Hvordan træffes der afgørelse om et specialundervisningstilbud?

Afgørelse om specialundervisning træffes på baggrund af en individuel og faglig vurdering af barnets undervisningsmæssige behov, som foretages af et visitationsudvalg, der består af fagfolk.

Afgørelse om henvisning til specialundervisning forudsætter at det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i en specialklasse eller på en specialskole, fx på grund af elevens svære psykiske, fysiske eller sproglige funktionsvanskeligheder.

Hvad sker der efter afgørelsen af mit barns behov for et specialundervisningstilbud?

Forældrene modtager afgørelsen per brev. Der er forskellige mulige afgørelser:

  • Hvis dit barn tilbydes et specialskoletilbud følger herefter tilrettelæggelse af overgangen fra almenskole/ dagtilbud til specialskoletilbud.
  • Hvis dit barn tilbydes et skoleflex tilbud, etableres dette med udgangspunkt i skolens ressourcecenter alt efter dit barns specifikke vanskeligheder.
  • Hvis dit barn ikke tilbydes specialskoletilbud, kontaktes dit lokale område med henblik på at finde en god alternativ løsning.

 

Hvem indstiller mit barn til specialundervisning?

Det er skolelederen (eller institutionslederen, hvis barnet endnu ikke er påbegyndt skole) der, på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering indstiller barnet til visitation til specialundervisning. Indstillingen sker sammen med forældrene og den sagsansvarlige psykolog i jeres lokale område.

Hvis barnet går i specialbørnehave, basisgruppe eller andet specialskoletilbud er det den sagsansvarlige psykolog i Børnecenter København (BCK) som indstiller barnet til visitation sammen med forældrene, barnets institution eller skole- og teamlederen for psykologerne i jeres lokale område.

Hvordan kan jeg klage over afgørelsen?

Når det drejer sig om specialundervisning og hvis dit barn er mindreårigt, er det som udgangspunkt den der har forældremyndighed, der har mulighed for at klage.

Klager over afgørelsen om specialundervisning skal gives til kommunen senest 4 uger efter, at forældrene har fået meddelelse om afgørelsen. Kommunen får så mulighed for at genoverveje sin afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver sagens akter og en udtalelse sendt til klagenævnet.

Der er ikke krav om, at en klage over specialundervisning skal være skriftlig.