13. Høring vedr. kommuneplan 2019 (2019-0154959)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg diskuterer kommuneplan 2019

2. at lokaludvalget bemyndiger Byudviklingsudvalget og formanden til at indsende et høringssvar

Problemstilling

Københavns Kommune har sendt Kommuneplan 2019 i høring. Med Københavns Kommuneplan 2019 sættes rammerne for Københavns udvikling over de næste 12 år. Planen skal ses i sammenhæng med Københavns Kommuneplanstrategi 2018, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. februar 2019.

Kommuneplan 2019 består af tre overordnede dele – en politisk hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.

"Forslag til Kommuneplan 2019", som først og fremmest er en beskrivelse af de overordnede visioner for byudviklingen i København kan findes her: https://kp19.kk.dk/sites/kp19.kk.dk/files/kommuneplan_19_forslag_til_49.pdf

Hele Kommuneplanen med retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen, kan findes på kommuneplanens hjemmeside: https://kp19.kk.dk/

Fokusområder i Kommuneplan 2019

Kommuneplanen indeholder 5 fokusområder og derudover afsnit specifikt om hver enkelt bydel. 

Herunder skitseres de 5 områder, samt en række dilemmaer og spørgsmål, der knytter sig til hver enkelt.

Fokusområde 1: En social og mangfoldig by

Der skal frem mod 2031 skabes plads til de 100.000 københavnere, der forventes at flytte til byen. Det gøres ved at bygge 60.000 nye boliger. Det tilstræbes at gøre nybyggeriet blandet, ved at der skal være 25% almene boliger, og at der også skal være varierende typer af boliger, der er tilpasse forskellige grupper i byen.

Dilemma: Hvordan skaber man plads til alle? Skal man fx bygge højere eller tættere?

Fokusområde 2: En grøn, sund og bæredygtig by

Byen skal være CO2 neutral i 2025. Der skal være flere og bedre grønne områder. Sundheden skal øges bl.a. gennem mindre forurening.

Dilemmaer: Hvordan udvider man bygningsmassen samtidig med at man får flere og grønne områder? Hvordan kan man flytte mere persontransport fra biler til cykel, gang og offentlig transport?

Fokusområde 3: En kulturel storby med kant

Udviklingsområder skal kunne bruges til midlertidige installationer, der skal være bedre adgang til vandområder, fokus på kulturarv og bevaringsværdige bygninger, samt opførsel af højhuse stationsnært.

Dilemmaer: Hvor i Brønshøj-Husum kan der skabes midlertidig aktivitet og anvendelse? Hvilke akitektoniske værdier skal man huske at fokusere på i bydelen, og kan man bruge dem til at skabe identitet?

Fokusområde 4: En by i vækst med talenter og arbejdspladser

Der skal skabes grundlag for 50.000 nye private arbejdspladser, bl.a. med fokus på turisme og  lokaliseringersmuligheder for virksomheder. Der ud over skal der sikres mulighed for alsidige indkøbsmuligheder i alle bydele, og der skal være god tilgængelighed hertil.

Dilemmaer: Kan man pege på områder til udvikling af erhverv i bydelen? Er der interesse for at fremme turismen i bydlen?

Fokusområde 1: En international byregion

Byudviklingen i København skal koordineres med hele regionen.

Specifikt om Brønshøj-Husum

Kommuneplanens fokus ift. Brønshøj-Husum er behovet for bedre kollektiv trafik samt planerne for Tingbjerg og Bystævneparken. Afsnittet om bydelen findes som bilag.

Løsning

Lokaludvalget drøfter kommuneplanen, de overordnede principper, afsnittet om Brønshøj-Husum og hvilke pointer der skal med i et høringssvar, samt om der skal laves en borgerpanelsundersøgelse ifbm kommuneplanen.

Som udgangspunkt for diskussionen vedhæftes i bilag kommuneplanens del over Brønshøj-Husum, høringssvar på den interne høring i foråret og udkast til spørgeskemaundersøgelse. Hele kommuneplanen kan findes her: https://kp19.kk.dk/

Kommuneplanen er i høring frem til 22. oktober. Forretningsudvalget indstiller, at Byudviklingsudvalget og formanden bemyndiges til at skrive et høringssvar, der kan indsendes til fristen og derefter godkendes på lokaludvalgsmødet 24. oktober.

Videre proces

Byudviklingsudvalget skriver et udkast til høringssvar, som godkendes af formanden og forretningsudvalget inden sekretariatet indsender det.

Beslutning

1. at punkt blev godkendt.

Lokaludvalget diskuterede input til kommuneplanen. Lokaludvalget vedtog at tage udgangspunkt i høringssvaret til den interne høring om kommuneplanen og forholder sig i udgangspunktet til forhold i kommuneplanen, der vedrører Brønshøj-Husum, men sætter så vidt muligt også fokus på de overordnede temaer i kommuneplanen.

De andre fagudvalg har mulighed for at sende forslag til byudviklingsudvalget inden den 15 oktober.  

I diskussionen af input til høringssvaret til kommuneplan 19 herunder:

Der blev rejst kritik af letbane på Frederikssundsvej. LU ønsker bedre kollektiv trafik, men er stærkt i tvivl om hvorvidt letbane er løsningen. Der er store spørgsmål om fremkommeligheden på Frederikssundsvej med en eventuel letbane. LU ønsker som minimum præmisserne for en letbane langt bedre belyst, men LU er i udgangspunktet klare fortalere for en Metro-løsning.

Der blev sat fokus på blandede boligbyggerier og nye boformer med ungdoms- og ældreboliger. 

Der blev rejst en kritik af fortætningspolitik i København - særligt på bekostning af grønne omgivelser og frisk luft.

Der var tilslutning til planen for Tingbjerg - særligt med fokus på gårdrumsstørrelser i Tingbjerg, som pt. opleves som for store af mange beboere, som derfor ikke bruger dem.

Der var også ønske om en højere grad af fokus på cyklisme kontra fokus på privatbilisme i København i kommuneplanen. Der blev rejst en kritik af trafikken omkring den fremtidige Bystævneparken og Frederikssundsvej i udkastet til kommuneplanen. Lokaludvalget ønsker en overordnet trafikplan for bydelen.

Der blev rejst et ønske om flere grønne områder med bedre rekreative funktioner til for eksempel solbadning og lignende.

Lokaludvalget ønsker fokus på både det blå og det grønne, samt kulturaktiviteter i bydelen. LU ønsker, at der bliver sat fokus på Naturbyen.

Lokaludvalget diskuterede også processen omkring borgerinddragelse i forbindelse med KPS18 og KP19, herunder indkaldelse til og afviklingen af borgermøder, folkekøkken med mere. På næste mødeforum for lokaludvalgsformænd den 24. september orienterer formanden mødeforum og forvaltningen om, at borgermødet i Tingbjerg var en fiasko i mange deltageres øjne.  

2. at punkt blev vedtaget. Lokaludvalget bemyndiger BUU og formanden til at udfærdige et høringssvar der indsendes senest den 22. oktober. LU har mulighed for at eftersende ændringer i høringssvaret frem til den 25. oktober. LU besluttede endvidere at bemyndige Byudviklingsudvalget og formanden til at arbejde videre med udvikling af spørgeskema til borgerpanelundersøgelse, assisteret af sekretariatet.