Betingelser for at få lån til betaling af ejendomsskat

Personer med fast ejendom i Københavns Kommune, der: 

  • Har fast adresse her i landet
  • Er fyldt 65 år eller modtager efterløn eller delpension eller får udbetalt social pension
  • Enten selv bor i en beboelseslejlighed i ejendommen eller den anvendes af ejerens husstand. Også fritidshuse er omfattet af ordningen. For ejendomme med flere lejligheder eller med både bolig og erhverv ydes lånet med den forholdsmæssige andel, der vedrører ejerens eller hans husstands bolig. For ejendomme i sameje, se nærmere i loven.

 

Hvilke udgifter kan jeg få lån til?

  • Ejendomsskatter og andre afgifter på ejendomsskattebilletten
  • Udgifter i forbindelse med installation af fjernvarme og vedligeholdelse af fælles privatveje, hvis vedligeholdelsen er påbudt af kommunen.

Der gives ikke lån til betaling af udgifter til anlæg af veje og kloak.

 

Lånevilkår

Rente

For lånet skal der fra 1. januar 2017 betales en årlig rente på 1,24 procent 

Folketinget vedtog den 16. december 2010 ”lov om ændring lov om lån til betaling af ejendomsskatter”. Ændringen betyder en renteforhøjelse og et nedslag i de påløbne renter.

Rentesatsen fra 1. januar 2017 er 1,24 procent svarende til gennemsnittet af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer i perioden 1. oktober 2014 til 1. oktober 2015.

Når lånet indfries fuldt ud, ydes der et nedslag i de renter, der er påløbet efter 1. januar 2013. I 2017 udgør nedslaget for de påløbne renter 27 procent.

Sikkerhed

Kommunen skal have sikkerhed for lånet i din ejendom. Derfor skal der tinglyses et skadesløsbrev eller ejerpantebrev. De samlede lån i ejendommen må ikke overstige den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Tilbagebetaling

Lånet med tilskrevne renter skal tilbagebetales, når ejendommen eller en del af ejendommen skifter ejer.
Hvis ejendommen ved ejerens død eller i forbindelse med ejerens optagelse på plejehjem overtages af et husstandsmedlem, kan kommunen tillade at lånet ikke skal tilbagebetales. Dette gælder også hvor en ægtefælle overtager ejendommen ved hensidden i uskiftet bo.

 

Rykningspåtegning ved omprioritering

Kommunalbestyrelsen skal rykke skadesløs- eller ejerpantebreve tilbage for de lån, som senere gives efter reglerne i realkreditloven, hvis det nye lån optages til indfrielse af oprindelig lån, der har haft sikkerhed i ejendommen forud for Københavns Kommunes skadesløs- eller ejerpantebreve.

Det nye lån må ikke være større end restgælden på det gamle lån inkl. omkostningerne ved låneomlægningen. Vilkårene skal desuden være uændret i forhold til oprindelige lån, eneste undtagelse er at standardløbetiden kan forlænges til nærmeste standardløbetid for obligationsserier.

Københavns Kommune giver kun rykkerpåtegning hvis vores tinglyste skadesløsbrev efter rykningspåtegning stadigvæk er inden for rammerne af den offentlige vurdering i henhold til lovgivning