8. Ansøgning om støtte til "Tingbjerg spiser sammen 2020" (2020-puljemidler) (2019-0247207)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget bevilger 35.000 kr. af 2020-puljemidler til projektet "Tingbjerg spiser sammen 2020".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Tingbjerg Pensionist Center søger - på vegne en arbejdsgruppe bestående af Tingbjerg Kirke, Områdesekretariatet, Tingbjerg Skole, Hjemmeplejen Husum Vænge, Tingbjerg Kulturhus, Haven, Ungerådet, Områdekontoret Vanløse og Tingbjerg Pensionist Center (koordinerende) - støtte til at afholde en række spisearrangementer rundt omkring i Tingbjerg i perioden den 18.-26. april 2020 under "Tingbjerg spiser sammen". Forslag til arrangementer er "Langbordet" (et fælles spisearrangement), "Retrobal i Tingbjerg Pensionist Center", "Bagedysten", "Åben café i Tingbjerg Kirke", "Unge inviterer til spisning i Haven", "Tag din livret med – unge og ældre spiser sammen", "Banko og spisning" og "Suppearrangement".

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er overordnet set beboere i Tingbjerg, Husum, Utterslev Huse og Brønshøj. Ansøger vil i år have fokus på også at invitere borgere uden for området. Nogle arrangementer målretter sig til specifikke aldersgrupper, og ved nogle arrangementer vil der være deltagerbetaling. Ansøger er samtlige aktører i arbejdsgruppen, der samarbejder om dette projekt. Der annonceres for arrangementerne i lokalavisen, på samarbejdspartnernes hjemmesider, på bannere i området og der husstandsomdeles flyers.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 35.000 kr.
Forventede udgifter: 83.000 kr.
Forventede indtægter: 30.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 18.000 kr.

Projektet rummer udgifter til formidling, madvarer, underholdning, ekstra rengøring samt service, borde og bænke. Der forventes indtægter fra deltagerbetaling ved nogle arrangementer samt fra samarbejdspartnere. Udover egenfinansiering lægger ansøger også medarbejdertimer, frivillig arbejdskraft fra 30 frivillige og stiller gratis lokaler til rådighed.

Tingbjerg Pensionist Center og arbejdsgruppen har de sidste tre år afholdt "Tingbjerg spiser sammen", og lokaludvalget har tidligere støttet arrangementet, senest i 2019, med 35.500 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget (SOSU), som indstiller til støtte på 35.000 kr. som ansøgt. Forretningsudvalget støtter denne indstilling om fuld støtte.

Forretningsudvalget ønsker at meddele ansøger, at ved en eventuel gentagelse af projektet til næste år, ønsker lokaludvalget en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, hvis ansøger søger lokaludvalgets Bydelspulje igen, grundet en økonomisk prioritering af puljemidlerne.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen. Beslutningen forudsætter, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bliver tildelt puljemidler af ca. samme omfang som i 2019 af Københavns Borgerrepræsentation.

Beslutning

Mette Basbøll erklærede sig inhabil og forlod lokalet.

Indstillingen blev tiltrådt Følgende tekst skal indgå i tilsagnet til ansøger: Ved en eventuel gentagelse af projektet til næste år, ønsker, en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side, hvis ansøger søger lokaludvalgets Bydelspulje igen, grundet en økonomisk prioritering af puljemidlerne'.