10. Orientering om Byudviklingsplan vedr. Bystævneparken og Tingbjerg (2015-0139547)

Lokaludvalget orienteres om kommunens samarbejde med boligorganisationerne om byudvikling og systematisk arbejde med markante strukturelle tiltag i Tingbjerg-Husum

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget havde den 18. september 2014 besøg af medarbejdere fra Center for Byudvikling, som orienterede om arbejdet med byudviklingsplanerne.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning
2. at Lokaludvalget drøfter den fremtidige inddragelse med forvaltningen

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med SAB og FSB og øvrige forvaltninger lavet Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi og strategiske helhedsplaner for Ruten og Bystævneparken, som nu forelægges til politisk godkendelse, først i Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni og kommunens øvrige fagudvalg og i efteråret af Borgerrepræsentationen.

Maja Busk fra Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling deltager på mødet og fortæller om planerne.

Byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum 
I udkast til Kommuneplan 2015 udpeges Tingbjerg-Husum som et udviklingsområde, hvor kommunen ønsker en større strategisk byomdannelse.Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi tegner hovedstrukturen for en byomdannelse, der trin for trin skaber en grøn, aktiv og åben boligby. Byudviklingsstrategien bliver retningsgivende for kommende planer og indsatser.

Planen indeholder fire hovedprincipper:

Nye trafikforbindelser skal skabe et åbent og trygt byområde
Der er kun én vej ind i Tingbjerg. Nye og opgraderede trafikforbindelser for biler, cykler, fodgængere, kollektiv trafik skal åbne området og forbedre tilgængeligheden og integrationen med de omkringliggende byområder. Øget gennemstrømning af mennesker skal medvirke til at skabe større tryghed. Første prioritet er en vej fra Ruten til Mørkhøj.

Nybyggeri skal skabe et varieret og attraktivt boligudbud og butiksliv
Tingbjerg-Husum har 71% almene boliger, og butikkerne er nedslidte og en del står tomme. Nybyggeri skal skabe variation i boligtyper og ejerformer, så byområdet bliver attraktivt for nuværende beboere og potentielle tilflyttere og understøtter ønsket om befolkningsvækst og variation i beboersammensætningen. Nybyggeri af butikker og servicetilbud skal tilføre nye investeringer til byområdet. Første prioritet er boliger, og der skal skabes mulighed for op til 2400 nye boliger til familier, unge og ældre.

Nye byrum skal skabe styrket byliv og flere udadvendte funktioner
Nye byrum og fysisk opgradering af centrale bylivsfunktioner skal skabe attraktioner, der styrker bylivet og gør byområdet attraktivt for beboere og besøgende. En omdannelse af byrum og bebyggelse på de to centrale bystrøg Ruten og Bystævnet skal ændre oplevelsen af ankomsten til Tingbjerg og Husum. Første prioritet er et nyt detailhandelscenter på Ruten.

Nye landskabsrum skal skabe en grøn attraktion
Nye landskabsrum skal øge områdets attraktion og løfte dets identitet. Gyngemosen, Utterslev Mose og Vestvolden er platformene for udviklingen af en grøn, aktiv og åben boligby, hvor bolig og landskab integreres. Første prioritet er landskabsløft af Vestvolden.

Strategiske helhedsplaner for Ruten og Bystævneparken
Som et led i byudviklingsstrategien er der udarbejdet strategiske helhedsplaner for Ruten og Bystævneparken. I helhedsplanerne er der udviklet forslag til overordnet vision, anvendelser, disponering af grundene, trafikale forhold, landskabsrum, mv. Det er en forudsætning, at der ikke nedlægges eksisterende plejehjem og daginstitutioner i Bystævneparken, før der er bygget nye og moderne plejecentre og institutioner som brugere og personale kan flytte over i.

Implementering  og etapeplan
Udviklingen skal løftes af både offentlige og private investeringer. Den ønskede udvikling af et varieret boligmarked i byområdet er udfordret af de aktuelle markedsvilkår og afhænger i høj grad af en trafikal åbning af området, samt reetablering af et positivt image. Udviklingen tænkes sammen med etablering af letbane, hvis denne besluttes.

Bymodning og 'Social pakke' (2015-2018): første etape består af udvikling af Ruten, nye og opgraderede stier, tryghedsindsatser, landskabsløft af de grønne områder, særligt Vestvolden og udvikling af pladserne omkring Tingbjerg skole og kulturhus. Udvikling af Ruten er et vigtigt åbningstræk, som skal være billedet på transformationen af hele byområdet. 
Uudgifterne til første etape indgår i forhandlingerne for budget 2016 under budgettemaet ’flere boliger til københavnerne’.

Etape 1 (2018-2022): Nye trafikforbindelser, landskabsløft, grundkapitallån til almene plejeboliger, kommunale servicefunktioner og institutioner.

Etape 2 (2022-2025)

Løsning

Lokaludvalget drøfter byudviklingsplanerne med forvaltningen.

Videre proces

Efter Borgerrepræsentationens godkendelse i efteråret 2015 igangsættes en tværgående kommunal proces omkring byggemuligheder og disponering af grunde med efterfølgende udarbejdelse af startredegørelse. I denne proces planlægges dialogmøder, hvor lokale interessenter kan bidrage til udvikling og konkretisering af byudviklingsstrategiens anbefalinger frem mod den politiske behandling af en startredegørelse.

I slutningen af 2015 vil forvaltningen fremlægge følgende: 1) en startredegørelse, 2) en business case med den samlede kommunaløkonomi for de resterende etaper af byudviklingsstrategien, hvor der tages højde for fremtidige kapacitetsbehov til institutioner, skole, plejeboliger, botilbud, mv. og 3) et forslag til hvordan implementeringen organiseres.

Beslutning

Maja Busck fra Økonomiforvaltningen og Mads Engholm fra Teknik- og Miljøforvaltningen fortalte om Byudviklingsstrategien og de to helhedsplaner.

Der var en god debat om blandt andet butikslivet, trafikforbindelser, om at huske at koordinere kommunens arbejde på tværs af forvaltninger (Byudviklingsstrategien og Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder med to forskellige linieføringer for Husumforbindelsen), og om lokale muligheder for grund- og håndværkeruddannelse

Der var følgende konkrete ønsker og forslag fra medlemmer af lokaludvalget:

  • at udvide med bazar og markedspladser
  • at placere en statslig uddannelsesinstitution i Tingbjerg
  • at være mere ambitiøs i det med ’åben og grøn by’, f.eks. i forhold til LAR og grønne tage
  • Sportscollege
  • At realisere prospektet for Naturbyen
  • Husk borgerinddragelsen