Hvem kan søge, og hvad kan I få tilskud til?

Bor I en ejer- eller andelsboligforening eller privat udlejningsejendom, har I mulighed for at få tilskud til at forbedre og energirenovere jeres ejendom.

Bygningsfornyelsen skal styrke den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed og samtidig være med til at bevare mangfoldighed i beboersammensætningen.
Vi lægger vægt på, at ejendommene bliver både tidssvarende og fremtidssikrede og kan bidrage til forbedring af beboernes livskvalitet. Bl.a. ved at etablere wc/bad, fjernvarme, minimere energibehovet, samt skybrudssikre ejendommen og reducere støj i boligen.

Jeres ejendom skal energioptimeres ved en støttet bygningsfornyelse. Ejendomme med høj bevaringsværdi (SAVE 1-4) skal opnå minimum 20 %  energibesparelse, ejendomme med lavere eller ingen bevaringsværdi skal opnå minimum 30 %. Renoveringen skal helst betyde, at ejendommen kan klassificeres til C eller bedre i en energimærkning.

I ejer- og andelsboligforeninger er tilskuddet 1/3 eller 1/4 af de samlede ombygningsudgifter.

I private udlejningsejendomme støttes op til 70 % af vedligeholdelsesudgifterne. Forbedringsudgifterne pålægges på normal vis lejernes husleje. Huslejestigningen støttes de første 10 år efter byfornyelsen med en gradvis nedtrapning, så den fulde huslejestigning af forbedringsarbejderne først sker i år 11. Du kan læse om indfasningsstøtte herunder.

I de renoveringsprojeter, hvor der etableres wc/bad er der ligeledes mulighed for at blive genhuset midlertidigt eller permanent. Læs mere om dette i højre side under ”Genhusning”.

Læs mere om hvordan du kan opnå støtte til bygningsfornyelse i pjecen Bæredygtig byfornyelse - skal jeres ejendom have et løftet løft?

Læs om indfasningsstøtte.

Ansøgning og tidsperspektiv

1. februar er der frist for at indsende en kortfattet ansøgning gennem Byfornyelsesportalen. 
Efter fristen vil vi invitere til et dialogmøde, og sammen med jer få overblik over renoveringsbehovet, jeres ønsker og vores mål. Primo april giver vi en tilbagemelding, om ansøgningen lever op til vores kriterier og energimål, og om I bør arbejde videre med en kvalificeret ansøgning til den 1. juli. Se byfornyelsesforløbet herover

Til den kvalificerede ansøgning hører en række bilag. Hvilke bilag fremgår i portalen. Vær opmærksom på, at flere af bilagene kan tage tid at få udarbejdet, og at alle bilag skal være vedhæftet. Der skal bl.a. indsendes dokumentation for, at der er tilslutning blandt beboerne til at gennemføre projektet og dokumentation for mulig midlertidig og endelig finansiering af det projekt, I søger om at få støtte til.

Vi forventer at kunne give en tilbagemelding på alle kvalificerede ansøgninger i slutningen af året efter politisk behandling. Herefter skal der indsendes enten et prissat projektforslag og/eller udbudsmateriale, der skal godkendes inden arbejderne sendes ud i licitation. Først efter at vi har godkendt licitationen, må arbejderne sættes i gang. I de fleste større projekter vil dette betyde opstart af byggeperiode i løbet af foråret – et år efter kvalificeret ansøgning er indsendt.

I byggeperioden besigtiger og godkender vi forskellige detaljer og farver.  Til slut laves en gennemgang på ejendommen, skæringsdatoen for arbejdernes færdiggørelse fastsættes og vi udbetaler 80 % af tilskuddet. Efter vores godkendelse af byggeregnskabet udbetales de sidste 20 % af tilskuddet.

Vil du klage over en bygningsfornyelse?

Der kan klages over byfornyelse i henhold til gældende byfornyelseslov.

Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om genhusning og anvisningsordningen (kapitel 8, §§ 64, 65 og 67) eller kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger (kapitel 9) kan der klages til Byfornyelsesnævnet for Region Hovedstaden, Statsforvaltningen Hovedstaden, Borups Allé 177, 2400 København NV.

Indbringelse af sager for Byfornyelsesnævnet skal ske skriftligt inden 6 uger efter, at klageren har fået meddelelse om den beslutning, der påklages.

Hvis du vil klage over Byfornyelsesnævnets afgørelse, har du mulighed for at indbringe sagen for Boligretten.

Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om tilskud til private udlejningsejendomme (kapitel 3), tilskud til ejerboliger og andelsboliger (kapitel 4) eller tilskud til erhverv (kapitel 5) har du mulighed for at indbringe sagen for Boligretten på adressen: Københavns Byret, Domhuset, Nytorv, 1450 København K.

Dette skal ske skriftligt inden 4 uger fra, at I har modtaget brevet om Byfornyelsesnævnets kendelse.

Du kan kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på adressen Njalsgade 13, Postboks 447, 1505 København V, hvis du har spørgsmål til en afgørelse og klageadgangen.

Skemaer til licitation og byggeregnskab

Hvis I har ansøgt om bygningsfornyelse før oktober 2015, skal I anvende disse skemaer til indsendelse af licitation og byggeregnskab.

Skemaer til licitation og regnskab for Ejer- og andelsboligforeninger
Skemaer til licitation og regnskab for Private udlejningsejendomme

Nye sager skal indsendes i Byfornyelsesportalen, hvor I også finder link til vejledningen.

Hvad er en tilbagebetalingsdeklaration?

En tilbagebetalingsdeklaration tinglyses på en ejendom, der har modtaget støtte iht. Byfornyelsesloven.

Denne er gældende i 20 år fra arbejdernes færdiggørelse (skæringsdatoen).

En tilbagebetalingsdeklaration udløses ved statusskifte eller salg (ejendom eller ejerlejlighed), hvor støtten helt eller delvist kræves tilbagebetalt, såfremt nogle kriterier er opfyldt.

Læs mere om tilbagebetalingsdeklarationen i andelsforeninger.

Læs mere om tilbagebetalingsdeklarationen i ejerforeninger.

Læs mere om tilbagebetalingsdeklarationen i private udlejningsejendomme.

Ejer skal kontakte nedenstående ved statusskifte/salg af bygning eller ejerlejlighed hvis der er modtaget byfornyelsesstøtte. 

Spørgsmål vedr. tilbagebetalingsdeklarationer skal rettes til Byens Fysik, Område- og Byfornyelse tlf. 33 66 33 66 eller mail bygningsfornyelse@tmf.kk.dk eller alternativt Lisbeth Havn, lishav@tmf.kk.dk  tlf. 3366 4763