4. Copenhagen Lions (2017-0376537)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til Copenhagen Lions' status som folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen,

 1. at Copenhagen Lions fratages sin status som folkeoplysende forening, hvis den ikke senest den 1. februar 2018 har indsendt revideret foreningsregnskab og afholdt en ekstraordinær generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen og vedtagelse af en genopretningsplan for forretningsgange.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget udsatte på sit møde den 24. oktober 2017 behandlingen af Copenhagen Lions' status som folkeoplysende forening, idet udvalget ønskede sagen yderligere belyst.

Løsning

Den økonomiske støtte, Copenhagen Lions har modtaget, har dels været i form af et tilskud til driften af Ørestad Skøjtehal, dels i form af et etableringstilskud til foreningen. Aftalen om driftstilskud trådte i kraft 1. februar 2016. Etableringstilskuddet er fire-årigt. Det blev bevilget i forbindelse med vedtagelsen af kommunens Budget 2015 og gjaldt fra og med 2015. Begge tilskud er ydet i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne, og Copenhagen Lions har ikke modtaget økonomisk støtte i henhold til folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.

Skærpet tilsyn

Forvaltningen har meddelt Copenhagen Lions, at foreningens tilskud - ydet i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne - er stillet i bero, til der er afleveret regnskab underskrevet af en statsautoriseret revisor. Forvaltningen har endvidere meddelt foreningen, at den skal afholde en ekstraordinær generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen og vedtagelse af en genopretningsplan for forretningsgange. Copenhagen Lions har fortsat ikke efterkommet disse krav og får derfor fortsat ikke udbetalt støtte. Der har ikke været indkaldt til bestyrelsesmøder siden Folkeoplysningsudvalgets seneste møde. Forvaltningen fortsætter det skærpede tilsyn.

Revisionsrapport

Af Intern Revisions rapport fremgår blandt andet, at der sker en sammenblanding af foreningens og Ørestad Skøjtehals driftsøkonomi, og at der er uregelmæssigheder i regnskabsførelsen.

Status som folkeoplysende forening

Copenhagen Lions blev godkendt som folkeoplysende forening, der kun søger lokaler, på folkeoplysningsudvalgets møde den 2. september 2014. Økonomisk tilskud til foreningen er givet efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Ifølge Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (afsnit 3.2) skal en frivillig folkeoplysende forening:

 • Have vedtægter, hvor foreningens formål er beskrevet,
 • tilbyde folkeoplysende aktiviteter,
 • have en bestyrelse med mindst tre medlemmer valgt på den årlige generalforsamling,
 • være demokratisk opbygget,
 • som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål,
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,
 • være hjemmehørende i Københavns Kommune,
 • have faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter, og
 • ikke være oprettet eller drevet med et kommercielt formål.

Herudover skal en godkendt folkeoplysende forening indhente børneattester og indsende erklæring om denne indhentelse, og foreningen skal aflægge revideret regnskab.

For at kunne betragtes som kommerciel skal en virksomhed eller forening drives med det formål at tjene penge. Copenhagen Lions har brugt penge på at etablere et førstehold. Det er forvaltningens vurdering, at Copenhagen Lions hverken nu eller i en overskuelig fremtid vil kunne genere indtægter svarende til udgifterne ved klubbens førstehold. Af aftalen om tilskud til foreningsdannelse i Copenhagen Lions fremgår i øvrigt blandt andet som mål, at Copenhagen Lions udvikler sit førstehold og deltager i turneringer. Driften af Copenhagen Lions kan således ikke betragtes som kommerciel. I denne sammenhæng skal det dog understreges, at tilskuddet er ydet i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne og således ikke underlagt folkeoplysningsområdets regulering.

Foreningen lever således umiddelbart op til de formelle krav, foreningen skal opfylde på folkeoplysningsområdet.

På baggrund af Intern Revisions rapport kan det imidlertid frygtes, at foreningen på grund af sammenblandingen af økonomi ikke er tilstrækkeligt uafhængig af uvedkommende hensyn. Det samlede forløb omkring Copenhagen Lions kan endvidere så tvivl om, hvorvidt foreningsdemokratiet er tilstrækkeligt beskyttet. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at Folkeoplysningsudvalget giver Copenhagen Lions en frist til på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning at iværksætte en genopretningsplan. Foreningen får i denne sammenhæng oplyst, at dens status som folkeoplysende forening vil blive ophævet, hvis den ikke lever op til kravene.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler Copenhagen Lions Folkeoplysningsudvalgets beslutning og fortsætter det skærpede tilsyn.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Rikke Thielcke

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2017:

Udvalget bemærkede, at det reviderede foreningsregnskab skal være underskrevet af bestyrelsen og ønskede derudover, at foreningens tilladelse til at anvende Ørestad Skøjtehal og eventuelle andre offentlige faciliteter inddrages såfremt:

 • Episoden den 28. november 2017 (hvor andre brugere af Ørestad Skøjtehal blev forhindret adgang til isen) gentages, eller
 • andre brugere af hallen på anden vis generes af medlemmer af Copenhagen Lions, eller
 • Ørestad Skøjtehals ordensregler overtrædes.

Med disse tilføjelser blev indstillingen godkendt.