10. Ansøgning og tilskud 2018 på det frivillige folkeoplysende foreningsområde (2017-0331342)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra nye og kendte foreninger for 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på dispensationsansøgning fra Athlete Nation, jf. bilag 4, der indsendte regnskabs- og ansøgningsmateriale efter fristen den 1. juni 2017 kl. 14.00,
 2. at Folkeoplysningsoplysningsudvalget giver afslag på lokaletilskud til Københavns Hockey Klub og Copenhagen Floorball, som betaler leje af Stavsportens Hus i Valby Idrætspark,
 3. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud for hele 2018 for 417 kendte foreninger, jf. bilag 1 og tre nye foreninger, jf. bilag 2 og 3,
 4. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud for 10 måneder i 2018 for 39 foreninger, der ikke har overholdt ansøgningsfrister, jf. bilag 3,    
 5. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud til undervisning for tre kendte foreninger, jf. bilag 3,
 6. at Folkeoplysningsudvalget godkender udmøntning af ekstra 2 mio. kr. til lokaletilskud. Beløbet er tilført puljen for lokaletilskud i perioden 2018 - 2021. Restbeløbet indgår i buffer til dækning af nye ansøgninger i 2018,
 7. at Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges til at fordele eventuelle restmidler som yderligere medlemstilskud i 2017, og
 8. at den samlede brugerbetaling for øvelokaler i 2018 reguleres med 100.000 kr. som forudsat med vedtagelsen af Budget 2016.

Problemstilling

456 kendte og tre nye foreninger har søgt Folkeoplysningsudvalget om tilskud for 2018.

Heraf har 39 kendte foreninger søgt om tilskud efter ansøgningsfristen den 1. juni 2017 kl.14.00.

Én forening har søgt om dispensation for ansøgningsfristen den 1. juni 2017 kl. 14.00.

Løsning

 1. Athlete Nation indstilles til afslag på dispensationsansøgning til ansøgningsfristen den 1. juni 2017 kl. 14.00. Udvalget har ikke tidligere givet dispensation fra ansøgningsfristen.
 2. Københavns Hockey Klub og Copenhagen Floorball indstilles til afslag på lokaletilskud til lokaleudgifter i stavsportens Hus i Valby Idrætspark, da der er tale om kommunal bygning.
 3. 417 kendte foreninger indstilles til tilskud for hele 2018, jf. bilag 1, og tre nye foreninger indstilles ligeledes til tilskud for hele 2018, jf. bilag 2 og 3.
 4. 39 kendte foreninger indstilles til tilskud for 10 måneder for 2018, da deres ansøgninger er modtaget efter fristen den 1. juni 2017 kl. 14.00, jf. bilag 3. Ifølge retningslinjerne for frivillige folkeoplysende foreninger mister foreningerne to måneders tilskud det kommende år.
 5. Tre kendte foreninger indstilles til tilskud til undervisning for 2018, jf. bilag 3.
 6. Det indstilles, at der udmøntes 891.422 kr. af de afsatte 2 mio. kr. årligt i 2018-2021 til lokaletilskud, Bilag 5. Beløbet udmøntes til at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, til ansøgninger fra foreninger, der tidligere har fået afslag siden 2012 samt kendte foreninger, der tidligere har fået afslag på nye lejemål og udvidelse af eksisterende lejemål. Foreninger, der har fået afslag siden 2012 har været kontaktet med henblik på at få afklaret, om de ønsker at opretholde ansøgning. Restbeløbet på 1.108.578 kr. indgår i buffer for 2018 til dækning af nye ansøgninger om lokaletilskud.
 7. Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges til at fordele eventuelle restmidler som yderligere medlemstilskud i 2017. Der udbetales dog kun tilskud på mindst 500 kr.
 8. I forbindelse med Budget 2016 blev det vedtaget, at der skulle indføres brugerbetaling på øvelokaleforeninger stigende til 500.000 kr. i 2018. Fordelingen er fremskrevet efter samme principper som hidtil og fremgår af bilag 6.

Der er for 2018 søgt om medlemstilskud til 77.588 tilskudsberettigede medlemmer, hvoraf de 76.665 er under 25 år. Hertil kommer 923 handicappede medlemmer over 25 år. 

Medlemstilskuddet beregnes ud fra følgende faktorer: Aldersgrupperne 0-12 år og 19-24 år modtager medlemstilskud med faktor 1. Medlemmer i aldersgruppen 13-18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede medlemmer beregnes medlemstilskud med faktor 4 for de 0-24 årige og handicappede over 25 år med faktor 1.    

Samlet giver dette for 2018 et medlemstilskud pr. medlem på 290 kr. For 2017 var medlemstilskud pr. medlem på 294 kr.

I forhold til 2017 fordeler tallene sig således:

Antal

2017

2018

Foreninger

454

459

Tilskudsberettigede medlemmer

76.994

77.588

Inddelt i aldersgrupper:

 

 

Medlemmer 0 - 12 år med tilskud faktor 1

  45.887

47.148

Medlemmer 13 - 18 år med tilskud faktor 2

15.446

15.080

Medlemmer 19 - 24 år med tilskud faktor 1

15.183

13.905

Handicappede 0 - 24 år med tilskud faktor 4

                   478

532

Handicappede over 25 år med tilskud faktor 1

                   925

923

Gennemsnitligt tilskud pr. medlem                    339                    334

Tilskuddene for 2018 vil blive anvist til foreningerne på tre forskellige måder. Foreninger, der modtager et samlet årligt tilskud på op til 200.000 kr., får anvist tilskud i to rater henholdsvis den 15. januar og 15. juli. Foreninger, der modtager fra 200.000 kr. op til 1 mio. kr. årligt, får anvist tilskud i 4 rater, henholdsvis den 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. Foreninger, der modtager over 1 mio. kr. årligt, får anvist tilskud månedsvis forud.

Inden udbetaling vil der blive foretaget modregning, hvis en forening skulle have et ikke indbetalt krav i forbindelse med afregning af tilskudsregnskaberne for 2016.

Udbetaling af tilskud kan tilbageholdes af forvaltningen, hvis der er usikkerhed om foreningens fortsatte drift, hvis der sker ændring i ansøgningsgrundlaget, eller hvis der i forbindelse med en tilsynssag er usikkerhed om ansøgningsgrundlaget og lignende situationer.

Økonomi

 

2017

2018

Rammen for medlemstilskud

28.821.000

29.114.000

Overført til lokaletilskud

-1.889.752

0

Tilført 1 mio. kr. fra udviklingspuljen og 1 mio. kr. fra aftenskolernes lokaletilskud              2.000.000  

I alt medlemstilskud

28.931.248

29.114.000

Medlemstilskud for hele året

25.867.019

25.134.073

Medlemstilskud for 10 måneder, for sent modtagne ansøgninger

229.493

755.687

Buffer til de løbende ansøgningsfrister

532.336

899.240

Lederkurser

2.058.000

2.077.000

Handicapkørsel

179.000

182.000

Undervisning

65.400

66.000

Rest for medlemstilskud

0

0

 

2017

2018

Rammen for Lokaletilskud

19.192.983

19.570.000

Overført fra rammen for medlemstilskud

1.889.752

0

Overført andre off. lokaler              -1.750.000  
Foreningspakken 2018-2021            2.000.000

I alt lokaletilskud

19.332.735

21.570.000

Buffer til nye ansøgninger inkl. hytte

150.000

1.969.317

100 % lokaletilskud

              6.429.583

6.341.378

DGI / Idrætsfabrikken 65 %

                 111.490

108.378

Hyttetilskud 65 %

952.542

1.069.701

Lokaletilskud 65 %

11.691.137

12.081.226

Rest for lokaletilskud

0

0

Budgetterede poster uden moms

Beløbene til lokaletilskud (108.378 kr., 1.069.701 kr. og 12.081.226 kr.) er ekskl. moms og svarer til kolonnerne Lokale 65 %, Hytte 65 % og DGI/IF 65 % i bilag 1 og 3. Beløbene i bilag 1 og 3 er inkl. moms.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Meddelelse vil ske pr. mail. Heri vil stå, at tilskuddene kan ses ved at logge på www.interbook.kk.dk

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Rikke Thielcke

Beslutning

Udvalget anmodede forvaltningen om at undersøge, om Sundby Taekwondo Klubs situation er løst med det nuværende lokaletilskud.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2017:

Indstillingen blev godkendt.