5. Forenings- og aftenskolepakke 2016-18 og 2018-21 (2018-0215066)

Folkeoplysningsudvalget orienteres om investeringer i forenings- og aftenskolepakken 2016-2018 og skal tage stilling til forslag til fortsat fremdrift i investeringerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om forenings- og aftenskolepakken 2016-2018 til efterretning, og
 2. at forvaltningen indkalder ønsker til investeringer, der kommer foreninger og aftenskoler til gode.

Problemstilling

I Budget 2016 blev forenings- og aftenskolepakken 2016-2018 vedtaget med henblik på at kunne flytte foreninger og aftenskoler fra egne og lejede private lokaler til offentlige lokaler.

De hidtidige investeringer i forenings- og aftenskolepakke 2016-2018 fremgår af bilagsmaterialet.

I forbindelse med Budget 2018 blev forenings- og aftenskolepakken 2018-2021 vedtaget med det formål at sikre flere og bedre offentlige lokaler samt at give yderligere støtte til private lokaler.

Løsning

I forenings- og aftenskolepakke 2016-2018 er der afsat 4,775 mio. kr. i budget 2018.

Forenings- og aftenskolepakke 2016-2018:

Investeringer (mio. kr.)

2018

Forbrug 2018

Investeringspuljen anlæg: istandsættelse af lokaler

4,5

0,187

Investeringspuljen drift: analyse og implementering

0,275

0,555

Total

4,775

0,742

I forenings- og aftenskolepakke 2018-2021 er der afsat 9 mio. kr. i budget 2018.

Forenings- og aftenskolepakke 2018-2021:

Indsatsområde (mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

1. Flere offentlige lokaletider til foreninger/aftenskoler

4,0

4,0

4,0

4,0

2. Forbedring af offentlige lokaler til foreningsbrug

3,0

3,0

3,0

3,0

3. Støtte til private lokaler

2,0

2,0

2,0

2,0

Total

9,0

9,0

9,0

9,0

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår at sammenlægge de to budgetter for 2018 og samle indsatsen i 6 investeringsspor.

Investeringsspor:

 1. Frikøb af flere tider i kulturhuse
  Kultur- og Fritidsforvaltningen køber i dag tid i kulturhuse, som stilles til rådighed for foreninger og aftenskoler. Med dette investeringsspor bliver det muligt at udvide det timetal, der er til rådighed for foreninger og aftenskoler i kulturhuse.
 2. Forbedring af offentlige faciliteter til forenings- og aftenskolebrug
  Der kan være forskellige udfordringer i de offentlige faciliteter, der stilles til rådighed for foreninger og aftenskoler. Med dette investeringsspor kan der f.eks. etableres bedre adgangsveje, depotplads til foreninger og aftenskoler samt en lang række andre større og mindre investeringer, der betyder, at de offentlige faciliteter er attraktive. En del af midlerne i dette spor forventes at gå til projektledelse af byggesager. Som en del af dette spor vil Kultur- og Fritidsforvaltningen indhente ønsker til forbedringer fra foreninger, aftenskoler og offentlige institutioner.
  Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at indgå i dialog om hvilke offentlige faciliteter, der skal forbedres. Derfor vil Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalde forslag fra foreninger, aftenskoler og offentlige institutioner, der har konkrete ønsker og behov for forbedringer.
 3. Forbedring af IT-systemer til understøttelse af foreninger og aftenskoler
  Et helt konkret projekt i dette spor er opdatering af Ala-systemet, der muliggør mellemkommunal refusion på aftenskoleområdet, d.v.s. grundlaget for at andre kommuners borgere kan deltage i aftenskoleundervisning i Københavns Kommune. Andre projekter i investeringssporet kan eksempelvis være opdatering af adgangskontrolsystemer, så Kultur- og Fritidsforvaltningen kan sikre foreninger og aftenskolers adgang til offentlige faciliteter.
 4. Støtte til private lokaler
  På foreningsområdet hæves lokaletilskudsbudgettet med 2 mio. kr. årligt i 2018-2021.
 5. Udmøntning af Forenings- og aftenskolepakken og styrkelse af booking-administrationen
  Ansættelse af to projektmedarbejdere, jf. Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2017.
 6. Brug af boligforeningers lokaler
  Kultur- og Fritidsforvaltningen har indgået en aftale med en boligorganisation om brug af foreningens lokaler til aftenskolevirksomhed. Forvaltningen ønsker at finde flere projekter, hvor der er et godt match mellem lokaler og brugerønsker. Midlerne findes indenfor beløbet afsat til private lokaler.

Investeringsspor, rammebudget

Investeringsspor (mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

1. Frikøb af flere tider i kulturhuse

4,0

4,0

4,0

4,0

2. Forbedring af offentlige faciliteter til forenings- og aftenskolebrug

6,0

2,0

2,0

2,0

3. Forbedring af IT-systemer til understøttelse af foreninger og aftenskoler

0,5

 

 

 

4. Støtte til private lokaler

2,0

2,0

2,0

2,0

5. Styrkelse af booking-administration

1,0

1,0

1,0

1,0

Total

13,5

9,0

9,0

9,0

I ovenstående oversigt over investeringsspor er budgetterne fra forenings- og aftenskolepakken 2016-2018 og forenings- og aftenskolepakken 2018-2021 lagt sammen.

Midlerne til Forenings- og aftenskolepakken er afsat i forbindelse med Budget 18, og de konkrete forslag vil derfor blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomisk konsekvenser.

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, forelægges de konkrete forslag Kultur- og Fritidsudvalget, og Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med investeringssporene og medtager foreninger, aftenskoler og offentlige institutioner i det videre arbejde med at udpege og kvalificere investeringer i forbedringer af offentlige faciliteter.

 

Mads Kamp Hansen

/Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. september 2018:

Indstillingen blev godkendt.