11. Oversigt over tilskudsbevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0305258)

Folkeoplysningsudvalget orienteres om tilskudsbevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget tager oversigten til efterretning og drøfter om retningslinjerne for Udviklingspuljen for børn og unge skal justeres,
  2. at Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger forslag til justeringer af retningslinjerne på et af Folkeoplysningsudvalgets første møder i 2019.

Problemstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit møde 19. juni 2018, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle udarbejde en opgørelse over fordeling af tilskud på forskellige poster.

Løsning

Udviklingspuljen for børn og unge modtager et stigende antal ansøgninger, hvor projekterne enten udelukkende søger midler til rekvisitter, eller er meget rekvisittunge.

Herudover er der foreninger der søger om midler til projekter, der tidsmæssigt ligger i forlængelse af tidligere støttede projekter. Nogle af disse projekters budgetter indeholder fuld projektlederløn (i forhold til puljens kriterier) og kan synes som en fortløbende lønindtægt/driftsstøtte.

Oversigten giver et overblik over midlernes fordeling på udgiftsposter og kan danne grundlag for en debat om puljens og midlernes anvendelsesområde.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen udarbejder udkast til reviderede retningslinjer for Udviklingspuljen for børn og unge.

 

Mads Kamp Hansen

                                          /Marianne Kruckow

Beslutning

Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2018:

Udvalget ønskede, at det belyses yderligere, i hvilket omfang foreningerne har rekrutteret nye medlemmer og nået de opsatte mål og succeskriterier. Når disse oplysninger foreligger, forelægges sagen igen udvalget.

Med denne tilføjelse blev indstillingen godkendt.