13. Udviklingspuljen for børn og unge 2017 (2017-0370854)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget giver tilsagn til ansøgningen beskrevet nedenfor under pkt. 1.

Problemstilling

En forening søger Folkeoplysningsudvalget om midler  fra Udviklingspuljen for børn og unge til 1. år af et treårigt projekt.

Løsning

1. Badminton København - "Mere Badminton i København"

Badminton København søger en bevilling på 422.500 kr. til 1. år af projektet "Mere Badminton i København".

Til projektets 2. og 3. år vil foreningen søge henholdsvis 352.500 kr. og 282.500kr.

Formål og målgruppe

Projektets formål er at få flere børnemedlemmer i de københavnske badmintonklubber. Sammen med 12 badmintonklubber vil Badminton København oprette satellitafdelinger i bydele uden badmintontilbud. Samtidig vil projektet styrke og udvikle badmintontilbuddene i de bydele, hvor der er få børnemedlemmer.
Projektets primære målgruppe er børn i alderen 3 - 12 år. Den sekundære målgruppe er badmintonklubber med en ungdomsafdeling. Som 3. prioritet retter projektet sig mod skoler og institutioner.
Projektet bygger på erfaringer fra projekt  "Badminton Netværket", der slutter med udgangen af 2017. Her er de deltagende klubber blevet styrket og mange bruger deres faciliteter fuldt ud. Dette projekt ser derfor et stort potentiale i at oprette satellitafdelinger af allerede eksisterende klubber i nye bydele som Nordhavn og Ørestaden og samtidig danne nye klubber i bydele uden badmintontilbud, f.eks. Indre By, Nørrebro og Sydhavnen. 5 af de 12 klubber, der deltager i dette projekt, har været en del af "Badminton Netværket".
Aktiviteterne skal foregå i klubbernes haller, kommunale haller og på skoler. Badminton København forventer at projektet i løbet af den 3-årige periode kan rekruttere omkring 600 børn i nævnte aldersgruppe. Herudover 50 nye trænere/hjælpetrænere og 50 frivillige forældre i klubber og satellitafdelinger.

Varighed

Projektperioden er fra 1. januar 2018 - 31. december 2020.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der bevilges 422.500 kr.  

Økonomi

Puljens 2017-budget
Kultur- og Fritidsforvaltningen gør opmærksom på, at der tidligere er udmeldt et budgettal, der nu er blevet korrigeret.

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2017 et budget på 5.330.962 kr.

Der indstilles til dette møde et projekt, der ikke har økonomisk konsekvens for budget 2017. Herudover er der meddelt 4 administrative bevillinger med et samlet forbrug på 204.530 kr. En forening (DUI LEG og VIRKE), der har fået bevilling i 2017, vil få sidste del af tilskuddet på 27.451 kr. udbetalt fra puljens budget 2018.

Resterende midler efter FOU 24. oktober 2017                              427.079 kr.
Administrative bevillinger 204.530 kr.
Nørrebro Idrætsråd 2. rate 250.000 kr.
Sidsterate til DUI LEG og VIRKE (budget 2018) - 27.451 kr.
Rest på budget 2017 0 kr.

Puljens 2018-budget
En forening (DUI LEG og VIRKE) vil få sidste rate af sin bevilling på 27.451 kr. udbetalt fra budget 2018.

Der er til dette møde indstillet et projekt med et forbrug på 422.500 kr. og der er for 2018 forhåndsgodkendt eller bevilget i alt 2.639.186 kr. fordelt på følgende poster:

Indstillet til dette møde     422.500 kr.
2. rate til DUI LEG og VIRKE       27.451 kr.
Kultur KBH     300.000 kr.
Afsat til lederuddannelse (Idrætsforum København og DGI)            183.750 kr.
Naturpark Amager      200.000 kr.
2-års bevilling til 10 forhåndsgodkendte projekter (jf. bilag 3)  1.505.485 kr.
I alt  2.639.186 kr.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Rikke Thielcke

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2017:

Indstillingen blev godkendt.