3. Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

  1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning
  2. at lokaludvalget godkender revideret budget for puljen 2019
  3. at lokaludvalget godkender at restbeløbet fra afsluttede projekter i pulje B på 23.083 kr. overføres til pulje A

Problemstilling

Ansøgninger

Der til ansøgningsfristen indkommet syv ansøgninger til Bydelspuljen:

Projektnavn

Fagudvalg

Ansøgt beløb

Fagudvalg indstiller

FU indstiller

Brønshøj-Husum Aktiv-Center afholder 5 arrangementer

SOSU

32.500

0

0

Ældredagen 2019

SOSU

19.450

19.450

19.450

Krea festival

KU

8.600

4.300

4.300

”Pandekager på en torsdag?” Alt. ”Fest på en mandag?”

BUFI, SOSU

15.000

0

0

Aktiviteter til Børnedag 2019

BUFI

23.900

23.900

20.000

Tingbjerg Challenge 2019

SOSU, BUFI

49.800

13.000/0

13.000

Tvelyd – sang og musik i unik akustik

KU

25.000

12.500

0

 I alt

 

174.250

73.150

56.750

 

Hertil kommer fire interne indstillinger:

Indstillinger til Pulje B og C

Fagudvalg

Beløb

Klumme i Brønshøj-Husum Avis (C)

FU

66.825 kr

Naturbyens aktivitetskalender (efterår) (B)

MU

13.200 kr.

Nycirkus i Vandtårnet (B)

KU

12.100 kr.

Bydelsguide 2020 (C)

FU

102.250 kr

Opdatering på Bydelspuljeprojekter

Opstart af Rollespilsfabrikkens Dukkeklubs månedlige turnering: Rollespilsfabrikken har afholdt de fleste af de planlagte Warhammer-turneringer i pilotprojektet og har oplevet mindre tilslutning til de første arrangementer end forventet. Tilslutningen er dog stigende og foreningen afholder de resterende planlagte turneringer og forventer fortsat at afholde turneringer efter pilotprojektets afslutning. Ansøger har sendt et revideret budget med bl.a. færre udgifter til forplejning og materialer, som sekretariatet har godkendt.

Afrapporteringer

Siden sidste møde har sekretariatet modtaget følgende afrapporteringer:

International Roma Dag: Foreningen WE dance DK har afholdt et arrangement i Café Pilen i Pilegården den i anledning af den internationale romadag den 7. april. Syv forskellige foreninger/grupper deltog med musik, dans og sang. Ca. 95 mennesker deltog fra mange forskellige lande og aldersgrupper. Deltagerne sang og dansede med og snakkede sammen på kryds og tværs i pauserne. Ansøger betragter arrangementet som en succes, der har skabt tradition for at fejre International Roma dag også i Brønshøj med et arrangement der sætter fokus på romaernes rettigheder og vilkår og det positive i romakulturen – musikken, dansen, livsglæden. Projektet har fået udbetalt 14.500 kr. i støtte.

Løsning

Fagudvalgene har i maj/juni gjort status på arbejdsplan og budgetter. Sekretariatet har på baggrund heraf samt lukkede projektet lavet et revideret budget (bilag), som lokaludvalget skal godkende dette budget, herunder tilbageførsel af uforbrugte midler fra pulje B til puljen.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.653.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2019. Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Lokaludvalget besluttede den 24. januar 2019 følgende tredeling af puljen:

A. Netværksskabende aktiviteter (ansøgninger til Bydelspuljen) - budget  858.500 kr.
Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne (lokale foreninger og aktører kan sende ansøgninger og Lokaludvalget har vedtaget et sæt retningslinier for puljen).

B. Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med lokale aktører - budget:  626.350 kr.
Pulje til netværksskabende og borgerrettede aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter (borgermøder, dialogarrangementer og events).

C. Intern pulje - budget: 168.150 kr.
Intern pulje og kommunikation.

Oversigt på puljeøkonomien

 

 

 

Årets samlede budget

            1.653.000

 

 

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A)

               858.500

                 836.013

                    22.487

Intern Pulje (C )

               168.150

                 168.150

                            -  

Borgerrettede projekter (B)

               626.350

                 590.523

                    35.827

Saldo (rest budgettal)

0

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C)

                         58.315

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.