Bygherrerådgivning vedr. nyt fjernarkiv og museumsmagasin for Københavns Kommune.

Offentliggjort:
04.09.2015, Kl
Frist:
02.10.2015, Kl
Bygherrerådgivning vedr. nyopførelse af magasinbygning til opbevaring af bevaringsværdige papirarkivalier og museumsgenstande.

Bygherrerådgivning vedr. nyopførelse af estimeret 7.150 m2/51.000 m3 magasinbygning i lavenergiklasse 2020 til opbevaring af bevaringsværdige papirarkivalier og museumsgenstande på en endnu ikke indkøbt grund.

Det oplyses, at der er udarbejdet byggeprogram for sagen ved nuværende bygherrerådgiver.

Bygherrerådgivning omfatter i hovedtræk: granskning og tilretning af byggeprogram, udbud og aftaleindgåelseaf totalentreprise, udarbejdelse af lokalplan, projektopfølgning, risikostyring, økonomistyring, kvalitetssikring ogfagtilsyn, styring og koordinering af bygherreleverancer, planlægning, samt driftsrådgivning.

Byggeriet skal forventeligt realiseres indenfor en samlet økonomisk ramme på 115.500.000 DKK, indenforhvilken samtlige af bygherres omkostninger (ekskl. grundkøb) skal afholdes. Byggeriet skal afleveres 1/9/2017. Fjernmagasinet er inddelt i en ca. 1.950 m2 funktionsareal og en ca. 5.200 m2 magasinareal, forbundetaf en klima-, brand- og sikringssluse. Funktionsarealet indeholder arealer til bl.a. håndtering, registrering,desinficering, kontorer, drift og logistik. Magasinarealet indeholder basismagasin og 7 specialmagasiner. Der opbevares fortrinsvis på kompaktreoler og mezzaniner. Fjernmagasinet skal opføres efter følgendemålsætninger:

— Overholdelse af økonomisk og tidsmæssig ramme

— Efterlevelse af konserveringsmæssige krav til opbevaring af bevaringsværdige genstande, medudgangspunkt i Kulturstyrelsens »vejledning til bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande« (2004)

— Sikring af velegnede, permanente og omkostningsminimerede bygningsmæssige rammer for opbevaring afkulturarven

— herunder:

(i) Optimering af bygningens levetid

(ii) Minimering af driftsomkostninger

(iii) Risikominimering

(iv) Optimering af magasindelens brutto/netto forhold for volumen og funktionsdelens b/n forhold for arealer.

Det er bygherrerådgivers opgave at sikre ovennævnte målsætningers indfrielse gennem egne kompetencer ogydelser, særligt relateret til entrepriseudbud, kvalitetssikring og tilsyn.

 

Prækvalifikationen gennemføres via Byggeri Københavns elektroniske udbudssystem, Byggeweb, http://www.rib-software.dk/. Nærværende udbudsbekendtgørelse og eventuelt supplerende materiale hertilrekvireres ved at logge på ovennævnte hjemmeside ved gratis at oprette en bruger og søge efter nærværendeudbudsbekendtgørelse via TN579285. Spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen skal sendes skriftligt via mailtil kontaktpunkter som anført i bilag A. Svar på spørgsmål vil herefter skriftligt og i anonymiseret form bliveoffentliggjort via Byggeweb. Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes digitalt på Byggeweb. Vedtilbudsafgivelsen skal der fremsendes en tro og love-erklæring om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt gældtil det offentlige, jf. bek. af lov nr. 336 af 13.5.1997. Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiskeaktører, f.eks. et konsortium, skal hver af deltagerne afgive en erklæring. Ved tilbudsafgivelse skal der ligeledesfremsendes en tro og-love erklæring om udelukkelse i henhold til Udbudsdirektivets Art. 45.

Det er en forudsætning for aftaleindgåelse, at de underleverandører, hvis ressourcer der er lagt vægt på underprækvalifikationen, også tilbydes som underleverandører under tildeling.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.