12. Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler 2017 (2017-0363504)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om ændring af projektperiode, samt en ansøgning om midler fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at udvalget godkender, at startdatoen for LOF Københavns projekt "Integration og sprogindlæring gennem rytmik" udsættes, og
  2. at udvalget giver afslag på Studieskolens ansøgning til projekt "Tolkeløft: Hvordan den folkeoplysende undervisning kan bidrage med at løfte kvaliteten af tolkning i Region Hovedstaden".

Problemstilling

En forening fik på Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. december 2016 bevilget midler til første år af et toårigt projekt. Projektet er ikke påbegyndt som forventet, og foreningen ønsker at ændre startdatoen til 1. januar 2018.

En forening søger om midler fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler til et etårigt projekt.

Løsning

1. LOF København

LOF København fik på Folkeoplysningsudvalgets møde den 5. december 2016 bevilget midler til projekt "Integration og sprogindlæring gennem rytmik". Projektet skulle være startet 1. januar 2017, hvilket ikke er sket. Nu søger foreningen om tilladelse til at ændre projektperioden til 1. januar 2018 - 31. december 2019.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget imødekommer LOF Københavns ønske.

2. Studieskolen

Studieskolen søger Folkeoplysningsudvalget om en bevilling på 380.000 kr. til projekt "Tolkeløft: Hvordan den folkeoplysende undervisning kan bidrage med at løfte kvaliteten af tolkning i Region Hovedstaden".

Formål og målgruppe

Projektets formål er at undersøge, hvordan den folkeoplysende undervisning kan bidrage til et kvalitetsløft af tolkning i fremmedsprog i Region Hovedstaden.

Studieskolen ønsker med dette projekt at udvikle kurser, der løfter tolkenes sproglige, kulturelle og tolketekniske kompetencer. Studieskolen er inspireret af Translatørforeningens undersøgelser, der viser, at det offentlige, alene på rets- og sundhedsområdet og det sociale område, bruger ca. 300 mio. kr. årligt på tolkning. Undersøgelserne viser, at 40 % af tolkningerne er ukorrekte eller upræcise.

Studieskolen vil i projektet gøre brug af sit netværk i det formelle uddannelsessystem og en bred samarbejdsflade med ministerier og arbejdsmarkedsparter.

Projektet er opdelt i fire faser: En forundersøgelse, en arbejdsfase hvor behovet defineres, konkret udformning af uddannelsesmodulerne og implementering og udbredelse af resultaterne.

Målet er at udvikle kursustilbud indenfor områderne "dansk fagsprog", "kontrastiv kulturforståelse" og "tolketeknik". Herudover vil projektet udvikle mindre kurser for tolke i deres tolkesprog/modersmål, hvis der er behov herfor.

Uddannelsestilbuddet retter sig mod tolke. Det forventes, at der efter endt projektperiode er udarbejdet en konkret anbefaling og handleplan for, hvordan kvaliteten af tolkning kan løftes, og hvilken rolle folkeoplysningen spiller i processen.

Varighed

Projektperioden er fra 1. januar 2018 - 28. februar 2019.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at projektet har et erhvervsrettet sigte, og at det som sådan ikke er berettiget til støtte af folkeoplysende midler. Målgruppen er en faggruppe geografisk placeret i Region Hovedstaden. Projektet lever derfor ikke op til formålet for Udviklings- og Aktivitetspuljen, hvor projekter skal styrke aftenskolernes kompetencer og kapacitet i forhold til at bidrage til udviklingen af borgernes fritidsliv i Københavns Kommune.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen.

Økonomi

Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler har i 2017 et budget på 800.000 kr.

Der er til dette møde meddelt 1 administrativ bevilling med et forbrug på 88.125 kr.

Resterende midler efter FOU 24. oktober 2017                       381.375 kr.
Administrativ bevilling    88.125 kr.
Rest på budget 2017  293.250 kr.

Der er af Udviklings- og Aktivitetspuljens budget for 2018 forhåndsgodkendt følgende flerårige projekter:

Singin Body projekt "Musikdramatisk platform"                       

221.250 kr.

Pas på hovedet projekt "Digitalisering af

folkeoplysning om hjernerystelse"

 

133.625 kr.

Forhåndsgodkendte midler 2018 354.875 kr.

 

Videre proces

Forvaltningen meddeler ansøgerne udvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Rikke Thielcke

Beslutning

Peter Hollbaum-Hansen forlod mødet under behandlingen af indstillingens første at-punkt grundet inhabilitet.

Charlotte Lorenzen forlod mødet under behandlingen af indstillingens andet at-punkt grundet inhabilitet.

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2017:

Indstillingen blev godkendt.