluftsliv og fællesskab".

Formålet med projektet er at udvikle nye foreningshold på tværs af friluftslivets aktivitetsmuligheder, så flere børn og unge er aktive i naturen og i foreningslivet.
Projektet er 2-årigt, og der skal anvendes 312.000 kr. årligt til projektledelse, hvorfor en efterfølgende forankring af projektet med frivillige kræfter synes urealistisk.
Projektets samlede budget udgør 774.000 kr. Foreningen har ikke fået tilsagn om fondsstøtte med i alt 534.000 kr., hvorfor finansieringen ikke er på plads.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt CPH Outdoor afslag. 

2. Copenhagen City Taekwondo

Copenhagen City Taekwondo har søgt om 27.600 kr. i tilskud til eventet "Træningslejr med international toptrænere Nur Tartar og Mehran Askari".

Aktiviteten var en træningslejr, hvis formål var at fastholde medlemmer i alderen 15 - 22 år. Foreningen samlede landets dygtigste taekwondokæmpere for derigennem at inspirere nuværende og kommende medlemmer.
Træningslejren blev afviklet på Tagensbo Skole i dagene 29. - 30. december 2018, inden ansøgningen om midler blev behandlet.

Udviklingspuljen for børn og unge kan ikke yde tilskud til allerede afviklede arrangementer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt Copenhagen City Taekwondo afslag. 

3. IF Stadion

If Stadion har søgt om 97.500 kr. i tilskud til projekt "Vi spiller håndbold i Brønshøj/Husum/Tingbjerg".

Projektets formål er rekruttering og fastholdelse. Det består af skoleforløb, håndbold i forbindelse med fællesspisning, håndboldaftener i klubhuset, indkøb af udstyr, forplejning og præmier samt projektlederløn.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der ikke er tale om et enkelt, gennemarbejdet projekt. Fælles for elementerne i ansøgningen er projektlederen, hvorfor forvaltningen betragter det søgte tilskud som støtte til en ansættelse.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund meddelt IF Stadion afslag.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.