5. Planlægning af nye folkeskoler (2018-0295538)

Folkeoplysningsudvalget orienteres om igangværende planlægning af folkeskoler med idrætshal, og skal beslutte om de vil udpege en repræsentant til at indgå i følgegrupper i planlægningsprocessen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget udpeger en repræsentant til at indgå i følgegrupper for planlægning af nye folkeskoler. 

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget har jævnligt drøftet muligheden for at præge udviklingen af kultur- og idrætsfaciliteter i København. I den kommende tid vil nye indendørs fritidsarenaer i vid udstrækning skabes som led i, at der bygges nye folkeskoler. Både idrætten og kulturen flytter så at sige ind på skolerne. Prognoserne peger på, at der i løbet af de kommende 30 år er behov for ca. otte nye folkeskoler i Københavns Kommune.

Løsning

Kultur- og Fritidsudvalgsmødet godkendte på sit møde den 19. september 2018 , "at udviklingen af kommende skoleidrætshaller sker i dialog med blandt andet Idrætsforum København, DGI Storkøbenhavn og Folkeoplysningsudvalget."

Som opfølgning herpå orienteres Folkeoplysningsudvalget om igangværende planlægning af folkeskoler med idrætshal samt indstilling om, at Folkeoplysningsudvalget udpeger en repræsentant til at indgå i følgegrupper i planlægningsprocessen med fokus på både idrætshal og fritidsbrug af andre skolelokaler.

Skolen som lokalt kulturcentrum     

Med ambitionen om bedre kvadratmeterudnyttelse bevæger skolebyggerierne sig i retning af at blive det lokale samlingssted både dag, aften og weekend. Foruden idræt i og efter skoletid anvendes skolen til en bred vifte af københavnernes fritidsaktiviteter i aftenskole- og foreningsregi. Eksempler herpå er sprogundervisning, musik, billedkunst og madlavning.

I planlægningen af kommende skolebyggerier er der fokus på at skabe et attraktivt og sammenhængende fritidsmiljø, hvor fritidsbrugerne føler ejerskab til stedet frem for at føle sig som gæst på en skole. Det sker ved at programmere skolen med en fritidszone med livlig aktivitet og plads til ophold samt at imødekomme praktiske udfordringer som mangel på depotplads og adgang til materialer. De nye skolebyggerier bliver derfor et vigtigt led i arbejdet med at flytte foreninger og aftenskoler fra tredjemandslejemål til kommunale faciliteter.

Skoleidrætshaller

Borgerrepræsentationen vedtog i 2008 en principbeslutning om, at der, i det omfang det er muligt, skal etableres skoleidrætshaller på alle nybyggede skoler. I principbeslutningen beskrives skoleidrætshallen som en 2.000 m2 stor hal med fuld størrelse håndboldbane. Modsat de små gymnastiksale imødekommer en sådan størrelse hal en bred vifte af indendørs idrætsaktiviteter. Som udgangspunkt programmeres alle kommende skoleidrætshaller derfor med et aktivitetsareal, der kan rumme en 20 x 40 m. spilleflade. 

Vil man understøtte og fastholde det mangfoldige idrætsbillede i København, skal der i planlægningen af disse idrætshaller også tænkes i variation for at tilgodese mange forskellige idrætsaktiviteter. Dette blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 19. september 2018. 

Igangværende planlægningsprojekter

I planlægningen af nye skolebyggerier arbejdes med, at skolens og idrætshallens funktioner og indretning tager farve af lokalidentiteten, som blandt andet præges af områdets foreningsliv. Sigtet er at støtte op om eksisterende aktiviteter og samtidig danne ramme om nye potentielle aktiviteter.

I planlægningen af idrætshallerne rettes blikket også mod byens samlede kapacitet til indendørs idræt. Dette for at sikre og styrke de fysiske rammer for de idrætsgrene, der ikke automatisk tilgodeses i den klassiske 20 x 40 m. idrætshal. Et eksempel herpå er skolen på Hannemanns Allé, hvor der arbejdes mod at omdanne en del af gulvarealet til springgrave og trampoliner. Det inviterer springgymnastik indenfor til glæde for københavnske gymnastikforeninger, som i udpræget grad efterspørger flere springfaciliteter i København.

Foruden allerede planlagte skolebyggerier er nedenstående tre projekter i planlægningsfase. Her er der mulighed for at lade en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget indgå i følgegrupperne.   

  • Udvidelse af Nørre Fælled Skole med 1 spor og idrætshal.
  • Ny skole med idrætshal i Nordhavn.

  • Ny skole med idrætshal i De Gamles By.

Fælles anvendelse af skolelokaler

Fordeling af tid sker med udgangspunkt i, at skolen er bruger i skoletiden, og foreninger/aftenskoler er brugere efter skoletid. Som hovedregel sker udlån til fritidsbrug fra kl. 15-23 i hverdage. Skolen har dog mulighed for at booke tider frem til kl. 17.

Behovet for skolens brug af idrætshallen fra kl. 15-17 er steget som en konsekvens af længere skoledage, og af at KKFO og fritidshjem er rykket fysisk ind på skolerne. Der skal derfor i planlægning af skolebyggerier lægges op til sameksistens og samarbejde om haltiderne mellem foreninger og skole/institution i tidsrummet kl. 15-17. Her kan opdeling af idrætshallen med hejsevægge understøtte sameksistensen. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder med udgangen af 2018 et revideret snitfladepapir, der beskriver retningslinjer for den fælles anvendelse af kommende skolebyggerier.  

Brugerdialog

Kultur- og Fritidsforvaltningen inddrager relevante fritidsbrugere i planlægning af kommende skoler. Da slutbrugerne af idrætshallerne ofte ikke er definerede før ibrugtagning af hallen, inviteres både udpegede lokale foreninger, DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København med i følgegruppe/sparringsgruppe. Sigtet er at få inputs til prioriteringer af funktioner, inventar m.m. Derudover har der været dialog med udvalgte repræsentanter for aftenskoler og kulturforeninger, der gør brug af andre skolelokaler. Disse indgår dog ikke i formelle følgegrupper i nuværende projekter.

Økonomi

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for drift af idrætshallen med tilhørende omklædningsrum og depot. Børne- og Ungdomsforvaltningen er ansvarlig for drift af resten af skolens lokaler samt udearealer.    

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, inviteres Folkeoplysningsudvalgets repræsentant med i følgegrupper til planlægning af nye skolebyggerier.  

 

Mads Kamp Hansen

                                       /Pernille Vange

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2018:

Viggo Brøndegaard og Anders Berner blev udpeget til at repræsentere det frivillige folkeoplysende foreningsområde.

Torben Engberg og Kåre Emtoft blev udpeget til at repræsentere voksenundervisningsområdet.