Medarbejderens sygemelding til arbejdsgiver og dokumentation af sygdom

Lønmodtageren skal sygemelde sig til sin arbejdsgiver hurtigst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse medmindre der fastsat en anden frist i et personalecirkulære.

Arbejdsgiver kan forlange at få en tro og love-erklæring og/eller en lægeerklæring:

 • Arbejdsgiveren kan tidligst kræve tro og love-erklæringen i hænde på 2. fraværsdag (søgnehelligdage regnes ikke med).

 • Arbejdsgiver kan forlange en lægeerklæring, en såkaldt mulighedserklæring, udarbejdet på et hvilket som helst tidspunkt i lønmodtagerens sygeforløb eller i et forløb af gentagne sygemeldinger. Arbejdsgiveren skal fastsætte en rimelig frist for, hvornår lægeerklæringen skal være arbejdsgiveren i hænde.

For sen sygemelding eller dokumentation kan udsætte sygedagpengene

Hvis lønmodtageren anmelder sygdommen for sent til dig som arbejdsgiver, eller hvis dokumentationen, i form af lægeerklæring eller tro og love-erklæring, afleveres for sent, har lønmodtageren først ret til dagpenge fra dig fra dagen efter sygemeldingen eller afleveringen af dokumentationen.

Det er en betingelse for, at du som arbejdsgiver kan blive fritaget for at udbetale sygedagpenge, at du hurtigst muligt gør indsigelse over for lønmodtageren mod den sene sygemelding eller dokumentation.

Lønmodtageren kan ikke få udbetalt de mistede sygedagpenge fra kommunen i stedet.

Kriterier for at arbejdsgiver kan få refusion af sygedagpenge

Normalt skal du, som arbejdsgiver, udbetale løn eller sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af lønmodtagerens sygeperiode.

Hvis du udbetaler løn til lønmodtagere uden at beskæftigelseskravet er opfyldt, kan der kun ydes refusion i arbejdsgiverperioden på betingelse af, at lønmodtager opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen.

Det er en betingelse, at lønmodtageren opfylder et af nedenstående krav:

 • Lønmodtageren skal være i aktuel beskæftigelse og skal have 240 timers beskæftigelse indberettet i indkomstregistret inden for de seneste seks afsluttede måneder. Beskæftigelsen skal være fordelt sådan, at der i mindst fem af de seks måneder er mindst 40 timers beskæftigelse i hver.
 • Lønmodtageren ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, hvis lønmodtageren ikke var syg.
 • Lønmodtageren ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis lønmodtageren ikke var syg
 • Har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
 • Er elev i lønnet praktik i en uddannelse der er reguleret ved eller i henhold til lov.
 • Er ansat i fleksjob.

Overgang til jobafklaringsforløb

Du kan anmode om refusion af udbetalt løn/sygedagpenge, hvis din medarbejder er overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb med ret til ressourceforløbsydelse. Du kan ikke anmode om refusion ved hjælp af NemRefusion. Du skal i stedet bruge blanket dp 202H.

Frivillige forsikringsordninger for arbejdsgiver

Som privat arbejdsgiver kan du tegne en forsikring, der giver dig ret til refusion fra lønmodtagerens 2. fraværsdag. Beløbet svarer til de sygedagpenge, som du har pligt til at udbetale efter reglerne i sygedagpengeloven.

Mindre private arbejdsgivere kan tegne en forsikring for mindre private arbejdsgivere, når de samlede lønudgifter ikke overstiger 1750 gange det højeste sygedagpengebeløb pr. uge, og når du som arbejdsgiver har et aktivt CVR/SE-nummer.

Læs regler og find indmeldelsesblanket via Statens Administrations hjemmeside.

Kan min medarbejder genoptage arbejdet delvist?

Medarbejderen er delvis sygemeldt på grund af sygdom, når det skønnes, at pågældende kun kan udføre arbejdet delvist, eller når to eller flere behandlinger, der er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvist fravær fra arbejdet.

Det er en betingelse, at fraværet er på mindst 4 timer pr. uge. Befordring og ventetid ved ambulante behandlinger indgår i de 4 timer.

Du skal indberette genoptaget arbejdstid i NemRefusion.

Der kan ydes sygedagpengerefusion for de timer medarbejderen fortsat er sygemeldt.

Arbejdspladsen og medarbejderen, evt. med hjælp fra jobcentret, kan lave en plan for gradvis tilbagevenden til jobbet. Planen skal godkendes af jobcentret.

Er din medarbejder er overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb med ret til ressourceforløbsydelse, skal du udfylde genoptaget arbejdstid på blanket dp 202H, samtidig med at du anmoder om refusion for udbetalt løn/sygedagpenge under sygefraværet.

Længerevarende sygdom

Er din medarbejder sygemeldt i mere end 30 dage og vil medarbejderen forsat modtage løn under sygefraværet, kan der udbetales sygedagpengerefusion.  Det forudsætter at fraværet er rettidigt anmeldt via NemRefusion dvs. senest 5 uger efter 1. fraværsdag.

Kronisk sygdom

Du kan som arbejdsgiver indgå en aftale med en medarbejder der har en kronisk sygdom. Aftalen giver dig mulighed for at søge om refusion fra kommunen svarende til din medarbejders sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. Det hedder en §56 aftale.

Der kan indgås en almindelig aftale og en midlertidig aftale.

 

Almindelig aftale

 • Når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse.
 • Fraværet på grund af lidelsen skal skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage indenfor 1 år. I tvivlstilfælde kan det faktiske hidtidige fravær på grund af lidelsen tillægges betydning i vurderingen.
 • Aftalen kan godkendes for 2 år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelsen.
 • Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført 10 fraværsdage, med mindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold. 

 

Midlertidig aftale

 • Når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingerne var besluttet på ansættelsestidspunkt.
 • Når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse indenfor de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.
 • Arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser eller kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation i forbindelse hermed.

 

Lægeerklæring

Til brug ved godkendelse kan kommunen indhente lægeerklæring, der betales af kommunen.

 

Blanketten DP 211

Blanketten DP 211 bruges til aftalen mellem arbejdsgiver og lønmodtager i forbindelse med medarbejdere med en kronisk sygdom.

Blanketten DP 211 findes her.

 

Ny aftale

Hvis lønmodtageren skifter arbejde, skal der udarbejdes en ny aftale.

Der skal derimod ikke godkendes ny aftale, når lønmodtageren skifter opholdskommune.

 

Udbetaling fra arbejdsgiver

Du skal som arbejdsgiver udbetale sygedagpenge eller løn til medarbejderen under sygdomsfravær, forårsaget af den nævnte lidelse/sygehusindlæggelses/behandling. Du kan herefter anmode kommunen om refusion.