6. Forberedelse af organisering og fagudvalg (2018-0089227)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til en fagudvalgsstruktur

Problemstilling

Lokaludvalget kan nedsætte en række fagudvalg, som forbereder sager og beslutninger til Lokaludvalget.

I sidste periode var nedsat fem fagudvalg: Kulturudvalget, Miljøudvalget, Byudviklingsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børn-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Andre lokaludvalg har 3-5 fagudvalg og nogle steder har man nedsat et puljeudvalg, som laver indstillinger til alle puljeansøgninger.

Løsning

Det foreslås at Lokaludvalget nedsætter en ad-hoc arbejdsgruppe, som udarbejder et forslag til fagudvalgsstruktur.

Videre proces

Arbejdsgruppen fremlægger et forslag til drøftelse og beslutning på mødet 19. april

Fagudvalgene mødes inden lokaludvalgsmødet 17. maj, hvor de 1) behandler løbende sager og 2) indstiller en eller flere formandskandidat(er) og 3) laver en mødeplan.

På mødet 17. maj vælges formænd for alle fagudvalg. Fagudvalgsformændene udgør sammen med formandsskabet forretningsudvalget.

Tirs. 22. maj kl. 19: åbent møde for alle om muligheden for at engagere sig i fagudvalgene. Der laves fælles annonce for intromødet, hvor man kan høre lidt om alle fagudvalg. Alle fagudvalg opfordres til at sende en eller flere medlemmer som medværter til dette intromøde. Mødet er særligt rettet mod suppleanter og aktive borgere og har til formål at vise vej ind i fagudvalgsarbejdet.

Fagudvalgenes møder i juni laves som åbne møder med henblik på at modtage nye interesserede kræfter på baggrund af intromødet 22. maj. Sekretariatet indrykker en annonce med alle datoer for velkomstmøder i fagudvalgene.

 

Beslutning

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Michael Hoff, Ernst Sørensen, Rasmus Jensen, Kirsten Møller, Christoffer Rosenkrands, Palle Lolk og Jarl Feyling. Sekretariatet indkalder gruppen til møde.

Lokaludvalget besluttede derudover en midlertidig fortsættelse af funktionsperioden for de gamle fagudvalg indtil en ny fagudvalgsstruktur er på plads. Hvis der rundsendes materiale eller indkaldes til møder i de midlertidige fagudvalg, skal der udsendes til alle lokaludvalgsmedlemmer.