4. Stevnsgade Basketball (2018-0226701)

Folkeoplysningsudvalget orienteres om Intern Revisions rapport og det videre forløb vedrørende Stevnsgade Basketball.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Intern Revision, Københavns Kommune har efter anmodning fra Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøgt Stevnsgade Basketballs regnskaber for perioden 2016-2018. Intern Revisions rapport foreligger nu (bilag 1), og forvaltningen har genoptaget sagsbehandlingen vedrørende foreningen.

Forvaltningen orienterede senest udvalget om situationen i Stevnsgade Basketball den 9. oktober 2018.

Løsning

Intern Revisions rapport konkluderer, at 427.424 kr. fra projekttilskud til Stevngade Basketball ikke er anvendt i overensstemmelse med formålet, og at dokumentationen for anvendelsen af 257.144 kr. er konstruerede, falske bilag. Foreningen har indberettet for mange tilskudsberettigende medlemmer i årene 2016-2018 og har på den baggrund modtaget 214.852 kr. for meget i medlemstilskud. Herudover er regler vedrørende udbetaling af løn og godtgørelser og indberetning til SKAT ikke overholdt.

Stevnsgade Basketballs nye bestyrelse har meddelt forvaltningen, at man vil fokusere på foreningens primære aktivitet, basketball, og at foreningen derfor ikke vil gennemføre de to projekter "Løb for børn og unge under 25 år" og "Parkour for børn og unge", som har modtaget støtte med i alt 180.000 kr. fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Samlet er der altså tale om et tilbagebetalingskrav på minimum 822.276 kr., som forvaltningen har fremsat overfor Stevnsgade Basketball.

Det af Stevnsgade Basketball indsendte regnskab for 2017/2018 viste et underskud på 706.363 kr. og en negativ egenkapital på 547.073 kr.

Stevnsgade Basketballs videre drift er således voldsomt udfordret af likviditets- og gældsproblemer.

Forvaltningen har blandt andet på baggrund af Intern Revisions anbefaling anmodet Stevnsgade Basketballs bestyrelse om at udarbejde et likviditetsbudget for at kunne vurdere, hvordan Københavns Kommunes krav kan tilbagebetales over en realistisk periode på ikke over 10 år, foreningens fortsatte drift og eventuel genoptagelse af udbetaling af tilskud. Andre foreninger har fået afdragsordninger på maksimalt 10 år.

Forvaltningen vil blandt andet på grundlag af Intern Revisions rapport, nyt likviditetsbudget fra Stevnsgade Basketball vurdere, om udbetalinger af tilskud fra Københavns Kommune kan genoptages og i givet fald betingelserne herfor.

Intern Revisions rapport er endelig - i forlængelse af forvaltningens tidligere politianmeldelse - sendt til politiet for vurdering af eventuel yderligere efterforskning og til SKAT til videre foranstaltning i forhold til eventuelle skatteretlige konsekvenser.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen fortsætter behandlingen af sagen og orienterer udvalget, når der foreligger en afklaring af, om foreningen kan fortsætte driften.

 

Mads Kamp Hansen

                                        /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 5. februar 2019:

Linda Herskov og Filip Buff Pedersen fra Stevnsgade Basketball havde inden punktets behandling foretræde for udvalget om sagen.

Orienteringen blev taget til efterretning.