6. Revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2017-0028997)

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte ændringer i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at ændringer i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København godkendes.

Problemstilling

Forvaltningen forelægger udkast til ændrede Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København. Udvalgets og udvalgsmedlemmernes ønsker og kommentarer er søgt indarbejdet.

Løsning

Fra indstillingen til Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. oktober 2017:

Der er foretaget mindre sproglige og forståelsesmæssige ændringer, ligesom vejledningsdelen er redigeret med baggrund i forvaltningens erfaringer.

Herudover er de væsentligste foreslåede ændringer:

Indledning

Inden det indledende afsnit ”Introduktion til folkeoplysning i Københavns Kommune” er tilføjet et nyt afsnit: ”Folkeoplysningspolitik og Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik”. Med vedtagelsen af den nye Kultur- og Fritidspolitik afskaffede Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen samtidig alle andre politikker på kultur- og fritidsområdet – herunder Folkeoplysningspolitikken. Det nye afsnit klargør, at Folkeoplysningspolitikken nu er en integreret del af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

Afsnit 1. Folkeoplysning i Københavns Kommune

Ændringen af folkeoplysningsloven, der trådte i kraft 1. januar 2017, er indarbejdet, så det nu af vejledningen fremgår, at en forenings formål eller adfærd ikke må modarbejde eller underminere demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Til både retningslinjer og vejledning er der desuden føjet forhold vedrørende generalforsamlinger, børneattester og ændringer i foreningers tilskudsgrundlag. Forhold der erfaringsmæssigt kan volde foreningerne problemer.

Endelig er der tilføjet en bestemmelse om skærpet tilsyn og omfanget af og indholdet i skærpede tilsyn.

Afsnit 2. Tilskud til aftenskoler

Mulighed for tilskud til særlige grupper og handicapbetingede udgifter er revideret, og PEA-tilskuddets anvendelsesområde er udvidet.

Det er præciseret, at der skal svares skat af den udbetalte lærer- og lederløn, og at lærere ikke kan fakturere lønkrav til aftenskoler.

Afsnit 3. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Ingen væsentlige ændringer.

Afsnit 4. Tilskud til aktiviteter med børn og unge under 25 år

Metoden til beregning af medlemstilskud ændres: Fremover vil medlemstallet to år inden tilskudsåret danne grundlag for beregningen. Ved medlemsfremgang kan foreningen som hidtil oplyse dette, og tilskuddet kan efterfølgende blive reguleret. Foreningen skal oplyse om medlemstilbagegang, og tilskuddet vil blive reguleret herefter.

Folkeoplysningsudvalgets hjemmel til i konkrete tilfælde at op- eller nedjustere tilskud, så det står i rimeligt forhold til den faktiske aktivitet, er blevet tilføjet.

Afsnit 5. Lån af offentlige fritidsfaciliteter

Reglerne om misligholdelse er blevet præciseret.

Der er tilføjet en mulighed for forsøgsordninger. Der tænkes herved særligt på muligheden for ikke at gennemføre ansøgningsrunder. Erfaringerne viser, at det kun er en meget lille del af de fordelte tider, der reelt omfordeles i forbindelse med ansøgningsrunderne. Samtidig mener forvaltningen, at der bør indsamles yderligere erfaringer, inden en sådan ordning udbredes til hele området og eventuelt gøres permanent.

Afsnit 6. Revisionsinstruks

Det er tilføjet, at registrerede og statsautoriserede revisorer (tilskud over 200.000 kr.) afgiver erklæring i henhold til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København. Forvaltningen har oplevet, at nogle revisorer har ment, at de ikke kunne leve op til bekendtgørelsen, hvis de udelukkende skulle holde sig til folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København.

Afsnit 7. Folkeoplysningsudvalget

Det er tilføjet, at udvalget beslutter proceduren for nyvalg ved suppleanters forfald.

Efter Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. oktober 2017:

Repræsentanter for henholdsvis voksenundervisningsområdet og det frivillige folkeoplysende foreningsområde har siden udvalgets møde den 24. oktober fremsendt bemærkninger til udkastet til ændringer i retningslinjerne, og der er afholdt møde med hvert af de to områder.

Bemærkningerne og møderne har udmøntet sig i følgende ændringer:

Folkeoplysningspolitik og Københavns Kommunens Kultur- og fritidspolitik

Punktets afsnit om aftenskolerne er blevet justeret for at skabe balance mellem de to hovedområder.

Introduktion til folkeoplysning i Københavns Kommune

Muligheden for støtte til drift af egne lokaler er medtaget igen.

Vedtægter (afsnit 1.4)

Under vejledningen til e) vedrørende eksklusion er "skal" rettet til "bør".

Tilskud til aftenskoler

Under vejledningen til 2.9.2 er kravene til dokumentation ændret.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Under vejledningen til 3.2.g vedrørende hjemsted er "mindst halvdelen" rettet til "hovedparten".

Under vejledningen til 3.2.h er betingelserne for at være tilskudsberettiget blevet uddybet.

Tilskud til aktiviteter med børn og unge under 25 år

Under 4.2.1 er det præciseret under hvilke betingelser, medlemmer, der er berettigede til medlemstilskud, kan medregnes.

Der er foretaget enkelte yderligere sproglige rettelser.

Herudover er afsnit 1.4.i bevaret; dels er vejledningen formuleret som "bør", dels er der tale om en minimumsdagsorden baseret på forvaltningens erfaringer både i forbindelse med etablering af nye foreninger og de tvister, der kan opstå i en eksisterende forening.

Afsnit 1.5.g er ikke ændret; bestemmelsen omhandler bestyrelsens pligt til overfor kommunen at holde kontaktoplysninger korrekt opdaterede. Muligheden for at oplyse flere kontaktpersoner er efter forvaltningens opfattelse ikke et retningslinje-spørgsmål, men et administrativt spørgsmål. Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at oplyse flere kontaktpersoner i hver forening.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

De af Folkeoplysningsudvalget vedtagne Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen. Forvaltningen offentliggør de gældende retningslinjer. Efter vedtagelse vil forvaltningen endvidere udarbejde mere overordnede, områdespecifikke vejledninger.

 

Mads Kamp Hansen

                                  /Rikke Thielcke

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2017:

Anders Berner fremsatte forslag til ændring i de forelagte retningslinjer (bilag 4).

Med disse ændringer blev indstillingen godkendt.