Definitioner

Indkomster

Statistikken omfatter personer, der har bopæl i København ved udgangen af kalenderåret og omfatter deres indkomstforhold i det forløbne år. Uden for inddeling er ikke medtaget særskilt, men indgår i kommunen i alt.

Grunddata for opgørelserne er kopi af Slutningsregisteret, der modtages årligt fra Skat og Kommunens befolkningsregister.

Der anvendes indkomstbegreberne; bruttoindkomst og skattepligtig indkomst.

Bruttoindkomst omfatter:

 • A-indkomst
 • Overskud/underskud af fast ejendom (ekskl. prioritetsrenteudgifter)
 • Overskud/underskud af selvstændig virksomhed (ekskl. erhvervsmæssige renteudgifter)
 • Renteindtægt
 • Anden B-indkomst
 • Aktieudbytte
 • Skattegodtgørelse
 • Udenlandsk indkomst
 • Indkomst og fradrag for medarbejdende ægtefælle

Beløbene indeholder ligningsmyndighedernes eventuelle ændringer.

Den skattepligtige indkomst er defineret af skattemyndighederne og fås som bruttoindkomsten fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, den særlige pensionsopsparing og ligningsmæssige fradrag (bortset fra ejendoms- og virksomhedsunderskud, som i forvejen er indregnet i bruttoindkomsten).

Familie- og husstands indkomsten fås som summen af de enkelte familie- husstandsmedlemmers indkomster.

Skattepligtige personer

Skattepligtige personer omfatter alle personer, som er fuldt skattepligtige i Danmark, og som er skatteansat for hele året; personer, som er indvandret, udvandret eller afgået ved døden i løbet af året, er således ikke medregnet.

I opgørelsen efter løn og alder er kun medtaget skattepligtige personer der ved årets udgang er 15 år og derover.

I husstandsopgørelsen medtages indkomsten for alle skattepligtige personer uanset alder.

Familier og husstande

Familie- og husstands indkomsten fås som summen af de enkelte familie- husstandsmedlemmers indkomster.

En familie består af en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som er knyttet til hinanden ved bestemte relationer, der beskrives i det følgende.

Der er to hovedgrupper af familietyper:

 • Enlige
 • Parfamilier

Enlige omfatter voksne med eller uden hjemmeboende børn under 25 år, hvor den voksne ikke indgår i nogen parfamilie.

En parfamilie består af to voksne personer, der udgør et par, samt parrets eventuelle hjemmeboende børn under 25 år. Både fællesbørn og særbørn regnes med. Der er følgende fire typer af parfamilier:

 • Ægtepar, som omfatter familier bestående af en mand og en kvinde, der er gift med hinanden
 • Registreret partnerskab, som refererer til to personer af samme køn, der har indgået registreret partnerskab
 • Samlevende par, som betegner en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles barn.
 • Samboende par, som defineres på følgende måde: Hvis et par hverken er gift med hinanden eller har fællesbørn, regnes de alligevel som en parfamilie, hvis de er af hvert sit køn, og har en aldersforskel på mindre end 15 år. Personer på ned til 16 år kan indgå i et samboende par. Det er en betingelse, at der ikke bor andre voksne eller ikke-hjemmeboende personer på 16 eller 17 år på adressen. Med til familien regnes eventuelle hjemmeboende særbørn under 25 år.

Familier uden mindst en voksen, der har været fuldt skattepligtig både ved starten og slutningen af året, medtages ikke i de offentliggjorte tabeller.

En husstand omfatter en eller flere personer, der bor på samme adresse. Alle personer på adressen regnes med til husstanden uanset familieforhold. En husstand består af en eller flere familier.