Puljens størrelse

Puljen er på 800.000 kr. om året til og med 2018. Midlerne fordeles i to runder.

Puljens formål

At refundere forskellige udgifter af praktisk karakter ved arrangementer, der afholdes i Københavns Kommune.

Til hvad kan der søges?

Logistiske rammeudgifter – f.eks. renhold, opsætning af afspærringsmateriel, parkpleje, sikkerhedshegning, Sankt Hans bål, lokaleleje og associerede udgifter, teltleje, elforbrug mm., etablering af scene ell. lignende, midlertidige cykelstativer og digital masseinformation udsendt af kommunen med henblik på, at naboerne/borgerne i god tid forinden kan tage højde for de ulemper og forstyrrelser, som arrangementet vil kunne afstedkomme for dem.

Puljen yder ikke refusion til bl.a. transport, kost og logi, honorarer, udstyr til virkeliggørelse af arrangementets indhold (lydudstyr, kostumer, kulisser mm.), kontorholdsudstyr og andre kontorholdsudgifter, kommunikationsudstyr og andre kommunikationsudgifter, PR og reklame, konsulentudgifter, udarbejdelse af afspærringsplaner og/eller myndighedsgebyrer.

Der kan ydes refusion, uanset om der anvendes en kommunal, en anden offentlig eller en privat leverandør.

Hvem kan søge?

Arrangører af offentligt tilgængelige arrangementer – f.eks. arrangører af sportsbegivenheder, kulturelle begivenheder eller begivenheder med oplysningsformål. 

Ansøgningsfrister

Puljen skal søges samme år, som arrangementet skal finde sted eller har fundet sted. Dokumentation, i form af tilbud på den forventede udgift eller regninger i forhold til allerede afholdte udgifter, skal sendes med ansøgningen.

Ansøgningerne vurderes 2 gange årligt af Teknik- og Miljøudvalget. 

Frist for ansøgning er 1. marts og 1. juli

Du/I får skriftlig besked om, hvorvidt jeres ansøgning er blevet imødekommet. Hvis den er, modtager du/I et tilsagn med anvisning af, hvad der skal gøres, for at refusionen kan komme til udbetaling. 

Hvor meget kan der søges?

Mindre beløb op til 10.000 kr. refunderes typisk fuldt ud, hvis ansøgningen i øvrigt kan imødekommes. Der kan maksimalt gives refusion på op til 100.000 kr.

Hvordan søger du?

Anvend ansøgningsformularen her på siden. Husk at vedlægge kopi af tilbud eller allerede betalte regninger som dokumentation for udgiften.