Praktisk opgaveløsning

Praktisk opgaveløsning er kommunes levering af en bestemt ydelse til dig som borger inden for rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau. Det kan fx være børnepasning, hjemmehjælp eller gaderenholdelse.

Du kan kontakte Borgerrådgiveren og få hjælp, hvis du ønsker at klage over sagsbehandling, personalets optræden, praktisk opgaveløsning eller diskrimination i Københavns Kommune. 

Du kan også klage direkte til den ansvarlige borgmester eller forvaltning over den praktiske opgaveløsning, personalets optræden eller de formelle forhold vedrørende sagsbehandlingen.

Sagsbehandling

Sagsbehandling omfatter blandt andet vejledning af dig som borger, partshøring samt indhentelse af samtykke og oplysninger. Sagsbehandlingen omfatter også, at du får en korrekt og forståelig begrundelse for afgørelsen og eventuelt en klagevejledning.

Reglerne for kommunens sagsbehandling er blandt andet bestemt af forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. Desuden gælder reglerne om god forvaltningsskik, ligesom kommunens interne retningslinjer og værdigrundlag stiller krav til sagsbehandlingen.

Afgørelser

En afgørelse er ofte kendetegnet ved at være formuleret som en bevilling/tilladelse eller et afslag, fx afslag på kontanthjælp, byggetilladelse eller enkeltydelse. En afgørelse er typisk, men ikke nødvendigvis knyttet til en ansøgning.

Når du modtager en afgørelse om forhold, der vedrører dig, skal du sammen med afgørelsen have oplysning om dine klagemuligheder. Klagevejledningen fortæller, om du har mulighed for at klage, hvordan du kan klage, hvornår klagefristen udløber og hvem, du skal klage til.


Personalets optræden

Personalets optræden er den måde, som medarbejderne opfører sig på, fx ved udtalelser og væremåde.

Serviceniveau

Serviceniveauet er det generelle niveau for den kommunale service, fx antallet af pladser på daginstitutionsområdet. Serviceniveauet er fastlagt af Borgerrepræsentationen og udvalgene inden for rammerne af lovgivningen og Københavns Kommunes budget. Du kan derfor ikke klage til kommunen over det generelle serviceniveau, men du kan altid give din mening til kende ved at skrive til den ansvarlige borgmester på området.