10. Høringssvar vedr. Kortlægning af Musik i Københavns Kommune (2019-0237034)

Tidligere beslutninger

19.09.2019: Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at lave inddragelse op mod denne høring i to spor: 1) samle lokale musikaktørers input til kortlægningen, samt 2) at udsende en undersøgelse i Brønshøj Husum Borgerpanel med spørgsmål om brugen af musiktilbud.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter Kulturudvalgets (KU) udkast til høringssvar vedr. Kortlægning af Musik i Københavns Kommune, og
  2. at lokaludvalget bemyndiger KU og formanden til at indsende et høringssvar.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) besluttede den 11. juni 2018, at Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) skulle udarbejde en samlet kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune samt udkast til musikplan for Københavns Kommune. Kortlægningen har været fremlagt for Københavns Kommunes Musikudvalg flere gange, der har haft bemærkninger og ønsker om flere ting, der skulle indarbejdes i kortlægningen. For at kortlægningen ikke forlænges mere end højest nødvendigt, har KFU den 8. oktober 2019 besluttet at sende kortlægningen i høring sideløbende med Musikudvalgets videre drøftelser. KFF har oplyst lokaludvalgets sekretariatet, at der vil være høringsfrist på ca. en måned, altså i starten af november. Sekretariatet afventer høringsbrev fra KFF med den endelige høringsfrist.

Kortlægningen bygger på data og interviews med en lang række aktører på musikområdet i Københavns Kommune, og der peges på en række problemstillinger inden for fire hovedafsnit:

  1. Musikundervisning til børn og unge i Københavns Kommune
  2. Klassisk musik i Københavns Kommune
  3. Rytmisk musik i Københavns Kommune
  4. Musikorganisationer, foreninger og rettighedsorganisationer

På baggrund af kortlægningen udarbejder KFF en samlet musikplan for Københavns Kommune.

Løsning

Kulturudvalget har udarbejdet et udkast til høringssvar. Høringssvaret var ikke færdigt til udsendelse af dagsordenen, men er blevet eftersendt på separat mail.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter udkastet til høringssvar og bemyndiger KU til efterfølgende at tilføje afsnit baseret på den inddragelse, lokaludvalget besluttede på sidste møde, i det endelige høringssvar.

Høringssvaret godkendes af formanden, inden sekretariatet indsender det.

Videre proces

På baggrund af høringssvarene, samt Musikudvalgets endelige kommentarer, vil en samlet kortlægning af musik i Københavns Kommune samt udkast til musikplan blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 14. november 2019.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede Kulturudvalgets udkast til høringssvar. Udkastet til høringssvar redigeres yderligere i Kulturudvalget efter de faldende bemærkninger og vedtages på næste lokaludvalgsmøde i november, som ligger indenfor fristen for høringen.