Hvad laver vi i Enghaveparken

Forslaget er en helhedsløsning, hvor parkrenovering og skybrudsløsning gennemføres samtidigt. For at kunne håndtere regnvand udgraves parkens forskellige rum. Boldbanen graves ned i tre meters dybde, hvilket udnyttes til at skabe et trappeanlæg rundt om banen. Rosenhaven og staudehaven ’fornyes’, der bliver etableret en springvandshave og for at øge trygheden bliver belysningen opgraderet. Der anlægges et dige om hele parken, som sikrer, at regnvand tilbageholdes, og diget vil samtidig kunne benyttes til leg og som siddemøbel. På pladsen foran musikpavillonen vil der i vintermånederne være en skøjtebane.

Kan man få indflydelse på Enghaveparkens udformning

Nej det kan du/I ikke. Udformningen er besluttet nu, og der vil ikke være flere inddragelsesprocesser. 

Hvornår vil Enghaveparken være lukket

Enghaveparken lukkes delvist fra 1. oktober 2017 til 1. april 2018, hvor HOFOR anlægger et underjordisk rørbassin, derefter lukkes hele parken helt fra 1. april 2018 til 1 dec. 2019, hvor Københavns Kommune renoverer og skybrudssikrer. Legepladsen forventes dog åben i hele eller det meste af anlægsperioden.

Hvad gør vi for at passe på træerne i parken

På byggepladsen beskyttes træerne ved hjælp af hegn, og køreveje placeres, så store maskiner ikke ødelægger træernes rødder eller stammer. I alt fældes 71 træer to af dem genhuses på Otto Krabbes Plads. Der plantes i alt 98 træer.

Hvilke adgangsveje kan benyttes i anlægsperioden

Adgangsveje vil blive markeret på skilte, som står ved parken i anlægsperioden.

Vil man kunne se hvad der sker på byggepladsen mens arbejdet står på

Det er planen, at have ’gennemsigtige’ byggepladshegn således, at alle kan følge fremgangen på byggepladsen. Dette forhold kan dog blive ændret, hvis entreprenøren vurderer det nødvendigt.

Er der en smutvej gennem byggepladsen mens der anlægges

Nej, det er der desværre ikke. Der vil i anlægsperioden blive kørt med store maskiner i parken, og sikkerheden vejer tungere end ønsket om en smutvej gennem parken.

Bliver der meget larm i Enghaveparken

Der kan forekomme støjgener, da der vil være store maskiner på pladsen. 

Hvad med støv eller anden forurening

Der vil blive gravet meget jord op i parken, og jorden skal transporteres væk fra byggepladsen. Dog regner vi ikke med, at der vil være store gener forbundet med dette. 

Hvor er der arbejdskørsel

Byggepladskørslen i parken er ensrettet, hvor indkørsel sker fra Ejderstedgade og udkørsel er ved Enghavevej. 

Hvornår er vi færdige med at anlægge Enghaveparken

Vi regner med indvielse ultimo 2019, hvor parkens gæster også gerne skulle kunne benytte den nye skøjtebane.