Hvorfor omlægges misbrugsområdet i Københavns Kommune?

Mange københavnske borgere med et problematisk forbrug af stoffer og/eller alkohol er ikke i behandling. Derudover er der sket store ændringer i stofscenen de seneste år - med et fald i heroinmisbrugere og en stigning i hash- og kokainmisbrugere. Når borgerne ændrer sig, så skal vi også ændre vores tilbud, så ressourcerne bruges bedst muligt.

En udvikling af misbrugsområdet skal derfor sikre, at flere Københavnere med misbrugsproblematikker kommer hurtigere i behandling og tilbuddene tilpasses til de ændrede behov. Vi skal nå endnu flere borgere, end vi gør i dag og dermed hjælpe flere borgere med at kvitte eller reducere deres forbrug af alkohol og/eller stoffer, forbedre deres livskvalitet og mindske de skader, et problematisk forbrug af alkohol og stoffer kan give.

Vi skal derudover hele tiden sikre, at kommunens behandlingstilbud understøtter de såkaldte ’Københavnermål’. Når vi styrker indsatserne i forhold til stof- og ikke mindst alkoholmisbrug, understøtter vi indirekte målene om social mobilitet, sundhed og beskæftigelse. 

 

 

Grundprincipperne for omlægningen

Med omlægningen skal vi blive bedre til at få borgeren videre til det rette tilbud i det øjeblik, hvor motivationen til at kvitte stofferne eller alkoholen er der. I det nye Center for Rusmiddelbehandling bliver der indført straksbehandling og åbne tilbud, som borgeren med det samme kan deltage i. Det betyder, borgeren kan komme i behandling samme eller følgende dag. Dette gælder også borgere der ønsker medicinsk behandling.

Gennem inddragelse af brugere, medarbejdere, samarbejdspartere mfl., er nedenstående principper blevet udviklet, som grundlaget for den nye organisering og de nye løsninger på misbrugsområdet.

 1. Behandling på brugernes præmisser
  ’Behandling på brugernes præmisser’ betyder, at brugernes perspektiv skal stå helt centralt i behandlingen fra start til slut, så man som bruger oplever sammenhæng og mening i behandlingen. Borgeren bliver inddraget mere i fastlæggelsen af sig behandling og får øget valgfrihed. Valgfrihed handler om at give en god service til københavnerne, men det handler også om at inddrage brugerne i højere grad i egen behandling.
 2. Integration af alkohol og stofbehandling
  Integrationen skaber et ensartet serviceniveau for de to områder. Samtidig giver integrationen af alkohol- og stofbehandling sammenhæng for brugere med blandingsmisbrug.
 3. Øget samspil mellem socialpsykiatri, misbrug og hjemløse
  Der etableres en mere fremskudt indsats, hvor vi aktivt opsøger målgrupper med misbrugsproblemer. Det gælder ikke mindst beboere på de psykiatriske botilbud og på herberger.
 4. Effektiv ressourceudnyttelse
  Vi skaber nogle større og mere robuste behandlingsenheder, som er bæredygtige arbejdspladser og som hver især kan tilbyde en bred vifte af behandlingstilbud. Formålet er at udnytte de eksisterende specialkompetencer bedre og på tværs af tilbuddene

Hvordan organiseres Center for Rusmiddelbehandling København?

Grundprincipperne danner grundlag for organiseringen af det nye behandlingscenter.

Center for Rusmiddelbehandling København organiseres i seks enheder indenfor to områder– Ét område med primær opgave at hjælpe borgerne med reducere eller stoppe deres brug af alkohol, hash, kokain og andre centralstimulerende stoffer. Det andet område har til opgave at hjælpe borgere med at stabilisere, reducere eller stoppe deres brug af opioder.

Enhederne vil med deres størrelse og samarbejde på tværs have mulighed for, og vil have ambitioner om, at være landets førende behandlingssted for behandling af alkohol- og stofmisbrug.

De tre Rusmiddelbehandlingsenheder i Nørre Voldgade 15, Spaniensgade 25 og Hørsholmsgade 20 har til opgave at bistå borgerne til at reducere eller stoppe deres misbrug af både alkohol og stoffer. I disse tre enheder sker der en sammentækning af den indsats der i dag sker i de 4 modtageenheder, de 4 alkoholenheder og Ambulanten.

De tre Rusmiddelbehandlingsenhederne på Prags Boulevard 55, Vigerslev Allé 1A og Ørnevej 33A, er for borgere, der har et forbrug af opioider, og som ønsker behandling med substitutionsmedicin til at nå deres behandlingsmål.

I rusmiddelenhederne kan borgerne få følgende tilbud: Familieorienteret rusmiddelbehandling – Ambulant behandling i form af gruppebehandling eller individuel behandling – Undervisningsforløb – Råd og vejledning om økonomi – Idrætstilbud - Særligt tilbud til unge – Udgående behandling.

Hvad kommer omlægningen til at betyde for borgeren?

 • Borgere med et forbrug eller misbrug af alkohol, hash eller centralstimulerende stoffer skal fremover henvende sig til en af tre nye enheder - Rusmiddelbehandling Spaniensgade, Nørre Voldgade og Hørsholmsgade
 • Borgere med et forbrug eller misbrug af opioder, skal fremover henvende sig til en af tre nye enheder - Rusmiddelbehandling Tycho Brahes Allé, Ørnevej eller Vigerslev Allé. Dette gælder også for borgere som har et supplerende forbrug eller misbrug af øvrige rusmidler.
 • Al behandling vil stadig være gratis
 • Anonym behandling vil forsætte som hidtil
 • Borgerne kan påbegynde behandling samme eller følgende dag
 • Et bredere udbud af ambulante behandlingstilbud
 • Øget indflydelse på eget behandlingsforløb og større sammenhæng i selve behandlingsforløbet

Tilbud i Center for Rusmiddelbehandling

Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS) er et anonymt tilbud til borgere, der ønsker at reducere eller stoppe deres forbrug af hash, kokain, amfetamin eller andre stoffer. Brugerne skal have et afklaret boligforhold samt være under uddannelse, i beskæftigelse eller have anden tilknytning til arbejdsmarkedet. PAS vil fortsætte som selvstændigt. Det er en kommunal pligt at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling.

Familieorienteret Rusmiddelbehandling er behandling, hvor partner, børn, familie og netværk i det omfang, hvor det er muligt og meningsfuldt bliver inddraget. Den familieorienterede rusmiddelbehandling adskiller sig fra almindelig familiebehandling ved, at det er rusmidlerne der er i centrum. Det vil sige fokus er på, hvilken betydning brugen af rusmidler har for de enkelte familiemedlemmer og familien som et system. 

Højintensiv behandling er et skadesreducerende tilbud til brugere med særlige somatiske og sociale vanskeligheder. Indsatsen i tilbuddet vil omfatte behandling, som skal sikre kontinuitet og stabilitet for brugerne og samtidig i videst mulig omfang få hjulpet brugerne videre, så flest muligt kan få gavn af specialtilbuddet.

Dagcenter Stæren er et værested for borgere, med et mangeårigt misbrug, hvor stoffrihed ikke længere anses for realistisk. Der er fokus på at skabe en meningsfuld hverdag med social kontakt til omverdenen og der arbejdes massivt med en socialpædagogisk indsats. Borgerne kan få hjælp til træning i sociale færdigheder, praktisk hjælp til løsning af alsidige problemer samt mulighed for at blive tilset af en sygeplejerske og læge.

Hotellet er et beskæftigelsestilbud og fungerer som ethvert andet hotel ved at tilbyde gæster overnatning og morgenmad, men til forskel fra andre hoteller er Hotellet primært drevet af mennesker der har, eller har haft, et misbrug og/eller andre psykosociale problemstillinger.

Netværket er et døgnbehandlingstilbud for borgere med afhængighed af stoffer. Brugerne af Netværket bor på tilbuddet under behandlingen og kan klare sig selv i dagligdagen. Netværkets formål er at gøre brugerne stoffri samt at klæde brugerne bedst muligt på i forhold til at kunne bevare denne stoffrihed – herunder tilbydes brugerne, at der lægges en plan for videre behandling eller støtte efter opholdet på Netværket. Center for Rusmiddelbehandling København kan visitere til tilbuddet.

Tværgående myndigheds- og beskæftigelsesenhed har ansvar for visitation til dag- og døgnbehandling, sagsbehandling af enkeltydelser og administration af pension. Opgaverne vil i videst mulig omfang løftes der, hvor borgerne modtager deres primære behandling i Center for Rusmiddelbehandling København.

Kontaktoplysninger på enhederne i Center for Rusmiddelbehandling

Indgang for borgere med misbrug af alkohol, hash og andre centralstimulerende stoffer
 

Rusmiddelbehandling Spaniensgade
Spaniensgade 25
2300 København S
Tlf: 3317 8600

Rusmiddelbehandling Nørre Voldgade
Nørre Voldgade 15, 1
1358 København K
Tlf: 3317 3316

Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade
Hørsholmsgade 20
2200 København N
Tlf: 3317 8040

Indgang for borgere med misbrug af heroin og andre opiater
 

Rusmiddelbehandling Prags Boulevard
Prags Boulevard 55
2300 København S
Tlf: 3317 8470

Rusmiddelbehandling Ørnevej
Ørnevej 33-35
2400 København NV
Tlf: 3317 8540

Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé
Vigerslev Allé 1 A
2450 København SV
Tlf: 3317 5660

Kontaktoplysninger for samarbejdspartnere

Nedenfor finder du e-mail adresser på enhederne. Husk, at du ikke må sende personfølsomme oplysninger, hvis du ikke sender fra en sikker mailpostkasse.

Privat virksomhed:
Du kan bruge din virksomheds digitale postkasse på virk.dk til at sende sikkert.
Du kan læse mere om sikker kommunikation med det offentlige og finde hjælp på denne side om Virksomheders skriftlige kommunikation med det offentlige.

Offentlig myndighed:

Hvis du arbejder i Københavns Kommune, andre kommuner eller anden offentlig myndighed, der er tilsluttet tunnelløsningen, kan du sende en sikker email direkte til en af Enhederne. 

 
Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade:
rusmiddel.hoersholmsgade@sof.kk.dk
Rusmiddelbehandling Nørre Voldgade: rusmiddel.noerrevoldgade@sof.kk.dk
Rusmiddelbehandling Spaniensgade: rusmiddel.spaniensgade@sof.kk.dk
Rusmiddelbehandling Vigerselv Allé: rusmiddel.vigerslevalle@sof.kk.dk
Rusmiddelbehandling Prags Boulevard: rusmiddel.pragsboulevard@sof.kk.dk
Rusmiddelbehandling Ørnevej: rusmiddel.oernevej@sof.kk.dk