9. Budget 2018 voksenundervisning (2017-0365795)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2018, herunder det fordelte budget til voksenundervisning i 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender budget 2018, jf. bilag 1, samt at budgettet lægges til grund for fordelingen af tilskud til aftenskolerne i 2018, jf. bilag 2,
  2. at Folkeoplysningsudvalget godkender indstillinger vedrørende aftenskoler, der har anført særlige ønsker i deres ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2018, jf. bilag 3, og
  3. at foreningerne Rytmisk Center, Copenhagen Music og FOF København bevilges tilskud til aktiviteter for børn og unge under visitkortmodellen, jf. bilag 4.

Problemstilling

I 2018 er der afsat 56.670.000 kr. på voksenundervisningsrammen efter udmøntning af effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen modtog 82 ansøgninger fra kendte aftenskoler til fristen d. 3. april 2017. Derudover søger tre aftenskoler, der blev godkendt i 2017, og én der er godkendt til aktiviteter i 2018, om tilskud til aktiviteter i 2018.

Løsning

1. Aftenskolerne kan i 2018 få et løntilskud, der svarer til 100 % af deres beregnede maksimale løntilskud i 2016, samt et tilskud til handicapbetingede udgifter, der svarer til 100 % af de beregnede handicapbetingede udgifter i 2016. Aftenskolerne skal afsætte 10 % af løntilskuddet til debatskabende aktiviteter.

I budget 2018 for den folkeoplysende voksenundervisning på 56.670.000 kr. er der disponeret med 7.895.000 kr. af den forventede mellemkommunale refusion.  I budgettet for 2017 indgik en forventet afregning for 2016 på 2.550.000 kr., hvilket  ikke indgår i budget 2018. Det skyldes, at omfordelingen i 2017 blev gennemført i juni 2017, og den tidlige omfordeling forventes at resultere i nye aktiviteter. Derfor forventes der en mindre tilbagebetaling for 2017, som i så fald vil indgå i omfordelingen i 2018.

Der er desuden afsat tilskud til nedenstående andre poster:

  • Kofoeds Skole indstilles til et løntilskud på 2.129.000 kr., jf. BR-beslutning af 10. februar 2005. Tilskuddet er indeholdt i det samlede budget under løn og debatskabende aktiviteter på 42.533.044 kr.
  • Idrætsskolen for udviklingshæmmede indstilles til 723.000 kr. i 2018, jf. beslutning i Familie- og Arbejdsdirektoratet den 30. oktober 2002. 
  • Der er afsat 304.000 kr. til Aftenskolernes Samråd.
  • Der er afsat 1.500.000 kr. til udviklingspuljen, som forventes at kunne tilgodese den voksende interesse for at søge puljen. Der er af Udviklings- og Aktivitetspuljens budget for 2018 forhåndsgodkendt 354.875 kr. i 2018.
  • Der afsættes 600.000 kr. til at styrke administrationen på lokaleudlån. Foreninger og aftenskoler har ønsket flere ressourcer til at tilrettelægge og koordinere udlånet af offentlige lokaler.
  • Der er afsat 1.158.709 kr. til tilskud til nye aftenskoler. De tre aftenskoler, der blev godkendt i 2017, har aflagt delregnskab for et beløb på 69.806 kr., som er lagt til grund for deres bevilling i 2018 jf. Retningslinjerne for Støtte til Folkeoplysning i København. Den ene af de tre aftenskoler har ikke haft de forventede aktiviteter og søger om en ny start. Hvis udvalget under pkt. 5 i denne dagsorden for Folkeoplysningsudvalget godkender forslag til Retningslinjer for støtte til Folkeoplysning i København og dermed vælger at bevilge aftenskolen en ny start, afsættes der 348.877 kr. i 2018 til alle de tre nye skoler, der blev godkendt i 2017, jf. bilag 1.

Der var afsat 2.018.000 kr. til lokaletilskud i det udmeldte budget, men efter udmøntning af effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner er der ikke budgetmidler til lokaletilskud i 2018.

Derudover har Gigtskolen meddelt forvaltningen, at den i 2018 ønsker at tilbagebetale sit udestående til Københavns Kommune på 1.729.230 kr. Beløbet er udenfor det ordinære budget og kan ekstraordinært anvendes til lokaletilskud med en sats på 12 kr. pr. time, i alt 1.738.371 mio. kr. i 2018. Det medfører en underfinansiering på 9.141 kr., som tages fra bufferen for tilskud til nye aftenskoler.  

Folkeoplysningsudvalget besluttede i december 2016, at fire aftenskoler med psykisk sårbare deltagere kan få et forhøjet lokaletilskud på grundlag af taksten i 2015. Taksten var i 2015 60 kr. pr. lokaletime, hvilket giver et samlet lokaletilskud på 541.260 kr. i 2018. De 48 kr. op til 60 kr. indgår i rammen for tilskud med et beløb på 433.008 kr.

2. Aftenskolerne har mulighed for at indmelde særlige ønsker i forbindelse med ansøgningsrunden. Fem skoler har brugt den mulighed i 2018, jf. bilag 3.

3. Tre aftenskoler har aktiviteter for børn og unge under den såkaldte visitkort model. Disse skoler modtager i 2018 523.700 kr. i medlemstilskud, 634.994 kr. i lokaletilskud og 12.491 i hyttetilskud, i alt 1.171.185 kr., jf. bilag 4.

Fordelingen af tilskud 2018 til de enkelte aftenskoler fremgår af bilag 2.

Økonomi

Nettorammen for den folkeoplysende voksenundervisning i 2018 er på 56.670.000 kr. (jf. bilag 1).

Fordelingen af tilskud 2018 til den enkelte aftenskole fremgår af bilag 2.

Der er disponeret for 56.660.859 kr. til løn og debattilskud, PEA-tilskud, tilskud til handicapbetingede udgifter og andre poster. Der er en rest på 9.141 kr. som overføres til bufferen for tilskud til nye foreninger.

Rammen for tilskud 2018         56.670.000
Løn og debatskabende aktiviteter         42.533.044
PEA            4.934.814
Handikapbetingede udgifter           2.954.222
Lokaletilskud til psykisk sårbare              433.008
Idrætsskolen              723.000
Aftenskolernes Samråd              304.000
Godkendte aftenskoler i 2017              348.877
Aktivitets- og Lokale visit til børn og unge           1.171.185
Aftenskolernes Udviklingspulje           1.500.000
Administration af offentlige lokaler              600.000
Buffer til nye aftenskoler           1.158.709
I alt tilskud 2018         56.660.859
Rest overføres til buffer til nye aftenskoler                  9.141
Rammen for Lokaletilskud 2018                         0
Rest tilført fra buffer for nye aftenskoler                  9.141
Forventet tilbagebetaling af tilskud fra Gigtskolen           1.729.230
I alt Lokaletilskud 2018           1.738.371

 

Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets beslutning meddeles aftenskolerne.

 

Mads Kamp Hansen

                                   / Rikke Thielcke

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2017:

Indstillingen blev godkendt.