Boligerne

Indsæt beskrivelse og link til tegninger.

Privatøkonomi

Beboerne skal betale opholdsbetaling efter servicelovens bestemmelser. Den konkrete opholdsbetaling er baseret på boligens størrelse samt beboerens indtægt.

Du kan læse mere om opholdsbetaling i "Retningslinier for ophold i botilbud [indsæt link]".

Det forventes at opholdsbetalingen på ny førtidspension vil være [indsæt ca. beløb].

Omgivelserne

Indsæt tegninger og fotos af omgivelser, samt beskrivelse.

Målgruppen

Målgruppen for boligerne er borgere der har varige, svære og komplekse funktionsnedsættelser. Borgernes adfærd er karakteriseret ved at de kan have udadreagerende adfærd og/eller selvskadende adfærd. Borgeren vil have hjerneskade eller udviklingshæmning kombineret med en eller flere følgediagnoser, som kan være:

 • Autisme
 • ADHD
 • OCD
 • Tourettes syndrom
 • Depression
 • Angst
 • Skizofreni
 • Psykoser

Beboeren har derfor et højt støttebehov med 1 til 1 kontakt med personalet for at kunne fungere i hverdagen. Derfor kan botilbuddet tilbyde:

 • en højt specialiseret og særlig tilrettelagt pædagogisk indsats
 • skærmning fra andre beboere
 • skærmning fra ydre sansestimuli
 • internt dagbeskæftigelse på matriklen.

Pårørende samarbejde

Indsæt tekst vedr. pårørende samarbejde.

 

Pædagogikken

Den pædagogiske støtte tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov, og tilrettelægges ud fra pædagogiske handleplaner der udarbejdes i samarbejde med beboeren, dennes pårørende eller værge. Vi lægger vægt på at give beboerne redskaber, der kan lette den enkelte beboers kommunikation med omverdenen. Disse redskaber spænder bredt fra meget detaljerede dagsprogrammer med tilhørende piktogrammer, til verbal guidning og støtte.

Den pædagogiske tilgang til beboeren tager sit afsæt i kongruenspædagogisk metode. Der udarbejdes derfor en individuel metode til at håndtere problemskabende adfærd, som tager hensyn til den enkelte beboers ressourcer, behov, interesser og ønsker.

Alt efter beboerens behov, kan den pædagogiske intervention understøttes med forskellige kommunikationssystemer, såsom tegn til tale, TEACCH, PECS og KAT - Kassen.

 

Dagtilbud

Dagtilbuddet er fysisk adskilt fra boligerne. [indsæt tegninger og fysisk beskrivelse]

Dagtilbuddets indhold tilpasses den enkelte beboers ressourcer, behov, interesser og ønsker. Der er mulighed for dagtilbudsaktiviteter internt i dagtilbud, i beboerens bolig, eller i den omkringliggende natur.

Det er vores erfaring at ikke alle beboere profiterer af et dagtilbud i tidsrummet 08:00 – 16:00, der er derfor mulighed for at tilrettelægge den enkeltes dagtilbud, på tidspunkter af døgnet der tilgodeser den enkeltes behov for aktivering.

For at generere størst mulig livskvalitet for den enkelte borger, er det borgerens aktuelle dagsform og sindsstemning, vi tager bestik af, og det er det, der sætter dagsordnen og rammerne for dagen. Det er de færreste af de kommende beboere, der har behov for at indgå i sociale sammenhænge med andre beboere.

Det, der har betydning, er samværet og relationen til en fast og kompetent medarbejdergruppe. Medarbejderne yder 1 til 1 støtte, vejleder og guider, skaber motivation og giver omsorg, nedbryder hverdagens kompleksitet så den bliver mest mulig overskuelig og skaber dermed en struktur, der er tilpasset den enkelte beboers kompetencer og udviklingspotentiale. Der vil for nogle beboers vedkommende være et stort fokus på at opretholde allerede tillærte kompetencer.