12. Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0257001)

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fem ansøgninger om midler fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget giver tilsagn til ansøgningerne under punkt 1 -3, og
  2. at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen under punkt 4 - 5.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger over 100.000 kr., samt ansøgninger hvor projektperioden overstiger et år.

Løsning

1. Rollespilsfabrikken

Rollespilsfabrikken søger en bevilling på  257.250 kr. til 1. år af projektet "Tryg deltagelse for Alle". Til projektets 2. år vil foreningen søge om en bevilling på 257.250 kr.

Formål og målgruppe

Foreningen oplever et stigende fokus på tryghed og oplever, at medlemmerne har vidt forskellige holdninger til, hvad der er god opførsel og hvordan man i foreningen skal håndtere utryghed.
Med dette projekt vil foreningen udvikle et grundlag for større mangfoldighed, rummelighed og tryghed i foreningen.
Projektet henvender sig til unge 15 - 25 årige med tilknytning til rollespilsmiljøet i København.  
I løbet af projektets to år, vil foreningen udvikle en håndbog og andet materiale, der kan bruges i foreningens arbejde med tryghed. Arbejdet med materialet og uddannelsen af de unge bygger ovenpå Landsforeningen Bifrosts "Trygdeltagelse" materiale, der blev udgivet i juni 2018. 

Varighed

Projektperioden er fra 1. februar 2019 til 31. december 2020.

Succeskriterier

Projektet forventer at kunne uddanne 75 ungeledere og samtidig udvikle uddannelses materiale til fremtidig brug i foreningen.

Projektets budget indeholder i begge projektår store udgifter til rejseomkostninger, overnatning, forplejning, kontorplads, diplomer og lokaleleje. Forvaltningen vurderer, at der i overensstemmelse med puljens retningslinjer kan ydes tilskud til løn 73.333 kr., materialer 20.000 kr., informationsmateriale 32.000 kr. og delvis dækning af video om undervisningsmateriale 10.000 kr.

I forhold til projektets 2. år, vil det tilskud foreningen vil kunne søge være fordelt på løn 80.000 kr., materialer 20.000 kr., informationsmateriale 26.000 kr. tryk af håndbog 25.000 kr. og video om undervisningsmateriale 10.000 kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 135.333 kr. til projektets 1. år, og at tilskuddet øremærkes ungeledere i københavnske foreninger.

 

2 . BørneBasket København

BørneBasket København søger en bevilling på 250.000 kr. til 2. år af projektet "BørneBasket for 6000 københavnske skolebørn om året". Til projektets 1. år bevilgede Folkeoplysningsudvalget 250.000 kr. Til projektets 3. år vil foreningen søge om en bevilling på 250.000 kr.

Formål og målgruppe

Projektets målgruppe er børn fra 0. - 6. klassetrin, og formålet er at gøre det lettere for børn i indskolingen at deltage i foreningsidræt. Projektet vil samlet afholde 750 klasseforløb og herigennem rekruttere 300 nye medlemmer til basketball i deres nærmiljø.
Foreningen har indtil nu indgået aftaler med 16 københavnske skoler og yderligere 6 skoler er på trapperne til at indgå aftaler. Der er åbnet to nye afdelinger af BørneBasket København, hvilket betyder at der tilbydes foreningsaktiviteter på 8 folkeskoler i København. 
Projektet har indtil videre rekrutteret 78 nye børn og støttes i hele projektperioden af Børne- og Ungdomsudvalget samt Nordea Fonden.

Varighed

Projektet er fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.

Succeskriterier

Foreningens mål er at rekruttere 100 nye medlemmer årligt. Med en medlemstilgang på 78 efter projektets første 10 måneder, forventer foreningen at kunne indfri projektets mål.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 250.000 kr. til projektets 2. år.

 

3. Badminton København

Badminton København søger en bevilling på 352.500 kr. som støtte til 2. år af det 3-årige projekt "Mere Badminton i København". Til projektets 1. år bevilgede Folkeoplysningsudvalget 422.500 kr. og til projektets 3. år vil kredsen søge en bevilling på 282.500 kr.

Formål og målgruppe

Projektets formål er at få flere børnemedlemmer i de københavnske badmintonklubber.
Den primære målgruppe er børn i alderen 3 - 12 år.
Projektet bygger på erfaringer fra det afsluttede projekt "Badminton Netværket", hvor klubberne blev styrket, og de fleste fik fyldt deres faciliteter.
Dette projekt ser derfor potentiale i at oprette satellitafdelinger af allerede eksisterende klubber i nye bydele.
Projektet forløber planmæssigt og har succes med foreningsudvikling, aktiviteter og kurser. Foreningen har et godt samarbejde med de indtil videre 8 badmintonklubber, der deltager i projektet og forventer at kunne opnå de opstillede mål.
Der i projektets første 10 måneder rekrutteret ca. 130 nye børn til foreningerne.

Varighed

Projektperioden er fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.

Succeskriterier

Badminton København forventer at projektet i løbet af den 3-årige periode kan rekruttere omkring 600 børn i den nævnte aldersgruppe. Herudover 50 trænere/hjælpetrænere og 50 frivillige forældre i klubber og satellitafdelinger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 352.500 kr. til projektets 2. år.

 

4. DGI Storkøbenhavn

DGI Storkøbenhavn søger en bevilling på 144.000 kr. som støtte til 2. år af det 2-årige projekt "TrainOut" - tidligere "Street Workout CPH". Til projektets 1. år bevilgede Folkeoplysningsudvalget 459.000 kr.

Formål og målgruppe

Projektets formål er, at etablere 4 folkeoplysende foreninger, der vil tilbyde outdoor fitness henholdsvis i Sundby, Valby, Nordvest og Nordhavn. Målgruppen er 15 - 25 år.
Projektet har mødt udfordringer i forhold til områderne Sundby og Valby. Her har rekrutteringen vist sig vanskelig, hvorfor der kun tilbydes træning indendørs, henholdsvis i Sundbyhallen og Valbyhallen. I Nordvest tilbydes både udendørs og indendørs træning. Det samme gør sig gældende for Nordhavn, hvor der med projektets støtte er etableret en ny folkeoplysende forening.
På baggrund af nævnte udfordringer er projektperioden forlænget til 31. december 2019.

Varighed

Projektperioden er fra 1. maj 2017 til 31. december 2019.

Succeskriterier
Foreningens mål er at rekruttere 500 nye medlemmer, 50 nye instruktører samt uddanne 40 instruktører i eksisterende foreninger i løbet af projektperioden.

På nuværende tidspunkt har projektet rekrutteret 60 nye medlemmer, 33 nye instruktører, to uddannede instruktører i eksisterende forening og oprettet en folkeoplysende forening.  
På den baggrund vurderer forvaltningen, at en opfyldelse af projektets mål er urealistisk.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget meddeler afslag på ansøgningen.

  

5 . Girlz United

Girlz United søger en bevilling på 122.000 kr. som støtte til 1. år af det 3 - årige projekt "Madlavningshold for børn i Nordvest".
Til projektets 2. og 3. år vil foreningen søge 122.000 kr. årligt.

Formål og målgruppe
Projektets formål er at skabe et sjovt og sundhedsfremmende fritidsfællesskab for børn i Nordvest. Holdet skal samtidig styrke fastholdelsen af medlemmer og tilbyde en ny aktivitet, hvor der fokuseres på sundhed, ernæring, økologi, madkulturer og bæredygtighed.
Holdet afvikles ugentligt på Grøndalsvængets Skole, der stiller lokale til rådighed for projektet.
Den primære målgruppe er etniske minoritetsbørn og socialt udsatte børn fra 3. - 6. klassetrin. Den sekundære målgruppe er etnisk danske børn fra Nordvest.

Varighed
Projektperioden er fra 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Succeskriterier
Foreningens mål er at rekruttere 75 nye medlemmer samt 20 nye frivillige i løbet af projektperioden.
Udviklingspuljen for børn og unge har siden 2015, givet foreningen støtte til to 2-årige projekter og to 3-årige projekter. I denne periode er foreningens medlemstal  steget fra 148 til 182 medlemmer under 25 år.
Med en medlemstilgang på 34 over en 3-årig periode, hvor Udviklingspuljen har støttet 4 projekter vurderer forvaltningen, at projektets mål om at kunne rekruttere 75 nye medlemmer er urealistisk. Forvaltningen vurderer ligeledes, at den løbende projektstøtte har fået karakter af driftsstøtte.
På den baggrund indstilles ansøgningen til afslag.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget meddeler afslag på ansøgningen.

 

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har i 2018 et budget på 4.867.000 kr.

Der er på dette møde indstillet to projekter med et forbrug på 487.833 kr., samt et forhåndsgodkendt projekt med et forbrug på 250.000 kr.
Herudover er et forhåndsgodkendt projekt indstillet til afslag og et projekt fik bevillingen udbetalt af midler fra budget 2017.
Hvis udvalget godkender indstillingerne til dette møde, vil der herefter være 270.000 kr. tilbage af de forhåndsgodkendte midler.

Der er til dette mød meddelt fire administrative bevillinger med et samlet forbrug på 118.525 kr.

Rest på budget efter FOU 9. oktober 2018    993.484 kr.
Afslag på forhåndsgodkendt projekt    144.000 kr.
Forhåndsgodkendt projekt bevilget af budget 2017    126.000 kr.
Indstillet til dette møde    487.833 kr.
Administrative bevillinger    118.525 kr.
Rest på budget 2018    657.126 kr.
 

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler ansøgerne Folkeoplysningsudvalgets beslutninger.

 

Mads Kamp Hansen

                                         /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2018:

Anders Berner forlod grundet inhabilitet mødet under behandlingen af ansøgningen fra Rollespilsfabrikken.

Indstillingen blev godkendt.