Definitioner

Uddannelsesforløb

Tallene er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.

Tabellerne omfatter personer i alderen 16-66 år som var bosiddende i København på opgørelsestidspunktet.
Alle 16-66 årige er placeret efter deres højeste fuldførte uddannelse (den længst normerede), uanset om de i øvrigt er i gang med en uddannelse.

Befolkningen er opgjort pr. 1. januar, mens uddannelsesmæssig status er pr. 1. oktober året før.

Højeste fuldførte uddannelse er opdelt i følgende niveauer:

Ikke erhvervskompetencegivende:

Grundskole mv. omfatter personer, der har afsluttet folkeskolens 7.-10. klasse samt personer, der alene har gennemført en specialarbejderuddannelse. Desuden indgår personer med uoplyst uddannelsesbaggrund. Det er især blandt ældre og personer med en udenlandsk uddannelse, at der kun foreligger en sporadisk registrering af uddannelse.

Almen gymnasial uddannelse (10-12 udd. år) udgøres af uddannelserne i gymnasieskolerne, hf og studenterkurser.

Erhvervsgymnasial uddannelse (10-12 udd. år) omfatter uddannelserne højere handelseksamen (HHX) og højere teknisk eksamen (HTX) samt adgangseksamen ingeniøruddannelserne.

Erhvervskompetencegivende:

Erhvervsfaglig uddannelse (10-12 udd. år) omfatter alle, der har afsluttet en Efg uddannelse, lærlingeuddannelse og tilsvarende.

Kort videregående uddannelse (13-14 udd. år) udgøres af uddannelser som fx akademiøkonom, datamatiker og laborant.

Mellemlang videregående uddannelse (15-16 udd. år) omfatter typisk folkeskolelærere, sygeplejersker, pædagoger, journalister, bibliotekarer, socialrådgivere.

Bachelor (15-16 udd. år) udgøres eksempelvis af erhvervssproglige uddannelser og HA'ere.

Lang videregående uddannelse (17-18 udd. år) omfatter kandidatuddannelser fra universiteter eller andre højere læreranstalter fx cand.polit., ingeniør, tandlæge mv.

Herkomst

Indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske statsborgere eller født i udlandet.

Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, som begge er indvandrere eller efterkommere, som har beholdt udenlandsk statsborgerskab.

Hvis forældrenes statsborgerskab/fødested er ukendt, betragtes udenlandske statsborgere født i udlandet som indvandrere og udenlandske statsborgere født i Danmark som efterkommere.

Usikkerhedskilder

Vedrørende oplysningerne om befolkningens uddannelse, ligger de vigtigste usikkerhedskilder i de uddannelsesforhold som ikke registreres. Det kan være uddannelser, som er erhvervet uden for Danmark, der ikke registreres i statistikregistrene.

 

Elever i grundskolen

Elevregistret er et forløbsregister som opdateres årligt. Det seneste år betragtes som foreløbigt og vil blive erstattet af opdaterede tal det efterfølgende år. Særlige forhold har den seneste år påvirket uddannelsesstatistikken - se information hos Danmarks Statistik: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280.

Grundskolen består af 0.-10. klasse. Foregår som regel i folkeskole, private skoler og på efterskoler, men kan også følges som voksenundervisning på VUC centre.

Kilde: Danmarks Statistik