8. Ansøgning og tilskud 2019 på det frivillige folkeoplysende foreningsområde (2018-0283959)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra nye og kendte foreninger for 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud for hele 2019 for 451 kendte foreninger, jf. bilag 1, og tre nye foreninger, jf. bilag 2 og 3,
 2. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på lokaletilskud til Copenhagen Beachvolley og Karateklubben Kyokushinkai, da der er tale om kommunale bygninger,
 3. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud for 10 måneder i 2019 for 6 foreninger, der ikke har overholdt ansøgningsfrister, jf. bilag 3,       
 4. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud i 2019 til undervisning for tre kendte foreninger, jf. bilag 3,
 5. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på godkendelse til Alverdens Børn,
 6. at den samlede brugerbetaling for øvelokaler i 2019 fastsættes til 500.000 kr. som forudsat med vedtagelsen af Budget 2016, jf. bilag 5, og
 7. at Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges til at fordele eventuelle restmidler som yderligere medlemstilskud.

Problemstilling

451 kendte og 3 nye foreninger har søgt Folkeoplysningsudvalget om tilskud for 2019.

Heraf har 6 kendte foreninger søgt om tilskud efter ansøgningsfristen den 1. juni 2018 kl.14.00.

Løsning

 1. 451 kendte foreninger indstilles til tilskud for hele 2019, jf. bilag 1, og tre nye foreninger indstilles ligeledes til tilskud for hele 2019, jf. bilag 2 og 3.
 2. Copenhagen Beachvolley og Karateklubben Kyokushinkai indstilles til afslag på lokaletilskud til lokaleudgifter i Hafnia Hallen og Grøndals Multicenter, da der er tale om kommunale bygninger.

 3. 6 kendte foreninger indstilles til tilskud for 10 måneder i 2019, da deres ansøgninger er modtaget efter fristen den 1. juni 2018 kl. 14.00, jf. bilag 3. Ifølge Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København mister foreningerne to måneders tilskud det kommende år.
 4. Tre kendte foreninger indstilles til tilskud til undervisning for 2019, jf. bilag 3.
 5. Alverdens Børn får afslag på godkendelse som folkeoplysende forening. Foreningen har ikke faste kontinuerlige aktiviteter eller aktiviteter for egne medlemmer. Foreningen opfylder således ikke kravene for godkendelse som folkeoplysende forening.     
 6. I forbindelse med Budget 2016 blev det vedtaget, at der skulle indføres brugerbetaling på øvelokaleforeninger stigende til 500.000 kr. i 2018 og i 2019. Provenuet bliver 504.002 kr. i 2019. Fordelingen er for 2019 fremskrevet efter samme principper som hidtil,  jf. bilag 6.
 7. Der er for 2019 søgt om medlemstilskud til 78.877 tilskudsberettigede medlemmer, hvoraf de 77.966 er under 25 år. Hertil kommer 911 handicappede medlemmer over 25 år. Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndiges samtidig til at fordele eventuelle restmidler som yderligere medlemstilskud i 2018. Der udbetales dog kun tilskud på mindst 500 kr.

En del foreninger har haft en stigning i medlemstallene for 2017 på mere end 10 pct. De er blevet bedt om at redegøre for udviklingen.

Medlemstilskuddet beregnes ud fra følgende faktorer: Aldersgrupperne 0-12 år og 19-24 år modtager medlemstilskud med faktor 1. Medlemmer i aldersgruppen 13-18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede medlemmer beregnes medlemstilskud med faktor 4 for de 0-24 årige og handicappede over 25 år med faktor 1.    

Samlet giver dette for 2019 et medlemstilskud pr. medlem på 282 kr. For 2017 var medlemstilskud pr. medlem på 294 kr.

I forhold til 2017 fordeler tallene sig således:

Antal

2018

2019

Foreninger

459

451

Tilskudsberettigede medlemmer

77.588

77.966

Inddelt i aldersgrupper:

 

 

Medlemmer 0 - 12 år med tilskud faktor 1

47.148

47.869

Medlemmer 13 - 18 år med tilskud faktor 2

15.080

15.404

Medlemmer 19 - 24 år med tilskud faktor 1

13.905

13.982

Handicappede 0 - 24 år med tilskud faktor 4

532

711

Handicappede over 25 år med tilskud faktor 1

923

911

Gennemsnitligt tilskud pr. medlem

334

329

Tilskuddene for 2019 vil blive anvist til foreningerne på tre måder. Foreninger, der modtager et samlet årligt tilskud på op til 200.000 kr., får anvist tilskud i to rater henholdsvis den 15. januar og 15. juli. Foreninger, der modtager fra 200.000 kr. op til 1 mio. kr. årligt, får anvist tilskud i 4 rater, henholdsvis den 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. Foreninger, der modtager over 1 mio. kr. årligt, får anvist tilskud månedsvis forud.

Udbetaling af tilskud kan tilbageholdes af forvaltningen, hvis der er usikkerhed om foreningens fortsatte drift, hvis der sker ændring i ansøgningsgrundlaget, eller hvis der i forbindelse med en tilsynssag er usikkerhed om ansøgningsgrundlaget og lignende situationer.

Økonomi

2018

2019

Rammen for medlemstilskud

25.114.000

25.290.796

Overført til lokaletilskud

0

0

Foreningspakken

4.000.000

4.000.000

I alt medlemstilskud

29.114.000

29.290.796

Medlemstilskud for hele året

25.134.073

25.909.486

Medlemstilskud for 10 måneder, for sent modtagne ansøgninger

755.687

89.040

Buffer til de løbende ansøgningsfrister

899.240

914.580

Lederkurser

2.077.000

2.108.339

Handicapkørsel

182.000

184.657

Undervisning

66.000

83.694

Rest for medlemstilskud

0

1.000

 

2018

2019

Rammen for Lokaletilskud

19.570.000

19.861.810

Overført fra rammen for medlemstilskud

0

0

Overført andre off. lokaler

0

0

Foreningspakken 2018-2021

2.000.000

2.000.000

I alt lokaletilskud

21.570.000

21.861.810

Buffer til nye ansøgninger inkl. hytte

1.969.317

2.086.254

100 % lokaletilskud

6.341.378

6.029.130

DGI / Idrætsfabrikken 65 %

108.378

102.242

Hyttetilskud 65 %

1.069.701

1.415.331

Lokaletilskud 65 %

12.081.226

12.228.853

Rest for lokaletilskud

0

0

Budgetterede poster uden moms

Beløbene til lokaletilskud (102.242 kr., 1.415.331 kr. og 12.228.853 kr.) er ekskl. moms og svarer til kolonnerne Lokale 65 %, Hytte 65 % og DGI/IF 65 % i bilag 1 og 3. Beløbene i bilag 1 og 3 er inkl. moms.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Meddelelse vil ske pr. mail med information om, på hvilket grundlag beregningerne af tilskuddet er foretaget.

Foreninger får lejlighed til at gennemgå de tal, forvaltningen har registreret som regnskab 2017, i en 14-dages periode efter godkendelsen af denne indstilling.

 

Mads Kamp Hansen

                                                           /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2018:

Indstillingen blev godkendt.