7. Forholdene på Christianshavns Torv (2017-0351117)

Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte forholdene på Christianshavns Torv særligt hvad angår de socialt udsattes brug af torvet, anvendelsen af torvet til boder o.l. og forholdene for buspassagerer, cyklister og fodgængere.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter forholdene på Christianshavns Torv særligt hvad angår
  - de socialt udsattes brug af torvet, der er til gene for andre brugere af torvet
  - anvendelsen af torvet til boder o.l. 
  - forholdene for buspassagerer, cyklister og fodgængere.
 2. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter, hvordan det skal reagere på forholdene på Christianshavns Torv.

Problemstilling

I mødet den 21. juni 2017 drøftede lokaludvalget Christianshavns Torv. Se bilaget.

I juni, september og oktober 2017 har fire borgere skrevet til lokaludvalget om forholdene på Christianshavns Torv:

 1. En borger spurgte med mail den 23. juni 2017 om, hvad man kan gøre ved torvet, som hun synes har stor værdi. Hun gav udtryk for, at det for tiden er ulækkert, at loppemarkedet er uorganiseret og at hun ikke synes om, at hjemløse har opslået en lejr. Formanden svarede hende den 28. juni 2017,

  • at loppemarkedet så vidt vides ikke har en tilladelse
  • at han i lokaludvalgsmødet den 21. juni 2017 havde orienteret lokaludvalget om en uofficiel gruppes virke i forhold til hjemløselejren
  • at lokaludvalget er opmærksom på den dårlige belægning på torvet
  • at lokaludvalget snart vil bede kommunen om at fuldende fornyelsen af torvet.
 2. En borger har med mail den 9. september 2017 skrevet om sin bekymring over det, hun betegner som det hurtige forfald af Christianshavns Torv henover sommeren 2017. Hun udtrykker ærgrelse over, at ingen tager sig af forholdene og over at der er sket et skifte i klientellet, der opholder sig på og dominerer torvet samt over affalds- og lugtgenerne. Hun efterlyser en plan for torvet og for hvordan det stigende problem med de hjemløse håndteres.

 3. En borger har med mail den 14. september 2017 udtrykt glæde over, at der er salgsboder på

  Christianshavns Torv, men efterlyser en vis “stil”, da hun med henvisning til pandekageboden synes, det efterhånden ligner en rodebunke.

  Hun foreslår, at torvet reserveres til at fremme sund daglighandel; en grøn linje med økologi og friske fødevarer, blomster, fisk osv. og at salgsboderne står, så de ikke generer fodgængerfærdslen.

  Derudover foreslår hun, at der opsættes et halvhøjt rækværk ud mod fortov og stoppested, så de, der venter på bus, kan sidde på kanten af forhøjningen med ryglæn.

 4. En borger har med mail den 7. oktober 2017 gjort opmærksom på, at når man står  på hellen mellem Torvegade og cykelstien og venter, opstår der mange farlige situationer.

  Busserne kører nogle gange meget tæt ind over hellen og cyklisterne kører også tit ind på hellen. Hun har ofte set  børn, turister og andre som træde ud på cykelstien, når de stiger af bussen, til stor fare for fodgængere og cyklister. Det samme sker, når man venter for grønt og vil krydse cykelstien. Hun spørger, om er at sætte et hegn op mellem hellen og cykelstien.

Med hensyn til henvendelse nr. 2-4 har formanden bedt Teknik- og Miljøforvaltningen svare. Svarene ses i bilaget.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter forholdene på torvet og herunder drøfter forvaltningens svar på henvendelserne fra borgerne.

Derudover foreslår formanden, at lokaludvalget drøfter, hvordan det skal gribe problemstillingerne an og herunder drøfter om og evt. beslutter, at det skal stå for en offentlig høring om Christianshavns Torv. Høringen kan eksempelvis omfatte:

 • Et oplæg om torvets problemer og potentialer. Det kunne være en professionel byrumsanalytiker, der holder oplægget. 
 • Et oplæg om, hvordan man andre steder i Danmark har håndteret socialt udsattes brug af pladser og torve til gene for andre brugere.
 • Et oplæg om mulighederne for at styre antallet og karakteren af mobile boder på pladser og torve samt deres udvalg af varer.
 • Et oplæg om, hvordan åbningen af Cityringen og omlægningen af buslinjer vil ændre på brugen af stoppestederne på Christianshavns Torv.
 • En status på trafikplanen for Christianshavn
 • En status på Teknik- og Miljøforvaltningens optimeringsplan for Torvegadekorridoren, som skal give bedre plads og fremkommelighed for cyklister, bedre forhold for buspassagerer og øvrige gående og et mere overskueligt, trafiksikkert og trygt vejforløb 
 • Et oplæg om, hvordan christianshavnerne kan tage ansvar for driften af torvet - muligheder og begrænsninger.

Høringen kan føre til en debat i offentligheden og i lokaludvalget om, hvordan torvet skal udvikle sig og om hvordan processen skal gribes an. 

Økonomi

Intet.

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

Beslutning

 1. Lokaludvalget drøftede forholdene på Christianshavns Torv.
 2. På forslag fra Poul Cohrt besluttede lokaludvalget at stå for en offentlig høring om Christianshavns Torv.
 3. På forslag fra Jane Lytthans besluttede lokaludvalget, at den offentlige høring også skal omfatte områderne omkring Christianshavns Torv.
 4. Lokaludvalget udpegede Elin Johansson, Sia Boesen, Poul Brorson, Ruth Plovgaard og Jane Lytthans til at planlægge og gennemføre den offentlige høring i samarbejde med sekretariatet.
 5. På forslag fra Ruth Plovgaard besluttede lokaludvalget at invitere en gruppe om forholdene på Christianshavns Torv, der er forankret i Fedtekælderen, til at deltage i planlægningen og gennemførelsen af den offentlige høring. 
 6. På forslag fra Lotte Barfod besluttede lokaludvalget, at den offentlige høring skal holdes i januar eller februar 2018.
 7. På forslag fra Poul Cohrt bad lokaludvalget tovholderne om en indstilling til lokaludvalgsmødet den 29. november 2017 om, hvor mange penge lokaludvalget skal afsætte til den offentlige høring.