6. Debatskabende aktiviteter (2018-0160204)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til oplæg til præcisering og vejledning vedrørende debatskabende aktiviteter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget vedtager tilføjelse til vejledningen til Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, afsnit 2.6 (bilag 1).

Problemstilling

Forvaltningen har i forbindelse med gennemgang af regnskaber konstateret, at der blandt aftenskolerne kan være udfordringer forbundet med at definere hvilke aktiviteter, der falder indenfor retningslinjerne for debatskabende aktiviteter.

Løsning

Forvaltningen har afholdt to møder med udvalgets repræsentanter for aftenskoleområdet og har i den forbindelse udsendt præcisering og vejledning vedrørende debatskabende aktiviteter til alle aftenskoler i København, jf. bilag 2. Rytmisk Center har udarbejdet inspirationsmateriale, jf. bilag 3-5, og dette er ligeledes rundsendt.

De 4 grundlæggende krav i forbindelse med debatskabende aktiviteter er, at aftenskolerne skal:

  • Afsætte 10 % af lærer- og lederlønstilskuddet til debatskabende aktiviteter.
  • Offentliggøre de debatskabende arrangementer i relevante medier.
  • Aflægge særskilt regnskab for denne del af tilskuddet.
  • Vedlægge en beskrivelse af de gennemførte arrangementer.

Herudover skal emnerne henvende sig til en bred gruppe af deltagere, debatten skal spille en væsentlig rolle og udgøre en væsentlig del af arrangementet, og deltagerne skal inddrages aktivt.

På baggrund af drøftelserne med aftenskoleområdets repræsentanter har forvaltningen udarbejdet forslag til ændring vejledningen vedrørende Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, afsnit 2.6, jf. bilag 1. Tilføjelsen til vejledningen træder i kraft med virkning for regnskabsåret 2018.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen offentliggør ændringen på hjemmeside og i nyhedsbrev.

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 4. september 2018:

Torben Engberg foreslog, at 3. afsnit i forslaget til ændring i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, afsnit 2.6, frem til 1. komma (bilag 1) ændres fra "Det skal fremgå både af annonceringen og af beskrivelsen af arrangementet" til "Det skal fremgå af annonceringen og/eller af beskrivelsen af arrangementet".

Med denne ændring blev indstillingen godkendt.