4. Høring - Kultur- og fritidskompasset (2018-0207370)

Folkeoplysningsudvalget høres over udkast til Kultur- og fritidskompas.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget afgiver bemærkninger til "Kultur- og fritidskompas - udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter i Købehavns Kommune", jf. bilag 1.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Byudvikling og Faciliteter har udarbejdet udkast til "Kultur- og fritidskompas - udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter i Købehavns Kommune".

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 20. juni 2018 at sende udkastet i høring hos relevante interessenter indenfor kultur- og fritidsområdet.

Løsning

Sigtet med Kultur- og fritidskompasset er at skabe overblik over kultur- og idrætsfaciliteterne i København og dermed et udgangspunkt for en dialog om hvilke faciliteter, der skal etableres de næste ti år og hvor.

Kompassets kapitel 1 beskriver baggrunden for udarbejdelsen af kompasset.

Kapitel 2 beskriver kompassets visioner.

I kapitel 3 gøres rede for den forventede befolkningsudvikling i København de kommende 10 år og de udfordringer befolkningsudviklingen medfører.

Kapitel 4 beskriver tendenser og udfordringer, der spiller ind i den måde København udvikles og planlægges på.

Kapitel 5 beskriver tendenser og løsningsmuligheder/-forslag på kultur- og idrætsområdet.

Kapitel 6 omhandler de enkelte bydele.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder høringssvar på baggrund af Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger.

 

Mads Kamp Hansen

                                           /Marianne Kruckow

Beslutning

Udvalgets medlemmer tilkendegav bredt, at der var tale om et godt oplæg.

Kåre Emtoft efterspurgte, hvor aftenskolerne er i udkastet og ønskede, at aftenskolerne indarbejdes.

John Kalo ønskede, at der indarbejdes flere svømme- og vandtræningsfaciliteter.

Ole Sørensen ønskede, at klimapolitik indarbejdes i både Kultur- og fritidskompas og Kultur- og Fritidspolitik.

Flemming Jensen bemærkede, at der fortsat skal arbejdes for en bedre udnyttelse af kommunens faciliteter og ønskede, at der arbejdes med fleksible anlæg målrettet de enkelte byområders borgere.

Anders Gredal Berner ønskede, at der i kompasset også arbejdes med samtænkning af faciliteter ved nybyggeri, renovering af eksisterende faciliteter og finansieringen. Han mente, at kompasset i øvrigt vil være et godt redskab for Folkeoplysningsudvalget at behandle årligt.

Viggo Brøndegaard savnede en analyse af, hvad vi har brug for.

Torben Engberg ønskede, at der indarbejdes "udtrykssteder" (øvelokaler, små scener til musik, drama m.m.), og at kulturhusenes rolle overvejes i den forbindelse.

Asger Gaard ønskede, at det overvejes, om der kan findes et bedre udtryk end "kompas".