11. Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2017-0372601)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til nye foreninger, der søger om lokaler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender otte foreninger, der søger om godkendelse og lokaler,
  2. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening til foreningen Effective Altruism Denmark, og
  3. at Folkeoplysningsudvalget tager til efterretning, at to foreninger skifter status til folkeoplysende foreninger.

Problemstilling

Ni foreninger har søgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening med henblik på at få stillet lokaler til rådighed. Af disse indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen én forening til afslag, mens de resterende otte indstilles til godkendelse.  

Udvalget orienteres desuden om to foreninger, der skifter status til folkeoplysende foreninger.

Løsning

Godkendelse af otte foreninger
En ansøgende forening skal opfylde en række betingelser i henhold til Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København for at blive godkendt som en folkeoplysende forening. Der stilles blandt andet krav til foreningens formål og vedtægter, der skal vedlægges ansøgningen.

Når en forenings ansøgning er komplet, meddeler forvaltningen en administrativ godkendelse, så foreningen kan søge tider og påbegynde sine aktiviteter. Den administrative godkendelse er betinget af, at foreningen godkendes på førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

De otte foreninger i bilag 1  indstilles til godkendelse, idet de opfylder betingelserne i Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune.

Foreningen Effective Altruism Denmarks ansøgning
Foreningens formål er at støtte og fremme udbredelsen af effektiv altruisme generelt herunder:

  • At fremme budskabet om, at man bør gavne andre, og at fremme refleksion over, hvordan man bedst gavner andre,
  • at oplyse og vejlede omkring hvordan tid, penge og ressourcer bedst kan bruges til at gavne andre,
  • at støtte folk i at følge principperne bag effektiv altruisme og at tilbyde et socialt netværk af ligesindede personer, og
  • at støtte foreninger eller aktiviteter, der følger principperne bag effektiv altruisme.

Foreningens aktiviteter består i outreach begivenheder og giving games. Derudover holder foreningen egne møder samt møder med andre organisationer. Vedtægter og aktivitetsoversigt fremgår af bilag 2. Bilag 3 er en uddybende beskrivelse.

Ifølge Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København 3.2 skal formålet for en folkeoplysende forening ligge inden for det overordnede formål for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, "som er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet."

Forvaltningen vurderer, at formålet for Foreningen Effective Altruism Denmark ikke falder ind under formålet for folkeoplysende foreninger, idet foreningens formål snarere lægger sig op af formålet for en humanitær organisation. Foreningens ansøgning indstilles til afslag.  

Ændring af to foreningers status
En række foreninger har tidligere fået lov til at anvende kommunale lokaler i henhold til Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune afsnit 5.5. kategori 9 "foreninger og projekter, der er støttet af Københavns Kommune, men ikke er godkendt som folkeoplysende forening."

Forvaltningen har gennemgået 16 kategori 9-foreninger. To af disse foreninger har søgt om og opfylder kriterierne for godkendelse som folkeoplysende forening. De to foreninger er Husmødrene og Interkids. De har begge administrativt fået meddelt den ændrede status.

Otte foreninger er nu spærret for søgning af ledige lokaletider. Ønsker de senere at søge lokaler, skal de leve op til kravene til en folkeoplysende forening.

For de øvrige seks foreninger fortsætter sagsbehandlingen.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

Mads Kamp Hansen

    

                                   / Rikke Thielcke     

 

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2017:

Indstillingen blev godkendt.