6. Budget 2019 voksenundervisning (2018-0276908)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2019, herunder det fordelte budget til voksenundervisning i 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender budget 2019, jf. bilag 1, samt at budgettet lægges til grund for fordelingen af tilskud til aftenskolerne i 2019, jf. bilag 2,
  2. at foreningerne Rytmisk Center, Copenhagen Music og FOF København bevilges tilskud til aktiviteter for børn og unge under visitkortmodellen, jf. bilag 3, og
  3. at Folkeoplysningsudvalget godkender indstillinger vedr. aftenskoler, der har anført særlige ønsker i deres ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2019, samt forvaltningens bemærkninger og indstillinger i øvrigt som angivet i bilag 4.

Problemstilling

I 2019 er der afsat 54.720.142 kr. på voksenundervisningsrammen efter udmøntning af effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen modtog 79 ansøgninger fra kendte aftenskoler til fristen d. 3. april 2018. Én aftenskole har søgt for sent. Derudover søger en aftenskole, der blev godkendt i 2018, og to aftenskoler, der er godkendt til aktiviteter i 2019, om tilskud til aktiviteter i 2019. En ny aftenskole påbegynder aktiviteter i 2019. Én aftenskole godkendt til aktiviteter i 2018 har søgt om en ny start.

Løsning

1. Aftenskolerne kan i 2019 få et løntilskud, der svarer til 100 % af deres beregnede maksimale løntilskud i 2017, samt et tilskud til handicapbetingede udgifter, der svarer til 100 % af de beregnede handicapbetingede udgifter i 2017. Aftenskolerne skal afsætte 10 % af løntilskuddet til debatskabende aktiviteter.

I budget 2019 for den folkeoplysende voksenundervisning er der disponeret med 5.437.689 kr. af den forventede mellemkommunale refusion. 

Der er desuden afsat tilskud til nedenstående andre poster:

  • Kofoeds Skole indstilles til et løntilskud på 2.156.025 kr., jf. BR-beslutning af 10. februar 2005. Tilskuddet er indeholdt i det samlede budget under løn og debatskabende aktiviteter på 36.755.481 kr.
  • Idrætsskolen for udviklingshæmmede indstilles til 733.315 kr. i 2019, jf. beslutning i Familie- og Arbejdsdirektoratet den 30. oktober 2002. 
  • Der er afsat 308.438 kr. til Aftenskolernes Samråd.
  • Der er afsat 800.000 kr. til Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler, hvilket forventes at kunne tilgodese den voksende interesse for at søge puljen.
  • Der er afsat 800.000 kr. til tilskud til ansøgninger fra nye aftenskoler.
  • Der er afsat 1.008.701 kr. til nye aftenskoler godkendt til aktivitet i 2018, jf. bilag 5. De tre nye aftenskoler godkendt til aktivitet i 2018, har aflagt delregnskab for et beløb på 78.023 kr., som er lagt til grund for beregningen af deres bevilling i 2019, jf. Retningslinjer for Støtte til Folkeoplysning i København. Den ene af de tre aftenskoler, Aftenskolen HKI - Helhed, Kompetence, Individ. har ikke haft de forventede aktiviteter p.g.a. manglende PR. Aftenskolen har nu fået sin hjemmeside i gang og har ansat en skoleleder og har derfor søgt om 260.546 kr. til en ny start. En ny start bevilges administrativt. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede i december 2016, at fire aftenskoler med psykisk sårbare deltagere kan få et forhøjet lokaletilskud på grundlag af taksten i 2015. Taksten var 60 kr. pr. lokaletime i 2015, hvilket giver et samlet lokaletilskud på 550.320 kr. i 2019, jf. bilag 6.

2. Tre aftenskoler har aktiviteter for børn og unge under den såkaldte visitkort model. Disse skoler modtager i 2019 543.404 kr. i medlemstilskud og 712.414 kr. i lokaletilskud jf. bilag 3.

3.  Astanga Yogaskole har bedt om at få stillet sit tilskud i bero grundet flytning. NABO Østerbros Oplysningsforbund har ikke indsendt regnskab og ansøgning til tiden og er sat under skærpet tilsyn, jf. Folkeoplysningsudvalgets beslutning d. 9. oktober  2018. Regnskabet er endnu ikke godkendt, og det endelige grundlag for ansøgning 2019 kendes ikke. Der reserveres 100.000 kr. til eventuelle ansøgninger fra disse aftenskoler til aktiviteter i 2019, jf. bilag 4.

Økonomi

Nettorammen for den folkeoplysende voksenundervisning i 2019 er på 54.720.142 kr. (jf. bilag 1).

Fordelingen af tilskud 2019 til den enkelte aftenskole fremgår af bilag 2.

Der er disponeret for 52.118.885,67 kr. til løn og debattilskud, PEA-tilskud, tilskud til handicapbetingede udgifter og andre poster. Der er en rest på 2.592.390 kr., som indgår i fordelingen af yderligere tilskud i forbindelse med omfordelingen i 2019.

Budget 2019
Udgifter Beløb
Løn og debat                                36.755.481  kr.
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund                                   2.156.025 kr.
Visitkort aktiviteter medlems-og lokaletilskud                                   1.255.818 kr.
Lokaletilskud psykisk sårbare                                      550.320 kr.
Godkendte aftenskoler 2018                                   1.008.701 kr.
Idrætsskolen                                      733.315 kr.
Aftenskolernes samråd                                      308.438 kr.
PEA                                   4.482.955 kr.
Handicapbetingede udgifter                                   3.196.512 kr.
Aktivitets- og Udviklingspuljen                                      800.000 kr.
Buffer nye aftenskoler                                      800.000 kr.
Reserveret                                      100.000 kr.
Budget i alt                                 52.147.564 kr.
Omfordeling                                   2.572.578 kr.
Rest                                                 0 kr.

Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets beslutning meddeles aftenskolerne.

 

Mads Kamp Hansen

                                     /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2018:

Indstillingen blev godkendt.